De publieke belangstelling. Een Puntdicht! Waarschuwing Athletiek. De Commissie belast met Athletiek doet nogmaals een beroep op de medewerking van alle leden, welke lust en gelegenheid hebben zich in de Athletiek te oefenen. De oefeningen zijn reeds aangevangen, doch velen onzer bekendste spelers ontbreken nog op de lijst der deelnemers. Al het benoodigde materieel op het terrein is aanwezig, als speer, discus, stootkogel, enz. Er zal een Estafette-ploeg gevormd worden, waarin zullen uitkomen de Heeren F. Couton, Lt. Glastra en De Natris. Het zou ons al sterk verwonderen als deze ploeg niet minstens eenige malen als eerste uit het strijdperk treedt. Vooral voor onze jongere spelers is het een prachtgelegenheid zich te oefenen opdat met meer kracht het nieuwe seizoen kan in gegaan worden. Opgaven worden nog gaarne van eventueele liefhebbers door ondergetee- kende tegemoet gezien. M. J. Koolhaas. Oranje Nassaulaan 81b. Nakomen Wedstrijdverslag. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 87 We beschikken helaas niet over de noodige ge gevens om een vergelijking te maken tusschen de publieke belangstelling in het seizoen I9i6/l7endie in vroegere jaren Wel hebben wij zoo nauwkeurig mogelijk gecalculeerd hoeveel toeschouwers de con trole het afgeloopen seizoen passeerden. Het blijkt ons dan, dat meer dan 100,000 kijkers aanwezig zijn geweest. En dat ondanks het feit, dat wij in de tweede klasse gespeeld hebben. Of Ajax ook populair is in Mokumll Statisticus. De volgende rijmelarij ontvingen wij van de Pers Prop. Commissie van Wilhelmina, ook al ter gelegenheid van onzen Huldigingswedstrijd. ,,Hoe het bondsbestuur ook prulde, .Kranig Ajax onze hulde; „Moge het spoedig, ondanks Jas, „Worden werkelijk eerste klas". Wie zegt dat hier „v. d. Bosch" niet aan het werk geweest is, de joviale „kleine Cohn," die weet het nietl Ter gelegenheid van onzen Huldigingswedstrijd ont vingen wij des Zaterdags te voren het volgende niet onaardige rijmpje. Ajax, Ajax wordt gehuldigd, Ajax is de voetbal-held, Ajax wordt alom geprezen Voor haar prestaties in het veld. Ajax, Ajax, wees voorzichtig; Zondag hebt ge groote pret, Maar ik vrees, en met mij velen, De visscher staat bij 't Ajax-net. Ajax, Ajax, wees voorzichtig, Maak de jool niet al te groot, Want dan jaagt ge al uw zegen Met deez' eenen wedstrijd dood. Want Be-Quick is snel en vaardig, Speelt kordaat en ook vol moed, En zij zou het jolig vinden Eens te spelen op Ajax' snoet I Ajax 6 in de Seriewedstrijden van Z. F. C. Den eersten Pinksterdag ging het zesde Ajaxteam tegelijk met de Adspiranten onder de veilige hoede van den heer Koolhaas naar Zaamdam om daar in de Seriewedstrijden van Z F C. uit te komen. Onder een tropische hitte bereikten we omstreeks 12 uur het heet gloeiende zandterreintje van de Z. F. C. dat beter geschikt was voor een partijtje lawn-tennis dan om 22 spelers achter een voetbal aan te laten hollen, in een zeildoekententje, waar een vriendelijke oude juffer limonade, piraten etc. verkocht en meteen de gelegenheid te baat nam om de dikke kuiten van onzen mid-voor te bewonderen, verkleedden we ons, onder de vroolijke deun van Zandvoort aan de Zee, dat een der onzen aan een mondharmonica ontlokte. Om één uur nam de wedstrijd Hercules I Ajax 6 een aanvang. Hieraan zal ik niet veel woorden verspillen, elkaar in den weg loopen, en outballs, zie daar alles, daarbij memoreer ik nog den Hercules grensrechter, een roodharig jongmensch, dat er lol in scheen te hebben de denkbeeldige outlijn nog een meter in te korten, alzoo het legio aantal outballs verdqbbelend; verder speelden we met een half zachten bal, krek een beddenzak, m 'n liefste wat wil je nog meer?! Grappige momenten waren het als de bal in het 20 meter breed kanaal gemaaid werd en een Ajacied zijn rommeltje uittrok om zwemmende het bruine monster weer op het droge te halen, om dan weer onder een hoeratje te beginnen. Na tweemaal verlengd te hebben gelukte het Hercules eindelijk

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7