Officieel gedeelte. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Aan het Huldigings - Comité en Ajax Supporters. Eere-Leden. F. H. Stallmann. K. W. F. v. d. Lee. Bestuur. J. J. GrOOTMEIJER, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Athletiek-Commissie, F. J. Couton, J. Reynolds Clubnieuws. CLUBBERICHT. Wedstrijdterrein. Jaarl. Alg. Vergadering. Adresveranderingen. Men wordt beleefd verzocht adresverande ringen niet alleen te melden aan het Secre tariaat der Elftallencommissie, maar tevens daarvan ondergeteekende in kennis te stellen. Wedstrijden. 85 Wij ontvingen van den Heer J. Reynolds het volgende schrijven •LGV «y.,5. Niet in de gelegenheid geweest zijnde Zondag j.l. dank te zeggen voor het fraaie geschenk en de vriendelijke woorden tot mij gericht, acht ik de kolommen van Uw Clubnieuws het meest geschikt uiting te geven van mijn dankbaarheid. Het was voor mij een groot genoegen te zien dat mijn werk voor de club geapprecieerd wordt en als ik in latere jaren onder het genot van een cigaret aan vroeger terugdenk, zal uw geschenk mij de gelukkige dagen, met en bij Ajax gesleten, voor den geest roepen. Ik geef U allen de verzekering dat ik in de toekomst zoo goed als voorheen er naar streven zal de Ajax kleuren te doen zegevieren waar zij ook zullen verschijnen. U nogmaals oprecht dankend, teeken ik Hoogachtend, TRAINER REYNOLDS. H. D. Dade HNzn. L v. Vliet. Chr. C. Holst. H. Alofs. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. PH Geerlings, 2e Penningmeester. h. R. ReijenGA, j 0 J Commissarissen. F. schoevaart, s W. F. Egeman, J. J. Grootme-ijer, Tj. de Munnik. f W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings Tj. de Munnik. Leden. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, P. M. J. van Os, Tj. de Munnik, Joop Pelser, J. Reynolds, Adviseur. M. J. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. Leden. Plaatsvervangende leden J. S. Günzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. M. J koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. J. Grootmeijer, D. Knegt. Het is gedurende de eerstvolgende maanden streng verboden ons eerste speelterrein te betreden zonder machtiging van een der bestuursleden of onzen trainer. Een en ander staat in verband met de werk zaamheden, welke ter verbetering van het terrein plaats vinden. Men wordt dringend verzocht dit ver zoek na te komen. Onze Jaarl. Alg. Vergadering wordt waarschijnlijk den 8sten Juli a.s. gehouden. Voorstellen voor deze vergadering ziet onderge- teekende gaarne ten spoedigste tegemoet. Men wordt met nadruk verzocht geen wedstrijden onder den naam „Ajax" te organiseeren zonder machtiging van het Bestuur onzer vereeniging, ook zoogenaamde zomeravotidwedstrijden kunnen uitge- geschreven worden mits daarvan aan het Secretariaat is kennis gegeven. Het Bestuur rekent in dezen op de medewerking van onze leden. Reynier Claeszenstr. 2. J. J. grootmeijer, Secr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5