DANKBETUIGING. Telegrafische Huldebetuigingen. Het Bestuur van Ajax draagt mij op, het Amsterdamsche sportlievende publiek, dat Zondag 10 Juni j.l. onze vereeniging op zulk een grootsche wijze heeft ge huldigd, hartelijk dank te zeggen voor de zeer talrijke blijken van belangstelling en hechte sympathie ons betoond. Deze huldiging, die met gulden letters in de Ajax-geschiedenis zal opgeteekend worden, heeft ons op juiste wijze doen gevoelen, welke plaats Ajax in de harten van voetballend Amsterdam inneemt. Wij geven U de verzekering, dat wij naar beste kunnen er naar zullen streven de eer van het voetbal in onze hoofdstad hoog te houden. Dat Uwe wensch, de kampioensvlag te hijschen, indien een onzer elftallen het championaat behaalt, tekken iare eenige malen in vervulling moge gaan. Namens Bestuurderen van Ajax J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Aan allen die medewerking hebben verleend tot de huldiging van het Ajax-elftal. 84 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 4 voldoende spreekt voor hen, die bekend zijn met de rondborstige vroolijkheid en gezelligheid van den zuidelijken broeder 1 Het ging er leuk en lustig toe. Er werden belangrijke porties cake verwerkt, er werd krijgertje gespeeld, de „gekranste" spelers telden de blaadjes en roosjes van hun eerestukken en er werd „geprosit", In den avond vereenigden zich nog velen van de Ajaxbroeders en zusters tot 'n levenslustige men- schengroep 1 Daarbij werd ten slotte telkens voor de laatste maal het fraaie lied gezongen vanRood en Wit gaat nooit verloren Ml Enzoovoort 1 Wij vermelden gaarne, dat ons van verschillende zijden en van het Bestuur en van de P. P. Commissie van Wilhelmina, 's Hertogenbosch, Edo, Haarlem, en Steeds Voorwaarts, Watergraafsmeer, telegrammen van hulde gewerden ter gelegenheid van dezen feestdag. Dat deze blijken van belangstelling ten zeerste werden op prijs gesteld, bleek uit de hoera's, waarmede zij werden begroet. Het is mij een aangename taak als captain van het Ajax-elftal van deze mij geboden gelegenheid gebruik te maken om een woord van hartelijke dank te richten tot allen die ons op zoo'n grootsche wijze van hunne hooggewaardeerde sympathie hebben doen blijken. Toen wij op dien overgetelijken Zondag de enthou siaste feestrede van den Voorzitter der huldigings commissie, den Heer De Haan aanhoorden, toen wij de duizendkoppige menigte zagen die zich opge maakt had ondanks de smoorhitte om getuige te zijn van de ontplooing van de kampioensvlag, toen deed het ons goed te gevoelen dat wij een plaats veroverd hadden in de harten der Amsterdammers. Ik acht het mij dan ook een voorrecht de tolk te zijn van het geheele elftal om onzen welgemeenden dank te uiten voor al hetgeen de onvermoeide feestcqmmissie heeft gedaan om het feest te doen slagen. De Voorzitter gewaagde in zijn rede van bloemen die vergankelijk waren en wilde daarom iets onvergankelijks aanbieden, hetgeen hij deed in den vorm van een fraaie Sigarettenkoker. Wij van onzen kant geven U de verzekering dat wij deze steeds zullen bewaren, als kostbaar aandenken. Het zop echter een groote nalatigheid zijn, zoo wij ook de Dames niet lieten deelen in onze dank betuigingen. Het heeft ons aangenaam getroffen, Dames, dat gij hetzelfde speelveld, waarop gij met zoo'n onvermoeide belangstelling de verrichtingen Uwer Ajacieden hebt gade geslagen, ons in minia tuur hebt willen aanbieden. Ook het Comité van de Dames der spelers zij een woord van hartelijke dank gebracht voor de aanbieding van de bloemenhulde. Tenslotte aan A.F. C. onze aangename tegenstander, aan den Heer Brokenman en verder allen die in de stroom der mondelinge en schriftelijke dankbetuigingen mochten zijn vergeten, de verzekering dat hunne toewijding ten zeerste op prijs is gesteld. Ajax- supportersTot het volgend seizoen, maar dan in ver trouwen op de loyaliteit van den Nederlandschen Voetbalbond in de ie klasse A. JOOP PELSER, Captain van Ajax.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4