de tweede helft de huldiging kampioensvlag, Nabeschouwing. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 83 Opnieuw donderende toejuichingen. De kiektoestellen hadden „geklapt" en van het spel kon beginnen. Gedurende de eerste 20 minuten toont Ajax zich absoluut de meerdere, doch desondanks kan zij de score niet opvoeren. Het spel is in deze periode wel een tikje eenzijdig en saai. Be-Quick begint zich dan te herinneren, dat er nog alle kans is te winnen. Die goede inval schijnt haar tot grootere activiteit te inspireeren en dat komt natuurlijk het spelgehalte ten goede. Het wordt weer interessant. Fons en Frans moeten zich duchtig inspannen en Jo Pelser met zijn nevenmannen Terwee en Hordijk stellen onze voor hoede instaat tegen-visites te gaan afleggen bij den Groninger doelman. Bockmann maakt eindelijk aan de onzekerheid want die was er een einde door den bal langs den uitgeloopen doelman te jagen, daarmede een handig staaltje voetbal vertoonend. De Groningers zijn ietwat geprikkeld, en spelen hartstochtelijk verder, waarbij zij in 't vuur van het gevecht wel eens 'n beetje buiten het reglementaire boekje gaan. Doch van unfair spel was geen sprake en het gefluit van sommige menschen zelfs op de tribunel was eenvoudig ongepast. In het laatste kwartier redt de Noordelijke doelman tal van schoten, waaronder er van v. Dort, etc. die „levensgevaarlijk" waren! De snelle Wim heeft waratjes 1 seconde voor tijd nog succes, als hij met een mooien schuiver den stand op 4—1 brengt. Juist wordt het einde aangekondigd, alles jubelt en rent op het ,,ofïicieële gedeelte" aan, waar zal plaats vinden 1 Watergraafsmeer's Fanfarekorps „Kunst na Arbeid", dat zich gedurende den wedstrijd reeds niet onbetuigd had gelaten, stond opgesteld om de hulde-speeches met schetter-fanfares te ondersteunen. Juist voor de perstribune lagen de stoffelijke blijken van hulde opgestapeld en toen de heer A. de Haan de voorzitter van de huldigings-commissie, het preek- gestoelte beklom, zagen wij '11 compacte menschen- massa verzameld onder de kleurige doekenversiering van de tribunekap. Spreker bracht eerstens dank aan allen, die hadden medegewerkt tot het welslagen van deze hulde- betooging, betuigde vervolgens zijne erkentelijkheid aan bovengenoemd fanfarekorps, dat welwillend zijne medewerking verleende, liet niet na het publiek te danken voor den sympathieken steun bij deze ge legenheid betoond en herdacht de pers voor hare bereidwillige medewerking. Om daarna over te gaan tot de huldiging van Ajax. In waardeerende bewoordingen memoreerde de heer De Haan Ajax' prestaties, het winnen van de diverse bekers, kampioenschap 2e klasse, etc., en daarbij ontrolde hij '11 fraaien waarop „A.F. C. Ajax 19161917" en het Amster- damsche wapen. 'n Geestdriftig gecheer en luide toejuichingen volgden, de fanfares weerklonken en het fraaie doek wapperde hoog in de lucht, die daverde van de blije kreten van de Ajax-gemeenschap. Volgden kransen voor het Bestuur en de spelers, resp. aangeboden aan den heer hgeman en den heer Jo Pelser, en opnieuw weerklonk het gejuich en jubelden de fanfares In geestige bewoordingen ging de feestredenaar daarna voort, betoogende, dat naast de vergankelijke bloemen een blijvende herinnering aan het schoone seizoen 1916 1917 behoorde te worden aangeboden en toen kwamen de fraaie cigarettenkokers met monogram en inscriptie „Ajax-huldiging 1917" voor den dag voor elk der spelers. Als waardig slot van de huldiging werd aan den man, door wiens toedoen en onder wiens leiding Ajax zooveel bereikt had, 'n welverdiende erkente lijkheid betuigd. Onze kranige trainer, Mr. Reynolds, ontving een groote krans, eveneens 'n sigarettenkoker (waarin gegraveerdthe right man on the right place) en 'n grootsche ovatie 1 Op de schouders der spelers getild, zag hij '11 groote menschenmassa, die hem dapper toejuichte. Dan wordt nog een krans aangeboden namens den heer Brokenman (Café Frankendaal), een zeer aardige attentie van een ouden bekende. Immers vroeger bevond zich aldaar Ajax' kleedlokaal. Zeer op prijs wordt gesteld de hulde van onze buur A F.C., die bij monde van den heer Scheepens een fraaie krans aanbiedt. De heer Scholz, voorzitter van den Amsterdamschen Kegelbond zorgt voor de „note gaie" door in een leuk, geestig speechje, waarin de verwantschap van kegel- en voetbal wordt besproken, te betuigen, dat het voor de kegelmatadors moeilijk ging achter te blijven bij deze huldiging. Waarom hij dan ook namens genoemde heeren kegelaars een krans aan bood, onder de noodige vreugde door den heer Egeman in ontvangst genomen. Daarna beklimt onze praeses het spreekgestoelte en achtereenvolgens wordt aan allen dank gebracht voor de schoone huldiging, aan Ajax bereid. Niemand werd vergeten, niet het minst werd het aanwezige publiek dank gezegd voor zijn medewerking. Onder luide toejuichingen besloot eindelijk onze voorzitter zijne rede, waarmede de feestelijkheid ge ëindigd was. Het is inderdaad 'n glorievolle dag geworden voor Ajax, en de duizendtallen toeschouwers zullen hun gang naar het terrein niet beklaagd hebben. Er was fraai voetbal, er waren fraaie bloemen, er was muziek, er was een Ajax-overwinning Kortom, 't was feest in de Meerl Hoewel officieel „geëindigd" werd in eigen kring de feestelijkheid natuurlijk voortgezet. In Oost-Indië vereenigden zich de comité-leden met hunne dames, Be-Quick en Ajax met den respectieven aanhang. De Groningers maakten daarbij den indruk „zuidelijk" bloed in de aderen te hebben, hetgeen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3