Feestelijke stemming op het terrein. Een mooie wedstrijd. hulde der datnes 82 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Overigens iag de stemming van vreugde op aller gelaat. De lieve zomertoiletjes van de dames deden het uitstekend en het lachende zomerzonnetje goot zooveel kleur en leven op het tuin-tafreeltje uit, dat den zwartgalligste den moed om minder vroolijk te kijken zou zijn ontnomen! Wij verdiepten ons in de aanlokkelijkheden, die deze middag ons brengen zou, merkten intusschen op, hoe vriendelijk en bereidwillig de commissieleden zich beijverden het den gasten naar den zin te maken, en waren blij na eenigen tijd van gezellige kout de stoere Noren te kunnen begroeten, die door onzen blozenden tweeden secretaris werden binnengeleid. Dit was het sein tot den aanval! Dat wil zeggen voor een vredigen aanval op den disch, die een zestigtal Mokummers en Greuningers broederlijk en zusterlijk vereenigde! De speech van den huldigings-papa was kort maar hartelijk, De bouillon smaakte best, vooral toen wij op voorstel van den Be Quick-leider ledigen" moesten op de santé van RoodWit! De aanblik van die vroolijke gastenrij in de lommerrijke serre van Oost-lndië was bepaald genoegelijk en het was slechts door gebrek aan tijd, dat wij zoo spoedig opbreken gingen. Echter 't klokje wees om en nabij tweeDus was het hoogtijd. De cake was dan ook ternauwernood verwerkt, toen het signaal aantreden" weerklonk! Welk een aankomst! Ons terrein rijk gepavoiseerd, 'n duizendkoppige menschenmassa, 'n eivolle tribune! Vroolijk-klinkende fanfares, die het gegons der menigte overstemdenHet gansche tooneel badende in het gouden zonlicht! Wij waren verrukt over den aanblik, dien dit alles bood. Ternauwernood konden wij ons op perstribune een plaatsje veroveren, doch met eenige inschikke lijkheid slaagden wij er toch nog in een zitje te krijgen. De orde-commissarissen hadden overigens 'n benauwd uurtje medegemaakt! En dat kunnen wij ons best voorstellen, want zulk een overtalrijke, geestdriftig gestemde menigte in bedwang te houden, is niet zoo eenvoudig. Een woord van hulde voor hunnen arbeid zij hier dan ook ter plaatse. En zoo stond dan het groote evenement te gebeuren. De witgehemde Groningers hadden zoo juist het speelveld betreden en de rood-witten vertoonden zich eveneens, hetgeen 'n geweldige ovatie los barsting ten gevolge had De Noordelijke ploeg maakte 'n soliden indruk. Stevige gespierde boy's, die er wel naar uitzagen, dat zij flink partij zouden geven. Vóór den aftrap bood ons Bestuur aan Be-Quick een fraaie krans aan voor het behaalde Kampioen schap van het Noorden, waarna de waardeering van deze Noordelijke club voor ons Ajax bleek uit de overreiking van een dito bloemenhulde aan onzen captain. Beide huldigingen vonden plaats onder luide toe juichingen van het publiek., Dan fluit scheidsrechter v. Gessel beginnen en Ajax, dat met 't windje tegen (doch met voordeel van zon in den rug) aftrapt, gaat er van door. Het blijkt spoedig, dat de heeren zich weinig be kommeren om de geweldige zonnewarmte, die van den hemel nederdaalt en gedurende den geheelen wedstrijd hebben zij de hitte ijskoud genegeerd! Hetgeen heel wat zeggen wil! Be-Quick vertoont een pittig forsch spel en dringt enkele malen zeer gevaarlijk door tot Smit's heiligdom. Speciaal de links-uiterst en links-binnen leiden de aanvallen en Hordijk c.s. hebben 't knapjes volhandig. De Natris heeft pech, wanneer hij voor open doel keihard tegen den paal schiet. Eerst is ook Lucas niet gelukkig met 'n mooie center van Jan, die over gepunterd wordt, doch hij smaakt toch het genoegen de score te openen als hij uit 'n opbrengen van Gupflert den bal onhoudbaar inzet. De feestpret komt er nu eerst recht in, want 't ging den duizenden kijkers, verwent als zij zijn door de talrijke goals, die Ajax gewoonlijk per wedstrijd scoort, veel te langzaam En dat bij deze temperatuur. Arme spelers, arme feestvarkentjes 1 Terwijl wij weer vol bewondering zitten te turen naar her snelle, fiksche spel, zien wij plots Gupflert naar voren „sneltreinen", alle hindernissen nemend, en tot aller groote vreugde in z'n eentje No. 2 fabrieken Dat gaf een enthusiasme. De vreugde-gilletjes en bewonderings-snikjes klonken heftiger nóg en harts tochtelijker dan anders De laatste minuten van de eerste helft verloopen onder de noodige spanning, vooral wanneer Be-Quick een tegenpunt maakt, dat Smit bij minder warm weder zeker had gestopt. Nu steeg de spanning danig, want de stoere Noorder-zonen werkten als paarden om gelijk te komen, hetgeen echter niet gelukte. De pauze bracht ons de grootsche aan Jo Pelser en de zijnen Daar werd plots 'n geweldig bloemstuk opgedragen, voorstellende een voetbalterrein. Achter de lilliput- goaltjes bloeiden de schoonste bloemen. Rond de outlijnen 't molligste varengroen en in 't midden een groote wit-rooden bal van zoet-geurende roosjes. Daaromheen in de bloemen-taal: „Hulde aan Ajax" Het was schitterend en Mevrouw Dale, die namens de dames der bestuurderen, de geefsters van al dit schoone, 't woord voerde, had de grootste dank baarheid van de elf Ajax-mannen in ontvangst te nemen. Een spontaan gejuich ging op, toen daarna de dames, echtgenooten en verloofden der spelers in 't veld kwamen met Annie v. Dijk aan 't hoofd, die namens deze, een eveneens fraai bloemstuk met het opschrift: „Aan onze kranige jongens'* aanbood.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2