DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB o* fti an - Ijulbiging N°. 10. VRIJDAG 15 JUNI 1917. ls,e JAARGANG, De huldigingscommissie. De lunch in Oost-Indië. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. A Redactie: reS* Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. np Zinnbag HO 3un* H9H?- De huldigingscommissie. De lunch in Oost-Indië. Feestelijke stemming op het terrein. Een mooie wedstrijd. De grootsch>e bloemenhulde. De feestcommissie aan het woord. Finale in Oost-Indië! et heeft ons aangenaam getroffen, toen wij vernamen, dat zich uit de supporters van onze vereeniging een comité had gevormd om het eerste elftal te huldigen voor de kranige ver richtingen gedurende het afgeloopen seizoen en aldus den spelers daarmede een blijk te geven van hunne erkentelijkheid voor het sportieve genot, dat het Ajax spel hun had geschonken. Ons Bestuur verklaarde zich gaarne bereid tot het welslagen van de huldiging mede te werken en waar de feestelijkheid naar aller meening het best zou kunnen plaats hebben op het Ajax-terrein, werd op verzoek van de Commissie een wedstrijd georganiseerd. Ons oog of liever dat van ons altijd diligent bestuur viel op het barre (1) Noorden en Be-Quik uit Groningen, de Noordelijke Kampioen, werd uitgenoo- digd en bereid gevonden tegen Ajax te komen spelen. De Noord. Kampioenen in de hoofdstad! Dat was een attractie te meer! En niet ten onrechte wreven zich de nijvere commissieleden de handen van plezier, want de vooruitzichten beloofden het beste. Daarbij er werd druk geteekend op de lijsten 1 Ofschoon het natuurlijk een diep geheim moest zijn voor ons Ajax-menschen, kwam ons toch wel eens 't een en ander ter oore, bemerkten we iets van de agitatie, die er heerschte onder de drommen sup porters, die mee wilden doen aan de huldiging.. En wij waren er van overtuigd, dat de Zondag van 10 Juni voor onze spelers een onvergetelijke zou worden, want zoo algemeen en hartelijk was de belangstelling, dat het de stoutste verwachtingen nog verre overtrof. Naast de officieele huldigings-commissie kwamen zich nog andere voegen en niet de minst aardige verrassingen, zouden zeker die zijn, welke door de dames-comité's werden bereid. Hoe enthusiast en toewijdingsvol zullen b.v. de dames der spelers hebben beraadslaagdhoe hunne uitverkorenen het best te huldigen! Doch daarover straks Laten wij memoreeren, dat de Commissie, die gevormd werd door de heerenA de Haan, J. H. Heyerman, F. J. Visser, Hinse, Roelofs, Levendig, van Praag en Huisman, ons Zondagmiddag in Oost-Indië ontving met de verzekering, dat alles voor de regeling gereed was en dat de hoog gespannen verwachtingen zeker zouden worden bevredigd. Steeds grooter werd het gezelschap van genoo- digden, dat zich in den aardigen tuin van Oost-Indië verzamelde. De Commissie had de aardige attentie aan de dames rood-witte bouquetjes uit te reiken hetgeen het feestelijk cachet ten goede kwam

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1