Verzoek aan U Abonnes. VARIA, Hoe Ajax den Beker won in het seizoen 1916=17. P. J. H. G. FEY. Biljart-Concours. „Hij zeit wat!'' De Administratie verzoekt den abonné's, voor zoover deze het abonnementsgeld nog niet hebben voldaan, dit bedrag per postwissel aan haar adres Reijnier Claeszen straat 2, te doen toekomen. Ten einde niet te vervallen in dispositiekosten is toezen ding per p.w. gewenscht. De Administratie rekent in deze op de medewerking der lezers. Nagekomen bericht. Zondag 10 Juni a.s. AJAX I - BE-QUICK I. 80 Onderstaand geven wij een overzicht van de wed strijden om den N. V. B.-Beker in het afgeloopen seizoen: 1916. 10 Sept.: Ajax II - de Tubanters 1: 4-0. 17 Ajax II - Hengelo I: 4 -3. 29 Oct.: Ajax I - Tubantia I: 8-1. 19 Nov.: Ajax I - 0.13. E. I: 4-2. 1917. 1 April: Hercules I - Ajax I: 0-2. 19 Ajax I - D. F. C. I: 3-0, 27 MeiAjax I - V. S. V.5-0 goals gesp. gew. vóór tegen 7 7 30 6 Aan de vergetelheid dient ontrukt dat Ajax II een belangrijke rol in deze bekerhistorie heeft gespeeld. Onze reserves sloegen in de twee voorronden de twee Oostel. 2e klassers, de Tubanters en Hengelo resp. met 4-0 en 4-3. 2 West. ie klassers, 1 Oost. ie klasser, 2 Oost. 2e klassers en 2 West. 3e klassers sneuvelden dus tegen ons in den strijd om den Beker. STATISTICUS. Wij zullen voortaan den steun moeten ontberen van ons verdienstelijk medelid, den Heer F. J. H. G. Fey. Vrijdagmorgen 18 Mei j.l om 8,45 uur is hij naar Rotterdam gegaan om verder per s.s. Göta via Rusland naar zijn bestemmingsplaats Monotjolo in N. Indië te vertrekken. Alhoewel geen speler van de allereerstelijke kwali teiten kunnen we toch gerust over een zeer ver dienstelijk medelid spreken. Tal van malerf bracht hij redding als de Secr. van de Elftallen-Commissie met de handen in het haar zat en nooit was het hem te veel om desnoods 's morgens voor het vierde en 's middags voor het vijfde elftal uit te komen. Deze elftallen, vooral ons derde elftal, verliezen dan ook in hem een trouw en fanatiek speler. Onze beste wenschen vergezellen hem op zijn reis naar Insulinde in het vertrouwen dat hij bij de Handel Mij. v. Nierop Co. een schitterende positie ver werven moge. V De Biljart-competitie op onze bijeenkomsten des Vrijdagavonds in d1 IJsbreeker, gedurende den afge loopen winter gespeeld, is geëindigd. De Heer H. R. Reijenga, een der leiders van deze competitie, heeft 18 Mei j.l. de prijzen aan de verschillende winnaars uitgereikt. Spreker herinnerde er aan dat bij den aanvang der wedstrijden de animo zeer groot was daar niet minder dan 28 deelnemers zich hadden opgegeven. Des te meer de volgorde op het rang- V'2: - - lijstje zich vaststelde des te kleiner werd de animo. Hij memoreerde dat het verloop van een en ander alleraardigst geweest was en het uitschrijven van de wedstrijden een Succes genoemd mocht worden. Als volgt werden de prijzen uitgereikt. re Prijs de Heer W. Duller. 2e Grupping. 3e Chris. Holst. 4e Vas Dias. 5e W. F. v. d. Lee. De Heer J. J. Bogers, buiten mededinging, behaalde den Eereprijs, een kleine zilveren herinneringsmedaille. De Heer Chr. Heinrich, welke tegen den Heer Bogers het beste partij gegeven had, won den gouden plak" door onzen kampioen biljartspeler Bogers aan geboden. Eenige der prijzen werden door de Regelings commissie aangeboden. Een woord van dank aan den Heer H. R. Reijenga, den hoofdleider van dit concours, is hier zeker op plaats. Jantje: (ontevreden van de Ajax-jongenstribune thuis komend) ,,Hé, dat Ajax ook!" Moe: (meewarig) „Wat is er jongen? Hebben ze verloren Jantje: „Neemaareh ze winnen ook altijd! (Historisch).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8