De uitreiking De feestdisch en de Strandsirene. De tweede dag. AJAX - Ni. V. V. 3-0. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 77 Het waren geen cup-frighters, die den indruk maakten, in aanmerking te komen voor de finale en de gevoelige nederlaag moge hiervan överigens het bewijs zijn. Was de wedstrijd qua spel niet altijd even fraai, spanning was er genoeg. De vinnigheid, waarmede de Velsensche 3e klassers aanvielen, bracht hen vaak ■genoeg in Smit's buurt; maar direct gevaar dreigde slechts zelden. In de geheelen wedstrijd hebben de Velsenaars maar twee werkelijk goede kansen gehad om te doelpunten, en ze lieten die onbenut. Onze uitstekend spelende voorhoede boorde vijf gaten in het vijandelijke net. Het hadden er heusch meer kunnen zijn, maar voor de zwoegende roodrwitte verdediging vinden wij het eenerzijds wel prettig dat hun échec niet grooter was. Zeer tevreden waren wij dan ook, toen scheids rechter v. d. Berg afloot en wij met zulke besliste cijfers den N.V.B.'Beker hadden gewonnen. vond plaats bij monde van den Heer Hirschman. De Speech, waarmede deze bonds-official den Beker aan Ajax overdroeg, was van alle belang ontbloot. Spreker noemde het (natuurlijk) een gelukkig feit, dat na het schitterend seizoen dat Ajax maakte, zij deze welverdiende belooning in ontvangst mocht nemen. Echter om nog een andere reden vond de Heer Hirschman (resp. N. V. B.) het aangenaam aan Ajax den Beker te kunnen overhandigen, ni. omdat zich hierbij de gelegenheid bood direct met ons in contact te komen en hier het verzinsel tegen te spreken, als zoude de N. V. B. iets tegen Ajax hebben! Spreker verzekerde uitdrukkelijk dat de N.V.B. niets tegen Ajax heeft! Hiermede moesten we ons cevreden stellen 1 Geen woord verder, dat voor ons eenige waarde hadalleen de zooeven aangehaalde verzekering van teedere gehechtheid, waaraan we overigens bitter weinig hebben, zoolang in de practijk de houding van het Bondsbestuur tegenover ons onwelwillend blijft 1 De heer Egeman antwoordde op zeer correcte wijze en roerde begrijpelijkerwijze de teere snaar van het eerste klasseschap a la nature aan. De heer Hirschmann boog zich echter zoo zenuwachtig ter neder bij deze woorden, dat we genoeg wisten. 'n Buitengewoon gezelligen aanblik bood de keurig voorziene tafel in Parkzicht, om welke zich spelers en bestuurderen van Ajax na afloop van den wedstrijd vereenigden. Onnoodig te vermelden, dat de stemming feestelijk was, dat er opgewekte speeches weerklonken, en dat menig glas geledigd werd op het welzijn van onze vereeniging. Het deed ons genoegen ook Mevrouw Egeman in ons midden te zienhaar belangstelling zal door ieder op prijs zijn gesteld. Na „after dinners" en 'n paar walsjes moesten we ons opmaken naar het Rembrandttheater. Het altijd ijverige en zorgzame Ajax-Bestuur had de jongelui 'n gezelligen avond toegedacht en het is duidelijk, dat er een dankbaar gebruik van is gemaakt Het aardigste van de geheele voorstelling was een inlassing in den tekst over Ajax' bekersucces door Louis de BreeDat gaf 'n geraas in de stalles! 't Schillinkje kwam er van in beweging 1 Na afloop was er nog reünie. Zoolang het klokje het toeliet bleven we elkaar feliciteeren met het bekersucces. Maar om 12 uur moesten we toch scheiden! De banden, die Ajax aan het zuiden binden, schijnen steeds hechter te worden. De Maastrichtsche ie klassers hadden er persé op gestaan nog dit seizoen tegen Ajax te spelen en ons Bestuur besloot toen den tweeden Pinksterdag voor dezen wedstrijd tegen onze verre, zuidelijke vrienden te reserveeren. In de smoorhitte van dezen Meidag was het anders 'n opoffering voetbal te spelen, en het ging beide teams niet, geheel van harte af! Wat niet zeggen wil, dat er laksch of saai gespeeld isl Integendeel, er is door M. V. V. „gewerkt" en zij hebben ons de over winning waarlijk niet cadeau gegeven. Hoe veel beter dan gisteren de broeders uit Velsen speelden deze MaastrichttenarenZij vertoonden 'n goed verdeeld spel en konden uitstekend combinatie spel laten zien. Couton, Gehrels en Smit moesten bij voortduur op hun hoede zijn, en onze solide doelman had tal van venijnige schoten te verwerken. Tot de rust wisten de Zuidelijken den stand blanco te houden, doch in de tweede helft, toen Hordijk onze vleugels telkens aan het werk zette, was de pressie te hevig. En in 'n paar minuten tijds weten Gupffert en Lucas 'n paar mooie goaltjes te maken, waarbij na eenigen tijd nog een derde van den voet van Brockmann kwam. De M.V.V.-ers geven het desondanks niet op en komen steeds in de buurt van Smit, die echter on verbiddelijk alles afwijst. Voor hun harde werken hadden de Zuidelijke vrienden anders wel een tegen- puntje verdiend. Scheidsrechter v. Gessel, die den wedstrijd naar genoegen leidde, kondigt onder algemeene vreugde het einde aan en Ajax heeft opnieuw een ieklasser in het zand doen bijten En hiermede behoorde het Pinkstervoetbal van ons eerste elftal tot de historie. Met genoegen zullen wij terugdenken aan dit waardige besluit van een schitterend seizoen. Acht doelpunten vóór, nul tegen, den Beker ver overd en een ie klasser overwonnen, het is inderdaad een slot dat pakt.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5