75 FEUILLETON. Liefde-vergissing. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX die aanvankelijk zoo lustig en zwierig gewuifd hadden, in droefheid bogen ze zich nu ter neer. En de sigaren van de pa's smaakten niet meer, gingen uit. Arme, beste, brave Velsenaars! Zoo is immers het leven! De vreugde is immers steeds kort, tè kort Hirschman had 'n paar lastige oogènblikken Met groote inspanning verkropte hij zijn aandoening en kneep daarbij tusschen duim en vingers de tafel haast fijn. Hij zeide met vele woorden niets, hetgeen bewees, dat hij voor deze pijnlijke bekeruitreiking de juiste bondsvertegenwoordiger was. Egeman zei met weinig woorden iets heel belang rijks, n.l. dat de N V. B. alsnog moge inzien, dat hij goed zal doen het jegens Ajax gepleegde onrecht te herstellen. Er is alle aanleiding toe. Ajax gaat aan de spits van het Nederlandsche voetbal. Geef dus aan Ajax een haar waardige plaats, n 1. in de ie klasse A De glazen rinkelden, de champagne golfde in de verhitte kelen Uit de hand van den N. V. B. ontvingen wij een brevet van bekwaamheid, maar ging het wel van harte Hoe genoegelijk zaten wij bijeen in Parkzicht; allen feestelijk getooid met roodwitte blommetjes, glunder kijkend naar den N. V. B. -beker, die daar midden op den keurig gearrangeerden feestdisch stond als 'n nieuw bewys van de kracht en het kun nen van Pelser 's ploeg. Er werd gegeten, gedronken en doof Egeman op hartelijke wijze hulde gebracht door de spelers. Jo Pelser richtte tot het Bestuur juist gekozen woorden van erkentelijkheid voor de wijze, waarop dit de vereeniging leidt. En gaarne sluiten wij ons hierbij aan, want inderdaad het beleid is zoowel organisa- Een vrouwenhart is als een zomerweide1 Wat heeft dat zult ge vragen geachte lezer en lieftallige lezeres met sport, met voetbal, met Ajax te maken Niets, niemendal oogenschijnlijk. En toch, toch, goed beschouwd, wel wat en misschien ook heel veel zelfs. Luistert De vrouwen die dit lezen, de meisjes ook wel licht, zullen zich stellig allemaal wijs maken, dat ze zich zelf kennen, dat ze de wondre kuren van haar eigen ziel goed en zuiver schouwen, dat ze op eigen onder-bewustzijn den juisten kijk hebben. En de heeren, die meenen natuurlijk ook, dat ze 't vrouwenhart in al zijn diepten kunnen peilen en dat al de geheimenissen van de vrouwenziel voor hen geen geheimenissen meer zijn, dat de vrouw daar ligt als een open boek. Ze dwalen, de vrouwen en de mannen, want de vrouw kent zich zelf niet en de man kent haar nog minder. Laat ons daarover niet treuren, want juist de verrassingen en de tallooze nunanceeringen, die de torisch als in élk ander opzicht bij onze bestuurderen in bekwame handen. Ons tweede elftal, dat de eerste cup matches won, werd onder toejuichingen door de Munnik herdacht, en our beloved Mr. Reijnolds werd niet vergeten. Er was stemming, vroolijkheid en goede harmonie. Te vroeg moesten we eigenlijk opbreken. Maar 't moest, de ,,Strandsirene" wachtte ons. In optocht en muzikaal geillustreerd trokken we Rembrandtplein-waarts. 't Was 'n jolige boel. We liepen heelemaal niet in de gaten! In 't Rembrandt- theater vulden we de zaal met 'n gezellige rumoerig heid. We presenteerden onze feestsigaren aan belang stellende omstandersUit de engelenbak regende het hup Aojax-ies, en de beker zat ie rij stalles! Het moment van den avond kwam, toen Louis de Bree op lollige wijze en heel handig 'n complimentje aan Ajax in den tekst inlaschte. Hij moest vertellen, dat hij zoo juist van 'n cinema terugkwam en daar 'n geweldige drukte en dringen had gezien van het publiek om een film te zien Hij maakte er toen van, dat die film den wedstrijd vertoonde, waarin de jongens van Ajax den beker hadden gewonnen! Even 'n elkaar verrast aanzien, dan 'n donderende herrie en ge-applaudiseer zonder einde Bravo, Louis de Bree, 't was 'n best nummer 1 Natuurlijk moesten er weer afzakkertjes bij te pas komen. Zoo'n dorst als je ook hebt na zooveel emotie. Trouwens, waar heb je eigenlijk 'n beker voor gewonnen? Toch zeker niet om op 'n droogje te; zitten We hebben hem dan ook op eerwaardige wijze ingewijd en de Pinksterblommetje buiten gezet. Ajax kan voetballen. Maar fuiven ook! 27 Mei 1917. vrouwenziel telkens biedt, vormen de grondslagen van haar macht en invloed op den man. Maar er is toch één eigenschap, die de man en vooral de sportman in de vrouw moet kennen, kennen in al haar omvang, met al haar gevolgen. De doornsnee-vrouw men blijve mij met uitzonde ringen van 't lijf voelt zich aangetrokken tot den populairen, den beroemden of den alom-bekenden man. 't Is bekend, dat vrouwen dweepen met artisten, met tooneelspelers, schrijvers of ook met vooraanstaanden op ander gebied, met staatslieden of wetenschappelijke kranen, kortom met mannen, die in zekeren kring omgeven zijn door de aandacht en de belangstelling van de menigte. En zoo gaat het ook met ouze sport-uitblinkers. Ik heb de rose briefjes nog bij me liggen, die Olie slagers na zijn eerste kranige vluchten boven Rotter dam, 's avonds aan zijn hotel toegestuurd kreeg van meisjes, van getrouwde vrouwen. Heel intieme huldebetuigingen, dankjes voor 't sportief genot, maar eigenlijk in den vorm van 'n liefdesverklaring. Ik heb Jaap Eden hooren vertellen van zijn triomfen in Parijs, toen hij om den grand-prix meereed, ik bedoel zijn triomfen 's avonds, na den strijd, zijn

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3