DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB ZAL AJAX N°, 9. VRIJDAG 1 JUNI 1917. ls,e JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. AJ AX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2.— p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Meermalen gebeur, het, dat de groote levens-zieners ons iets geven van hunne machtige gedachten, waar aan wij ons dan verkwikken en waardoor wij, povere menschenkinderen, ons gesterkt gevoelen. En vooral, waar ons een dier essay's n.l. het hoofdartikel Geest, hart en ziel" uit een der Zaterdag avond nummers van het Nieuws van den Dag, zoo juist en zoo aangewezen lijkt voor iederen Ajax-man, daar willen wij tfoor hen, die niet in de gelegenheid zijn geweest bedoeld artikel te lezen, dat hier laten volgen voor zoover het voor ons van toepassing is. Dat ook gij lezer de machtige gewaarwording moogt gevoelen, is onze hartewensch „Geest, hart en zielhet zijn drie benamingen voor ons innerlijk (Ajax) leven, benamingen, die door en voor elkander worden gebezigd, maar die wij moeten onderscheiden, als wij ons rekenschap willen geven van de krachten, die in ons zijn, van de wapenen, waarmee wij zijn toegerust." ,,Onze Geestdat is onze spontane, onze bewege lijke levenskameraad Hij verschuilt zich vaak in de ongekende diepten van ons wezen, als wij onze moeielijkheden bepeinzen en onze trage gedachten weigeren de oplossing te brengen. In ons en om ons is dan alles dor en dood, wij twijfelen, wij ver- wenschen onze martelende onmacht. Dan, opeens, schiet hij te voorschijn, reikt ons een plotselinge vondst, straalt op ons werk als een fel zoeklicht, onze gedachten worden vlotter en het onontwarbaar probleem openbaart zich als een begrijpelijke waarheid. Wij hebben hem noodig, den geest, hij is als een medicyn, dat stuwing weergeeft aan ons bloed en tinteling aan onze oogen. Vermoeidheid toovert hij om in kracht, twijfel in geloof. Zijn komst gelijkt op de verschijning van een lang gemisten vriend, er is een feestelijkheid in ons als hij zich openbaart' ,,De geest is machtig als een stormvlaag, schitte rend als de zon op het water, maar hij is grillig, hij laat zich oproepen door toevallige stemmingen en omstandigheden.''' ,,De duurzame kracht is de kracht van ons hart. Hart voor zijn werk hebben is iets anders dan lust hebben in zijn werk. Het hart wil. ook als de geest weigert. Het hart heeft zich aan den arbeid toegezvijd. Het heeft zorg voor de levenstaak, (lees hier Ajax- taak) zooals een moeder voor haar kind. Het hart is taai, het laat niet af, het huivert niet voor in spanning, het clraagt ons door de moeilijkheden heen, sterk en getrouw." „Maar de oogenblikken van troosteloosheid en ontmoediging komen telkens het weer beproeven. Zij omsluieren ons innerlijk leven, zij maken er alles dof en vaag, en sterk moet het branden van ons hart zijn, wil het immer schijnen door die nevels heen. Soms hunkert het hart naar de aanraking van den geest, den vluggen, vaardigen stuwer der ge dachten, maar het hunkert, zonder af te laten van inspanning. Het blijft gelooven aan zijn ideaalhet dringt ons telkens weer tot levensvernieuwing en tot stevige, geduldige gelatenheid". ,,En zoo brengt het in al zijn eenvoud het wonder teweeg. Het wonder der verschijning van den geest, die alleen maar tot ons komt als er lust is in ons leven, en die lust heeft het hart veroverd op de uiterlijke omstandigheden." ,,Dan nadert het oogetiblik van de grootste ver heffing van ons leven. Wat de geest alleen niet kan,, brengt hij tot stand wanneer hij opgewekt is door het hart. De arbeid, waarvoor wij hebben geofferd en geleden, wordt licht en schoon. Het ideaal, waar aan wij hebben geloofd, wordt werkelijkheid, er openen zich nieuwe vergezichten, wij gevoelen een roeping een duurzame roeping, wij leggen in onzen arbeid onze zielHet hart is het worstelende element in ons leven, zielskracht is de kracht van wie het licht gezien heeft in de duisternis." ,,Het besef der krachten, die in ons wonen, geeft ons het eenig antwoord op de stem der omstandig-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1