Kazernevoetbal. De Seriewedstrijden van Hortus. 7 2 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX leiding willen stellen van de benoemde Commissie, uit te noodigen zich thans zonder verder uitstel op te geven. De officiëele oefeningen zullen vanaf Vrijdag 18 Mei a s. des avonds half zeven aanvangen en wij hopen, dat de deelneming van dien aard zal zijn, dat van een succes gesproken kan worden. Nu wij het toch over athletiek hebben, willen wij niet onvermeld laten welk succes onze Ajacied C. Nederveen boekte ter gelegenheid van den veldloop uitgeschreven door de H. A. V. (Haagsche Athletiek Vereeniging), op Zondag 5 Mei j.l. Deze veldloop was pl.m. 4 K.M. lang. Na een klein open gedeelte volgde smalle boschpaadjes, 'n mul zandpad, weilanden en duinen, alles bestrooid met hindernissen. Ons genoemd lid, Nederveen, deed aan de afdee- ling Militairen mede, waarbij 46 deelnemers aan de start verschenen en hij mocht er in slagen, met slechts eenige seconden verschil met No. 1, als derde man door de finish te gaan. Voorwaar een schitterend succes, waarmede wij den Heer Nederveen hartelijk gelukwenschen. Dat zijn voorbeeld navolging moge vinden In de overdadigheid van den brandenden zon ligt het exercitieterrein. Door het geweldige zonnelicht lijkt alles witter, waziger, 'n Trillende atmosfeer hangt over den blakenden grond. Het goudlicht speelt vroolijk over de blinkende deelen der batterijen. Fèl schitteren en flitsen sterren en uniformknoopen. Ik ben de benauwdheid van de chambree, waar wat manschappen den tijd suffend en paffend ver- brengen, ontvlucht. Buiten stort zich de zonne-douche in volle kracht op mij uit. Loom en traag voel ik me. 'n Recrutenschool en dat op je ouden dag valt niet mee. 't Rustuurtje wil ik dan ook lekker verluieren in schaduwhoekje. Mijn verbrande huid doet pijn, als de zonnestralen er op striemen. Schuin steek ik het stoffige, verschroeiende terrein over. Ik wandel in de richting van het infanterie- exercitieterrein En ik sta paf Zeer paf Ditmaal niet van de warmte. Daar, vóór mij, spelen soldaten voetbalI Zweetvoetbal 1 Grijze stofwolken dwarrelen hemel waarts en slokken de achter den bal aansjouwende figuren op Ze verdwijnen er in en uit deze grijsheid vliegt dan plots het leer. En waar dit neerkomt, stuift 'n nieuwe stofwolk óp ten hemel. En de zou brandt en brandt Ik ben naderbij gekomen. Er wordt hier een match gespeeld. Infanterie en artillerie dooréén spelen een voetbalwedstrijd. De vijand draagt als onderscheidings- teeken de kwartiermuts binnenstebuiten! Ik tel de mannen een en twintig, twee en twintig, drie en twintig, vier en twintig Hoevele spelen er mee? 't Is moeielijk vast te stellen, 'n Dertigtal misschien? Maar ze schuifelen ijverig over het grint. Outballs komen niet voor. Van badhuis, loodsjes en andere gebouwdjes kletst de bal gewillig terug in het veld Zoolang het bruine monster" niet in de Mauritskade zwemt of verdwijnt in 'n kazernevenster, is 't ding niet uit. 't Grint knarst onder de stormloopen der forwards. En er wordt flink geschreeuwd, in de verwarring kent niemand zijn partijgenooten of tegenstanders. Aan de kant staan en liggen wat mannen. Ze rooken hun pijpjes en lachen met de sport, die ze zien beoefenen, ijverig zelfs zien beoefenen En de zon brandt en brandt Heel moeielijk is de doellijn te bepalen. Eerst wanneer vele meters achter de goal nog steeds frisch op gespeeld wordt, staakt men 't spel wel eens. Erg gemoedelijk dus. Wat niet verhindert, dat er flink gekeid wordt, hurry up 1 Als er eens heel zonderling iemand vasthaakt in een vijandelijk been, is de betreffende artillerist of infanterist niet gelukkig! 'n Smak op het grint valt niet mee 1 Overigens zie je in zoo'n ,,mets" alles behalve spel, vind ik, en ik zoek maar gauw mijn schaduw hoekje. Ik verlaat het plein. En in den zonnebrand jakkeren onze veldgrijzen er lustigjes op los Het spel, dat zijn weg vindt tot het hart van den soldaat Big van 't 2e. Hortus trof het niet erg best met zijn seriewed strijden welke op 6 Mei j.l. aanvingen, doordat de strijd tusschen Ajax I en Dordrecht de meeste be langstelling trok, maar toch waren een goede honderd toeschouwers aanwezig, meest Hortus' leden, toen de Ajax-combinatie en E. D. O. in het veld kwamen. Ajax verscheen met het op twee spelers na volledige derde elftal, terwijl E. D. O. 1 eveneens twee in vallers had. De wedstrijd zelf was niet fraai, doch uiterst span nend wel jammer dat de schuin over het veld staande wind zooveel afbreuk deed aan het spel. E. D. O. wint den toss en en speelt eerst met wind en zon mede. Beurtelings worden beide doelen be zocht, echter voorloopig zonder succes. Na ongeveer een half uur scoort de linksbinnen van E. D. O. als 'na een corner een scrimmage voor het Ajaxdoel ontstaat. Ziegler wordt in zijn uitzicht belemmerd en een harde schuiver doet het net trillen. Spoedig daarop is het rusten. Na de rust is Ajax de meest aanvallende partij, maar voor doel is het mis, en gaan door slecht schieten vele kansen verloren. De E. D. O. verdediging heeft moeite de vurige aanvallen te stuiten, en meni- gen bal wordt over de lijn gewerkt. Tegen het einde roert de voorhoede van E D. O. zich nog even, maar zonder succes en als scheids rechter Boekman, die uitstekend leidde, lijd fluit, heeft E. D. O. zich in de volgende ronde geplaatst. Geen slechte verrichting van de jongens van ons derde elftal, om van het eerste elftal van E. D. O slechts met de ,,odd goal" te verliezen. Van de Meer.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8