7° De Promotie-Wedstrijden van Ajax II. De eerste wedstrijd tegen E.D.O. II een 4 0 overwinning. Zondag 6 Mei 1917. AJAX II BLAUW-WIT II. Een debacle! Een verdiende 3-0 nederlaag. Zondag 13 Mei 1917. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Het is voor de zooveelste maal, dat Ajax II, na op glansrijke wijze het Afdeelings-Kampioenschap der Raserve-Tweedeklas te hebben behaald, in de gelegen heid wordt gesteld naar de Reserve Eerste Klas te promoveeren. Tot nu toe is het in deze promotie wedstrijden zeer ongelukkig geweest. Vooral het vorige seizoen toen Hercules, die ook aan deze reeks wed strijden deelnam, eenige van hare ie-elftallers als spelers van het 2e elftal aan den N.V.B. opgaf, o. a. Dijzeöds (dit seizoen een van Hercules' eerste krachten), zoodat onzen reserves feitelijk een normale kans ont nomen werd. Met nieuwen moed hebben zich thans de mannetjes putters van het tweede in den strijd geworpen, met een resultaat, dat geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. Het spreekwoord zegt: Een goed begin is het halve werk, doch bijster gelukkig was hier het begin nu niet. De secretaris van de Elftal-Commissie, die het team als clubofficial zou vergezellen, had des morgens vroeg nog eenige werkzaamheden te verrichten in verband met de samenstelling der elftallen, o.a. moest hij ongeveer twintig adressen afloopen van spelers, welke óf ter elfder ure moesten invallen, öf van welker medewerking op dezen Zondag Koolhaas zich moest overtuigen. Het gevolg van een en ander was, dat Koolhaas te laat was en de spelers eenige angstige oogenblikken moest bezorgen. De trein werd gemist l Doch de E. S. M. bracht uitkomst en waar Vos zoo handig gweest was den scheidsrechter vóór het vertrek van den trein te inter neeren, bleef voor dezen bondsfunctionaris niets anders over dan dezeltde reisgelegenheid te benutten. Zoo doende kon Ajax zich bij het beginsignaal nog juist opstellen en liepen wij 'n boete vrij 1! Vos deed zijn naam eer aan De wedstrijd zelf is niet aangenaam geweest en het was voor beide partijen een geluk, dat scheids rechter Elzinga de teugels flink in handen hield. Hij deelde eenige waarschuwingen uit en verwijderde zelfs een der Haarlemmers wegens ruw spel van het veld. Het terrein was keihard, er stond een stevig orkaantje, waardoor ook hier goed voetbal onmogelijk was. Vóór de pauze tornden wij tegen wind op en terwijl E.D.O. haar kracht zocht in stevig spel, trachtten de onzen door taktiëk de overwinning te behalen. Ondanks de handicap van den tegenwind waren we gedurende de eerste speelhelft iets in de meerder heid, doch eerst een minuut voor de rust kwam ons eerste doelpunt. Wanneer Maasen den bal naar binnen passeert legt Prins het leder voor de voeten van Lucas, die met 'n hard schot Ajax de leiding geeft, (io). In de pauze waren we lang niet gerust. Wel kregen wij het voordeel van den wind, maar 'n fanatiek spelende ploeg als E. D. O. II was best in staat ons 'n onaangename verrassing te bereiden. Gelukkig begon de tweede helft veel kalmer en verschillende spelers van beide partijen hadden het trap-maar-raak systeem veranderd in 'n goede speelwijze. Vooral onze half back-linie viel in deze oogenblikken te roemen, en daar achter speelde de kanonnier Gehrels 'n bar goed partijtje voetbal. Vos levert zijn tweede ver dienstelijke prestatie van den dag, als hij een bal, van Kooge toegespeeld krijgende, met 'n hard en schuin schot in het net jaagt, aldus den stand op 2 O brengende. De E.D.O -reserves zetten er nu alles op, zoodat Wintershoven veel werk krijgt. Met zijn bekende sier lijkheid en zekerheid zuivert hij echter zijn doelgebied. Onze voorhoede is gelukkiger dan die der tegen partij en het is alweer Vos, die wij plotseling met zijn roode krullebol boven 'n kluwe spelers zien uit springen en die het leder onhoudbaar inkopt (3o). De linkshalf van E. D. O., die inmiddels naar de voorhoede verhuisd is, gaat dan het spel forceeren. Doch die krachtuiting komt den man duur te staan, want wanneer hij Manus op '11 allerakeligste manier neemt, kan hij in de kleedkamer over zijn zonde gaan zitten nadenken 11 Het Haarlemsche publiek begint zich na dit inci dentje natuurlijk duchtig te roeren en begint o. a. den scheidsrechter onbedaarlijk te hoonen. De heer Elzinga liet zich desondanks niet van streek brengen en bleef meester van de situatie. Wanneer nog enkele minuten te spelen zijn, gaat Prins er met 'n sneltreinvaartje van door, lapt de heele E.D.O.-achterhoede aan zijn laars en we leiden met 4OI Waarmede het einde komt en de eerste schrede op het pad, dat leidt naar de zoo zeer begeerde Reserve Eersteklas, met succes afgelegd is. A.s. Zondag gaat de strijd tegen Blauw-Wit II en dat kan spannend worden. Na ons ongeslagen kampioenschap in de Res. 2de klasse en onze in de competitie gescoorde 100 doelpunten viel deze nederlaag ons als een emmer koud water op het lijf. 3-01 3-0! Die uitslag zweeft ons den geheelen avond voor den geest en in het vertrouwen dat wij de sombere herinneringen aan dezen voetbalmiddag des te spoediger kwijt raken, kwijten we ons denzelfden avond van onzen plicht onze indrukken weer te geven. Mijmerende over het treurige resultaat drongen zich de volgende vragen telken male naar voren. Is de uitslag verdiend? Aan wie of wien is deze nederlaag te wijten? Was het noodig geweest op

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6