Van week tot week. Zondag 6 Mei 1917 AJAX DORDRECHT 3-0. De Kampioenscompetitie! Ajax II speelde te Haarlem tegen E. D. O. II voor de promotie naar de Res. Eerste klasse. Het was een wedstrijd waarbij het hard tegen hard ging. Ajax III kwam in de Seriewedstrijden van Hortus in de Eere-Afdeeling tegen E. D. O. I uit en verloor met 1 - o. Ajax VI, dat den laatsten wedstrijd om het kampioen schap der 3de klasse A. V. B. tegen Meeuwen III moest spelen, bracht het tot een gelijk spel (1 - 1), door welk resultaat ons kranige 6de elftal thans kampioen der 3e klasse A. V. B. is. De middenmoot van de Kampioenscompetitie. Zondag 13 Mei 1917 AJAX - R. F. C. 5-1. 68 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Niet zonder bitterheid schrijven wij hierboven: KampioenscompetitieEn wij verdiepen ons te ver geefs in het probleem, met welke bedoelingen deze competitie eigenlijk gespeeld wordt. Is het uitsluitend om uitgemaakt te zien, wie der Westelijke 2e klas kampioenen aan de spits gaat? Zoo ja, dan zien wij niet in waarom deze serie wedstrijden gespeeld wordt onder de hoede van den N. V. B. Waarom dan van bondswege deze competitie? Wij en snappen het niet! Tenzij de heeren Bondsbestuurderen de mogelijk heid overwegen van de een of andere verrassing en daarom voorhands 'n kampioenscompetitie laten spelen, die eventueel later tot promotiecompetitie kan worden verheven I Wij zullen maar afwachten en ons voor 't oogen- blik bepalen tot het sportieve genot, dat ons bereid is door het organiseeren van deze competitie. Dat de altijd grillige elementen de aardigheid 'n beetje in de war stuurden en 'n lief storm windje loslieten over dat deel van den aardknikker waar o. a. ook ons gezegend Ajaxterrein ligt wer -kann dafür? Het spel leed hieronder zeer gevoelig, wat temeer jammer was, waar Dordrecht bleek 'n flink elftal in het veld te brengen. Ofschoon de Dordtenaren het niet tot 'n doelpunt wisten te brengen, konden zij toch zeer gevaarlijk zijn. Hunne voorhoede was echter niet het sterkste deel der ploeg, integendeel de beste krachten schuilden in de midden- en achterhnie! De eerste helft speelt Ajax, waarin Grootmeijer voor Terwee speelt, tegen den storm in en het lukt ons maar moeielijk de Oranje-hemden van ons doel af te houden. Pelser en Couton bezweren echter op afdoende wijze alle gevaar en Smit zuivert enkele malen op keurige wijze zijn doelgebied. De tegenaanvallen, die wij op het Dordtsche doel ondernemen, zijn zeer gevaarlijk en Theo c. s. pro beerden tot eenige malen toe de eersteling in het net te deponeeren. Speciaal het keurige opbrengen van onze voorhoede, speciaal Gupffert, tegen den straffen wind in verdient vermelding en 'n vergelijking in verband hiermede tusschen het spelverloop gedurende de eerste en tweede helft toont duidelijk Ajax' superiori teit aan, want terwijl wij vrij geregeld aanvallen tegen wind in konden ondernemen, vermocht de Dordtsche ploeg tegen wind in spelende nauwelijks Smit te naderen. De score werd geopend met '11 penalty! Een der Dordtsche verdedigers raakt in zijn enthusiasme het bruine monster met zijn vingertoppen aan Hordijk die 'n uitstekenden wedstrijd speelde, heeft geen genade, de stand is 1 - o: En hiermede ging de rust in. De tweede helft brengt 't beste spel, vooral in het begin, toen de Merwesteders met bezieling den storm trotseerden en hun spel meer beheerscht was dan in de eerste helft met den wind mee. De pressie, die de onzen evenwel op het Dordtsche doel uitoefenen, moest ten langen leste nadeelig voor de Oranje-hemden uitloopen, ofschoon wij gaarne memoreeren, dat de doelpuntjes ons niet cadeau werden gegeven, m. a w. dat de Dordtenaren met taaiheid volhielden en verdedigden, waarbij het spel van hun „witgekousten" middenspeler en der backs opviel. Uit een algemeen opbrengen, waarbij als steeds onze actieve vleugels 'n groot aandeel hebben, loopt v. Dort den b'al in het net, terwijl 'n kwartier voor het einde Wim No. 3 op onberispelijke wijze in het Oranjedoel kopte. Met dezen stand waren wij „binnen" en het was volkomen zooals 'n achterbuur het zei: Geen kou aan de lucht! Volgende week is R. F. C. aan de beurt, en het neusje van deze Kampioenszalm is voor den 20sten dezer gereserveerd. Dat zal weer 'n feest wezen! Scheidsrechter Elzinga hield echter de teugels strak in handen. De links-half van E. D. O. werd zelfs verder spelen ontzegd. Onze verslaggever geeft verdere bijzonderheden over dezen wedstrijd welken wij met 4 - o wonnen. Wij hebben reeds verschillende malen met ge noegen deze jeudige Ajacieden aan het werk gezien van welke verschillenden het volgende seizoen in een hooger elftal geplaatst zullen worden. In dien geest toch liet een der Elftalcommissieleden zich uit toen wij hem dezer dagen over het 6de spraken. Min of meer onder den indruk van de deceptie, die de wedstrijd van het tweede voor ons was

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4