Officieel gedeelte. Aan ons Tweeöe Elftal. Ende desespereert niet! Elftalspelers, Zondag j.l. is een gevoelige nederlaag jelui deel geworden. Dat was voor ons allen een zeer groote teleurstelling, doch in het bizonder natuurlijk voor jelui zelf. En wij begrepen dan ook vol komen de down-hearte stemming, waarin jelui naar je kleedkamers terugkeerdet. Als goede sportsmen moeten wij echter in de eerste plaats erkennen, dat de tegenstanders, althans in dezen wedstrijd, de meerderen van ons waren en dat zij dus de overwinning verdienden. En verder willen wij jelui er nu vooral op wijzen, dat het geen goede taktiek zou zijn elkaar onderling verwijtingen te maken, waartoe men wij weten het maar al te goed in de verbittering over de nederlaag gauw ge neigd is. Geeft niet elkaar de schuld! De onderlinge eenheid en goede harmonie in jelui elftal zijn overbekend en wij zouden zoo gaarne zien, dat deze goede stand van zaken bewaard bleef, ondanks den geweldigen tegenvaller. Blijft hecht aaneengesloten, blijft één, opdat in de nog resteerende wedstrijden de kans, die jelui nog steeds hebt, niet onnoodig ver knoeid wordt. Denkt daar vooral om. Nog is er een kans, mits jelui begint met alle wedstrijden te winnen. En zouden jelui, waar de zaken zoo staan, het dan opgeven Dat weigeren wij te gelooven. Komt aan, mannen, kop er voor! Achter jelui staat de groote Ajax-schare, wier sym pathie jelui zoudt verspelen, door nu het bijltje er bij neer te leggen. En dat willen jelui toch niet? Dan ook niet den moed verliezen. Denkt aan het woord van J. P. KoenEnde desespereert niet! Redactie. Eere-Leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Athletiek-Commissie. Clubnieuws. CLUBBERICHT. Adresveranderingen. Cïubcostuum. 66 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Commissarissen. H. D. Dade HNzn. F. H. Stallmann. L v. Vliet. K. W. F. v. d. Lee. Chr. C. Holst. H. Alofs. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. Grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. DE MUNNIK, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. Ph. GËERLINGS, 2e Penningmeester. H. R. ReijenGA, F. Schoevaart, W. F. Egeman, J. J. Grootme-ijer, Tj. de Munnik. Enquête-Commissie. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings j t Tj. de Munnik. S i^eaen. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, P. M. J. van Os, Tj. de Munnik, Joop Pelser, J. Reynolds, Adviseur. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. S. Günzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. F. J. Couton, J. Reynolds M. J Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. J. Grootmeijer, D. Knegt. J Leden. Plaatsvervangende leden Men wordt beleefd verzocht adresveranderingen niet alleen te melden aan het Secretariaat der Elftallen- commissie, maar tevens daarvan kennis te geven aan ondergeteekende. Het spelen in cïubcostuum is volgens reglement verplicht. Waar wij een dezer dagen door het A.V.B. Bestuur er op werden geweztn, dat het voorkomt dat. spelers in een ander dan ons rood-witte trui spelen, besloot het Bestuur over te moeten gaan tot het heffen der reglementaire boete, indien over tredingen nogmaals voorkomen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2