DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Aan de Supporters van AJAX. N°, 8, DINSDAG 15 MEI 1917. lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. DANKBETUIGING. MIJNE HEEREN, Toen wij bij gelegenheid van den wedstrijd AJAX-D.F.C., den halven beslissingswedstrijd voor den Holdert-Beker, den 29sten April j.l. het Stadion betraden en wij als provincialen onze oogen goed den kost gaven, trok, toen wij toevallig door een kiertje van een open staande deur loerden, een groote lauwerkrans met breede rood-witte linten goud-bedrukt en zwaar van bloemen onze aandacht. Het sprak als vanzelf, dat die rood-witte kleuren (ook de onze) onze nieuwsgierigheid prikkelden, meer dan' het druk gedoe der steeds aangroeiende menschenmassa. Dachten wij aanvankelijk dat deze krans een hulde zou beduiden aan Ajax, als blijk van waardeering aan het kranige elftal aange boden, dat gedurende twee achtereenvolgende seizoenen in grootschen stijl en in constanten vorm overwinning op overwinning boekte en hiermede nog steeds doorgaat, niet gering was onze verbazing, toen ons in de ooren gefluisterd werd, door iemand die er meer van wist: „voor jullie". Het deed het D. F. C. Bestuur prettig aan van de Ajax-Supporters een dergelijke hulde in ontvangst te mogen nemen als blijk van sympathie zooals gezegd werd voor het besluit van D. F. C. om trots alles het eenmaal aan Ajax gegeven woord gestand te doen en deel te nemen aan de wedstijden om den Gouden Meerbeker. Wij hebben onze plicht gedaan, meer niet. Dat dit door U geapprecieerd werd wisten wij en die wetenschap was ons voldoening genoeg. Dat gij hieraan uiting wilt geven op plechtige wijze door aanbieding van een reuzenkrans heeft ons D. F. C. hart natuur lijk uitermate gestreeld. Aan mij heeft het Bestuur opgedragen U hiervoor dank te zeggen. Die taak valt mij niet zwaar, integendeel ik kwijt mij er van met genoegen. Ik kan U allen de overtuiging geven dat wij met de prettigste herinneringen aan de ontmoetingen tegen Ajax dit seizoen geëindigd hebben. Wij erkennen gaarne in Ajax onze meerdere gevonden te hebben. De houding van het Amsterdamsche publiek, dat goed spel van D. F. C. evenzeer toejuichte als voor Ajax heeft ons goed gedaan. Wij zijn U dankbaar voor de ons gebrachte hulde. Onzerzijds wenschen wij U, trouwe Ajax-Supporters, toe, dat gij in het komende seizoen Ajax zult mogen aanwakkeren en leiden ter overwinning in een millieu een elftal en een vereeniging als Ajax waardig. Weest met recht trotsch op Uwe Vereeniging. Namens het Bestuur van D. F. C. A. STAAL, 1 e Secretaris. CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2— p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1