Zondag 22 April 1917. Ajax II behaalde het kampioenschap van hare afdeeling door een schitterende overwinning van 9-0 op de grootste concurrente Hilversum II. Een duizendtal enthusiasten heeft op ons terrein het gratis genot gehad van het aanschouwen van dezen wedstrijd. Ajax II heeft nu het fraaie doelgemiddelde van 86 goals voor en 7 goals tegen in competitie wedstrijden. Zou eindelijk ons tweede elftal promo vee ren Ajax IV won van Blauw-Wit IV met 2 - o op het terrein van Blauw-Wit, een resultaat dat tot groote tevredenheid stemt, temeer waar wij zeer onvolledig in het veld kwamen. Ajax VI speelde op ons veld den tweeden kam pioenswedstrijd, nu tegen E. D. W. Het was een dubbeltje op zijn kant welk elftal winnen zou; een ver schot van onzen middenvoor deed de schaal naar de Ajax-zijde overslaan. Het resultaat werd een I - O overwinning. Ajax adsp. welke op het terrein van Wilh Vooruit de adspiranten van deze vereeniging met 10-O inzoutten verloren nu met 3 - 1 den thuis wedstrijd Dat stemt droevig! Gaat de pit er uit jongens? Of kwam het, omdat jelui aanvoerder Ajax VI moest helpen! Met deze nederlaag ontgaat ons het kampioenschap der adspiranten afdeeling A. V. B. Zondag 29 April 1917 AJAX - D F. C. (halve beslissing N. V. B.-Beker) 3-0. 'n Record-belangstelling voor een bekerwedstrijd! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 59 Ons hoofdartikel in dit nummer geeft 'n gede tailleerd overzicht van den belangrijken wedstrijd van Ajax I tegen het vertegenwoordigende Zuidelijke Elftal te 's Hertogenbosch. Hieronder volgt het resultaat van de overige wedstrijden op heden gespeeld Wanneer onze jongens echter dit leergeld niet voor niets hebben betaald, dan is er nog een goede zijde aan deze nederlaag. te vêrschalken, ons elftal hiermede in de demi-finale plaatsende. Tevreden over onze drie overwinningen, trokken wij 's avonds in de. beste stemming naar Mokum terug, om den volgenden dag weder terug te keeren. Koolhaas was helaas verhinderd. Ook Prins en Maasen waren te Amsterdam gebleven, waarvoor Busbach en Dobben in de voorhoede medespeelden. De eerste wedstrijd bracht een moeilijk bevochten 2-0 overwin ning op Hollandia, die wij hoofdzakelijk aan onze kranige ver dediging te danken hadden; Dobben en Lucas maakten ieder een doelpunt, zoodat wij in de finale tegen West-Frisia kwamen. Inmiddels was het mooi weer geworden <en onder de opwek- kénde tonen van een draaiorgel nam de wedstrijd tegen West- Frisia een aanvang. De e i.ste drie kwartier werden de Frisia- aanvallen door den storm gesteund en onze verdediging kreeg het hard te verantwoorden; Qoosen, Manus en Pinny werkten als paarden ën vooral Genrels muntte in deze periode bijzonder uit. De rust kwam met 'n blanco score. Na de hervatting pakte Ajax stevig aan en als een der Frisia-backs den bal in de „gevaarlijke zone" met z'n handen bewerkt, krijgen wij een strafschop te nemen. .Lucas plaatst zich achter den bal, zelfs de orgeldraaier laat den slinger van. zijn instrument even rustenom te zien hoe dé West-Frisiakeeper, die uitstekend werk leverde, het harde schot van ónzen kleinen rechtsbinnen nog juist corner werkt. Als even daarna de orgelman de schoone melodie „Hadt je me maar" begint af te draaien, denken wij onwillekeurig aan den beker en Busbach wordt dermate geïnspireerd, dat hij uit een -voorzet van rechts den bal in het Frisia-doel. weet te deponeeren. Spoedig hierna maakt dezelfde speler nummer twee en als de Vos dan uit een vrijen schop even buiten het strafschopgebied nummer drie ter wereld brengt, speelt West-Frisia een verloren spel. De vermoeienis bij de spelers doet zich gelden en er wordt uiterst kalm gespeeld. Zelfs ojlze grensrechter schijnt vermoeid en zit knusjes aan dén kant de bonbons van een Frisia-enthusiaste op Het gelukkige denkbeeld dezen halven eindstrijd in ons mooie Sportpark te doen plaats vinden stelde de Amsterdammers in de gelegenheid Ajax thans ook eens in actie te zien op 'n niet-modderig terrein. De belangstelling was dan ook enorm en de Stadion-hooge-oomes zaten in de loges te glunderen Bijna 15000 menschen passeerden de tourniquets. Vijfzesde deel van dé onoverdekte tribune was bezet, de staantribune bij den ingang eivol, de andere flink bezet, om het veld dichte rijen toeschouwers en last not least de overdekte tribune voor driekwart gevuld I Dat was 'n aspect! Als de favorieten van Mokum maar spelen dan trekt alles er heen, waar het ook is. En wat 'n fraaie strijdVooral de tweede helft, toen Ajax 'n prachtig spel ontplooide, gaf momenten van subliem voetbal. De attentie van eenige Ajax supporters de aanbieding van 'n keurige krans aan D. F. C. voor hare prestatie in de G. M. B.-wedstrijden was zeer aardig en 'n afspiegeling van de gevoelens van sympathie jegens de Dordtsche club, die na mooi spel tegen Willem II zoo onfortuinlijk lootte. Scheidsrechter Grootmeijer blaast precies op tijd beginnen en de blauwgekielde Ajaciden trippelden onder het noodige geraas der kijkers in het veld. Jo Pelser heeft den toss gewonnen en neemt 't zeer sterke briesje in den rug. te peuzelen. Dan weet Busbach nog een doelpunt aan de score toe te voegen en als de scheidsrechter het einde blaast heeft Ajax II op schitterende wijze den West-Frisia-beker veroverd. De laatste orgeltonen weerklinken over het veld en onder luide toejuichingen, niet het minst van ónze onafscheidelijke dames supporters, verlaten de Ajaxiden het terrein om, na zich verkleed te hebben, allergezelligst te gaan dineeren. Het zou. te ver voeren hier alle tafelspeeches te vermelden, want „zooals de ouden in Kras zongen, zoo piepten in Enkhuizen de jongen". De welgemeende woorden van onzen Manus wil ik echter even memoreeren, die er op wees, dat de in den loop der jaren door Ajax 2 behaalde resultaten in de allereerste plaats aan de goede onderlinge verstandhouding toegeschreven moeten worden. Wat inderdaad zoo is! Om 8 uur vond de prijsuitdeeling bij monde van den West- Frisia-voorzitter, den Heer Schild, plaats en met genoegen denken wij aan zijn sympathieke woorden. De beker werd door de Vos met een keurig speechje in ontvangst genomen en wij spoedden ons naar den trein om de terugreis te aanvaarden. De gezellige uurtjes in de coupé zullen wij niet licht vergeten en toen één onzer over een onuitputtelijken voorraad „a la minute" gemaakte gedichten bleek te beschikken steeg de vreugd ten top. In Amsterdam wachtte ons een allerhartelijkste ontvangst, nog nimmer werd ons tweede zóó gefêteerd en het vroege Amsterdam- sche sluitingsuur alléén was oorzaak, dat de vreugde betrekkelijk vroeg eindigde. En hiermede behooren ook deze gezellige dagen weer tot het verleden. Dat er nog vele mogen volgen hoopt PRUTS.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7