Officieel gedeelte. De stand is gelijk!! De feestdisch, etc Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Reclame-Commissie. CLUBNIEUWS DÉR A. F. Cv AJAX 55 Maar zoo kan het niet langer blijven. Ajax zou Ajax niet zijn. Er moet kentering komen. En die kwam ook Onze ploeg geeft zich heusch niet gewonnen. Gupffert rent er 'n paar maal door heen, maar Versluys houdt hem in de gaten en zit 'm boven op de hielen 1 Broekman rent even later op Oomen af en we denken den gelijkmaker al te zien, maar de bal wordt corner gewerkt. Niet opgeven, denkt Broekman, en als hij weer van Gupffert den bal toegespeeld krijgt, gaat het „groote" moment komen Alle mannen van het rood-witte elftal zetten de tanden op elkaar en zijn gereed om, als Broekman niet zou schieten, het van hem over te nemen. Lucas staat klaar 't Is niet noodig. Theo heeft 't ding al weggeveegd met 'n geweldig élan Er wordt gebeld Het is onze beurt om te juichen 1 Hierna zijn beide partijen afwisselend aan het woord, nu eens is Ajax sterker, dan weer toont zich het Z. E. de meerdere. Versluys schiet eens hard in Smit's handen en Mommers moet even daarna alweer een voorzet van de Natris onderscheppen. Lucas probeert het dan eens, maar Oomen werkt corner. De tijd vérlöopt, de spanning stijgt. Wie zal zegevieren Onze aanvalslini-e werkt stukken beter dan in de eerste helft, maar Gerwen en speciaal v. d. Berg v. Heemstede backen uitstekend. Eenmaal nog denken wij het Z. E. te zien scoren door hun linksbinnen, doch het schot gaat over. Juist als Broekman Oomen's talenten nog eens beproeft klinkt het eindsignaal.. En allen zijn wij tevreden over dit gelijke spel, 'n resultaat trouwens, dat vrijwel de verhouding weergeeft. Volledigheidshalve laten we hier de opstelling vati het Z. E. volgen: doel: Oomen (N.A.C.); achter: v. d. Berg v Heem stede (Velocitas) en v. Gerwen (W. II)midden: Versluys (W. II) Mommers (W. II) en Verlegh (W. II) voor: Bavinck (N.A.C.) Sjef v. Son (W. II) T. v. Son (W. II) Ülrich (M.V.V.) en Kant (N.A.C.). Wie de spontane vroolijkheid en gulle gastvrijheid van de Zuidelijke landsbroeders nog niet had leéren kennen en waardeeren, heeft daartoe heden'n schoone gelegenheid gehad. De aardige ontvangst, dejoyeuse ritten door den Bosch in de „Jan Pleziers" en de groote belangstelling van het publiek waren uitingen van echt zuidelijke geestdrift en hartelijkheid. En hét begrip „donkere Zuiden" vond dan ook algemeene bestrijding Wij waren het er zeer over eens, dat in het Zuiden zeer vele „lichtpunten" zijn, als hartelijkheid, jovialiteit, 'n onvervalschte sportbroederlijke geest enz. Bitter- en dinertafel vereenigden Zuid en Noord op 'n wijze, die zich niet in details laat beschrijven en toen na de soep de speeches loskwamen, kregen wij opnieuw de overtuiging, dat Ajax in het Zuiden vele vrienden heeft. Lobach, Jan van Bel, e.a. spraken zeer waardeerehde woorden, die bewondering in hielden voor Ajax' spel en instemming met onze ontstemming over van zekere zijde koppig vol gehouden miskenning van onze prestaties. Resumeerende verlieten wij dezen genoeglijken feestdisch in de overtuiging te scheiden van „vrienden", doch tevens met de wetenschap, dat in het Zuiden krachtige figuren werken voor de ontwikkeling van de voetbalsport. En wij willen niet nalaten hier Wilhelmina onze groote erkentelijkheid te betuigen voor de schitterende wijze, waarop onze vereeniging is ontvangen. Een woord van hulde aan hare actieve Pers- en Propaganda-Commissie zij hier ter plaatse, waarvan wij in 't bizonder den heer Emile Cohen leerden kennen als 'n zeer verdienstelijk organisator en propagandist. Door spelers en officials werden wij naar het station geleid en daar namen wij afscheid van het „verlichte" Zuiden! Tot wederziens! De sneltrein wierp ons circa n uur op het W. P. station en daar vonden wij enkele belangstellenden, die naar ons wedervaren informeerden. 'n Zeer droog gevoel in de keel hield 'n gedeelte van de tochtgenooten alsnog te samen in de Poort van Weesp. Bedoeld gedeelte nuttigde daar onder groote vroolijkheid eenige „afzakkertjes", waarbij een der bestuursleden onze lachspieren danig in be weging zette. Nietwaar, Tjerk? En hiermede was de tocht ten einde. Per sneltram 3 en andere snelle gemeente-vehikels zochten we huis en haard weder op. Dit uitstapje naar het vroolijke, verlichte Zuiden zal bij ons lang in aangename herinnering blijven. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. GrOOTMEIJER, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. Ph. Geerlings, 2e Penningmeester. H. R. Reitenga, F. schoevaart, Comm.ssanssen. W. F. Egeman, J. J. Grootme-ijer, Tj. de Munnik. Enquête-Commissie. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. Elftallen-Commissie. M. J. KOOLHAAS, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. Athletiek-Commissie. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3