De Wedstrijd. Het Zuiden leidt! 54 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zeer dankbaar gestemd voor deze groote attentie van de Bossche voetballiefhebbers namen wij plaats in de gereedstaande rijtuigen en 'n ware zegetocht ving aan Voorafgegaan door de muziek en begeleid door duizende wandelaars ging het in de richting van Vught. 'n Zestal carossen torste spelers en officials van Zuidelijk Elftal en Ajax benevens de pers- menschen naar het terrein van Wilhelmina. De muziek zette "n fikschen marsch in, fier trokken de paardjes de voetbalvrachtjes, Den Bosch stroomde uit Zoo gingen wij op naar de kampplaats! 'n Drie duizend toeschouwers hadden zich reeds om de lijnen geschaard, toen onze vroolijke stoet arriveerde en terwijl onze spelers zich in de club kleuren staken hadden wij gelegenheid het Wilhel- mina-veld wat nauwkeuriger op te nemen. Wat inrichting en comfort aangaat zal - hiervoor staat ons de activiteit van het Wilh.-bestuur borg - een en ander vrij zeker beantwoorden aan Bossche eischen, en dan is er aanleiding om op te merken, dat in den Bosch de belangstelling voor voetbal in het algemeen en voor Wilhelmina in het bizonder moge lijk wel vatbaar zal zijn voor uitbreiding. Deze wedstrijd werd bijgewoond door ca. 3000 toeschouwers (den Bosch telt ca. 4.0.000 inwoners) hetgeen volgens verklaring van Wilhelmina-bestuurderen 'n ongekend aantal was en de verwachtingen verre overtrof. Uit propagandistisch oogpunt kon dus terecht van 'n succes gesproken worden en met de zuidelijken" verheugen wij ons daarover. Het terrein zelf was van uitstekende qualiteit en alle termen waren dan ook aanwezig om 'n fraaien strijd te verwachten. En in dit opzicht werden wij geenszins teleurgesteld. Het Zuidelijke Elftal - we zouden kunnen spreken van 'n versterkt Willem II - heeft 'n uitstekenden indruk gemaakt en indien Mommers er in slaagt het onderlinge verband tusschen zijne spelers meer op te voeren, dan geven wij weinig Westelijke ie-klassers kans dit elftal te kloppen. De voorhoede van dit zuidelijke team vereenigt in zich de eigen schappen om de meest fanatieke verdediging te passeeren. Er zit „gang" en „schot" in. De snelle uitvallen van Kant waren even gevaarlijk als de welgerichte kanjers van Sjef v. Son Mommers in de middenlinie toonde zich ook nu als 'n vlugge en handige speler en was de béste van het middentrio. In de verdediging deed speciaal de Velocitas-back v. d. Berg v. Heemstede uitstekend werk, terwijl Oomen zich deed kennen als 'n betrouwbaar doelman Aan onze zijde moesten we vandaag jammer genoeg 'n tekort aan productiviteit van het binnen- drietal der aanvalslinie constateeren. Deze heeren - in afwijking met onze beide vleugels, die er lustig op los snelden - konden schijnbaar de stijfheid van het lange zitten in den trein niet van zich afschudden en het schieten was beneden het gewone peil. Na rust zagen wij gelukkig 'n belangrijke verbetering. Het tegènpunt b. v. was 'n subliem staaltje van krachtig-doorzetten en o. i. „het" moment van den wedstrijd. Onze verdediging ,,in totaal" was wel berekend voor hare taak en Pelser zoowel als Couton hadden van begin tot einde „voeten" vol werk. Onze midden linie steunde daarbij uitstekend. Jo Pelser werkte daarbij prijzenswaardig met zijn hoofd, zoowel letterlijk als figuurlijk. Hordijk was vóór rust niet de oude, doch herstelde zich gelukkig in de tweede helft, terwijl Terwee, als tactisch speler, zijn aandeel had in verdediging en aanval. Ten slotte verrichtte Smit in de goal puik werk en dit keer had hij volop gelegenheid te toonen wat hij waard is. Nadat het Wilhelmina-Bestuur aan Pelser en zijn mannetjes 'n fraaie krans heeft aangeboden voor het behaalde kampioenschap - 'n zeer gewaardeerde attentie - fluit scheidsrechter v. d. Dungen ca. 3 uur beginnen. Reeds dadelijk moet Smit eenige malen reddend optreden en hij gooit zich vol ambitie op den bal, waar deze dreigt zijn doellijn te passeeren. De strijd is buitengewoon spannend en om beurten loopen beide doelen gevaar. Versluys voorkomt 'n zeker doelpunt, wanneer Lucas handig den uitgeloopen Oomen tracht te verschalken. Na de eerste verken ningen oefent Ajax 'n zeker overwicht uit en de Zuidelijken moeten zich geducht inspannen om de snelle de Natris- Gupffert-aanvallen te bedwingen. Zij slagen hierin zeer goed en meer dan dat, zij weten het spel te verplaatsen, zoodat Smit opnieuw handelend moet optreden. Zelfs krijgt het Z. E tot de rust 'n bepaald overwicht en wij ontkomen zoo nu en dan maar net aan „het ergste"! Speciaal Kant valt op door, zijn keurig werk en de bewaking van dezen gevaarlijken speler werd beslist veront- achtzaamd. De eerste helft levert nochtans geen doelpunten op en met spanning zien wij de volgende episode te gemoet. Beide teams gaven goed spel en bleken vrijwel tegen elkaar opgewassen, zoodat van h'et eind resultaat niets te zeggen valt. In de tweede helft krijgt Mommers het al heel spoedig te kwaad met zijn maag, dank zij 'n onzachte aanraking met het bruine monster. Tien minuten moet wouden gestopt en wij vreezen reeds, dat de verdienstelijke aanvoerder zal moeten uitvallen. Gelukkig echter zien wij den W.IIer weder in het veld verschijnen en alle toeschouwers uiten door applaus hun vreugde hierover. Dit feit nu schijnt de Zuidelijken zoo zeer te be zielen, dat zij er plots van door gaan Kant brengt op tot de doellijn, zet voor en Sjef v. Son schiet via den paal in het net! Groote en begrijpelijke vreugde bij de Zuidelijke broeders, en terecht, wiant het was 'n fraai staaltje. Geen seconde later zit Kant waratjes alweer bij Smit en rolt haast met bal en al in diens touwenhuisje Het wordt 'n belegering van ons doel. Angstige oogenblikkenWij, Ajaxmenschen kijken elkaar eens bedenkelijk aan I. I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2