DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL GLUB Pjan naait (j^f „ïtunfegra" JHfuiöen N°, 7. DINSDAG 1 MEI 1917. ls,e JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. j Redactie: rCS' f Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Van hoever of het was en hoe schoon! Hoe Ajax op waarlijk schitterende en grootsche wijze gehuldigd werd door den Bosch. Van 'n zegetocht naar Vught. Over 't gelijke spel tegen het „representatieve" Zuiden. Aangaande diner-stemming en Brabantsche jolijt. Lichtpunten in het Zuiden! Huistoe en „afzakkertjes" en vriendelijk zonnetje speelde vroolijk over f 1 ontwakend Mokum. 'n Weldadigheid na de eindeloöze somberte van deze quasi-lentedagen In montere stemming togen wij er dan ook op uit en beloofden ons nu eens een in alle opzichten „zonnigen" dag. Het kon ook eigenlijk moeielijk anders, want de tocht ging immers naar het Zuiden! Jawel, het Zuiden. Maar wij menschen, besmet met de voetbal bacil, denken daarbij natuurlijk in de allereerste plaats aan 'n district waar Willem II regeert en in de allerlaatste plaats aan 'n zuider- strand en 'n zuiderzon Wat dit ter geruststelling in dit speciale geval heel verstandig is. Want onze reis zou zich niet verder uitstrekken dan 's Hertogenbosch, Niet verder dan En nu zie ik pijnlijke trekjes van wrevel op veler gelaat 1 Alsof deze boemelrit, slechts onderbroken door croquetjes eti koffie in de stad waar 'n weste lijke kampioenslucht door 'n Herculeswolk wordt ver duisterd, zoo'n erg groot lolletje was Nu jal Dank zij vele „miezenmauzen", voetballo- rische zwammerijtjes en soortgelijke artikelen, was er toch wel doorkomen aan en bovendien, tusschen de bedrijven door, konden we de schoone boorden van Maas, Waal, Lek en nog vele andere schoone rivieren in ons waterland bewonderen Ook 'ti heel nuttige bezigheid. In Den Bosch werden we opgevangen door „Van den Bosch", den bekenden medewerker van het Sportblad, en deze heer, die 'n groot aandeel heeft gehad in de voorbereiding van het feest, lichtte ons reeds in over het „grootsche", dat ons te wachten stond. Inmiddels mengde zich 'n levendig rumoer van „rood-witten" in de stationsdrukte, 'n Groep enthu- siasten gaf door 'n hevig getingel - die onafscheide lijke bellen 11 - blijk van tegenwoordigheid. De vreugde - die in de nauwe coupés wel 'n beetje klem had gezeten, kwam nu los. En het bleek, dat 'n honderdtal supporters, ongerekend officials, den verren tocht naar de Brabantsche hoofdstad onder nomen had 1 Intusschen schoven we voetje voor voetje naar den uitgang. Eu daar zagen we het plotseling Verrassende aanblik! 'n Eivol stationsplein, dui zenden menschen, die hoofd aan hoofd stonden te wachten om Ajax 'n koninklijke ontvangst te bereiden 1 Vóór den uitgang, in carré opgesteld, stond het muziekcorps van Goulmy Baar, uitgedost in fraaie uniform, de sierlijke pluimen vroolijk wuivend in den wind En daaromheen de compacte menschenmassa Het was 'n zeldzaam interessant gezicht en we waren even „paf"! Toen onze spelers en officials met hunne dames verschenen, zette de muziek 'n welkomstlied in, terwijl de duizende sportenthusiasten 'n luid gejuich aanhieven. Het was 'n huldiging zooals aan Ajax nog niet ten deel viel, het was eenvoudig subliem!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1