Mededeelingen van de Redactie. Wedstrijdverslagen. Medewerking. Teekenaars voor! Correspondentie. De Heer X: Uwe oude „Jolijt" ruimen wij gaarne 'n plaats in. Voor verdere bijdragen houden wij ons aanbevolen. Vooral de toegezegde schetsjes zien wij met belangstelling te gemoet. Pruts: Welkom in ons midden! 'n Alleraardigste bijdrage. De „tweede-elftallers" zullen smullen Van Puffelen: Dank voor Uw verslagen. Vrien delijk verzoek echter vooral te streven naar beknopt heid. Uw verslagen Hortus-Ajax en Ajax-E. D. W. moeten wij laten vervallen wegens plaatsgebrek. A. L. D, alhier: Heel aardig, maar werkelijk niet geschikt voor opname. Eenige inzenders: Overvloed van copy voor dit nummer noodzaakt ons enkele bijdragen te laten wachten. Terreincommissarissen. Bij den Zondag a.s. te spelen wedstrijd Ajax- Dordrecht zal ongetwijfeld een 10.000 tal toe schouwers aanwezig zijn. Het zal dus gewenscht zijn dat de terreincommissarissen welke zich onlangs opgaven, uiterijk half één present zijn. Ten einde van een goed verloop verzekerd te zijn zien wij gaarne opgaven tegemoet van hen, die zich nog beschikbaar stellen. Voor gereserveerde plaatsen voor commis sarissen is zorg gedragen. Opgaven aan het adres van den Secetaris onzer Vereeniging. Abonnementen. Voor hen die zich met ingang van dit num mer op den loopenden jaargang van ons blad abonneeren, bedraagt het abonnementsgeld f 1.50. Opgaven te richten aan onderstaand adres onder bijvoeging van postwissel. Reijnier Claeszenstr. 2, Administratie. Van onze Elftallen-Commissie. Ajax-leöen, steunt 5e aöver teeröers in ons Clubblaö. 64 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 't ls natuurlijk niet m'n bedoeling, U te vragen, den verkoop van kwatta-reepen op het terrein te doen ophouden, die jongens loopen daar nu eenmaal niet voor hun plezier en ik zou me ook ni.et gaarne de woede van de „Kwatta-etende-tribunemenschen" op den hals halen. Als de bezoekers nu hun reepen koopen vóór dat het spel begint, dan zullen èn de teenen van de Ajax-enthusiasten, èn de portemonnaie van de H.H. Kwattaverkoopers daarmede gebaat zijn. U dankend voor de ruimte. Hoogachtend, Uw dw. dn., N. J. P. SMITH. Watergraafsmeer, 5 April '17. (Ter overweging aan de tribune-menschen! Red.) Vriend van Puffelen gaf gehoor aan onze uitnoodiging betreffende wedstrijdverslagen in het 1 April-nummer. Wij bevelen den captains of waarnemenden captains van de verschillende elftallen de lezing van bedoeld bericht nogmaals gaarne aan. Men zij evenwel beknopt in zijn verslagen! 'n Kort overzichtje is voldoende. Enkele van onze bekende sportjournalisten hebben zich gaarne bereid verklaard eens iets in ons Club nieuws te schrijven. Dit doet ons bizonder veel gehoegen. Eerstens om de blijken van belangstelling in ons or gaan en tweedens zullen die bijdragen wat afwisseling brengen De betreffende heeren willen deze herinnering aan hunne toezegging wel ter harte nemen? Nevoh zond ons reeds een zeer gewaardeerd artikel, dat wij in dit nummer afdrukken. Met onzen dank hiervoor den wensch, dat meerdere bijdragen van zijne hand moge volgen. We zijn van bevriende zijde in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van oude jaargangen clubbladen van zustervereenigingen. Met name het D F. C-nieuws, dat in den Fleer Staal, den D F. C secretaris, steeds zulk een serieus verzorger vond. Het viel ons nu op hoe'n aardige versiering voor een clubblad een goed teeke- ningetje is. Grappige voetbalfiguurtjes doen het uitstekend tusschen den tekst. Het verlangen kwam nu bij ons op ook ons clubblad te verluchten met zulke clichétjes, doch de schoone teekenkunst verstaan we helaas niet En zoo richten wij hiermede het verzoek aan die abbone's- lezers van ons blad, die de teekenpen hanteeren, ons uit de verlegenheid te helpen. Wanneer zij zich bij ons willen meldendan zullen wij onze bedoeling nader mondeling toelichten, resp. hun de D F. C -clubbladen eens voorleggen Doch vooraf s.v p. 'n briefkaartje, opdat dag en uur kan worden bepaald De Elftallencommissie besloot in hare vergadering de elftallen voor de maand Mei onveranderd te laten. M. J. KOOLHAAS, Oranje Nassaulaan 81 b. Secr. E. C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 12