Het Naspel. Correspondentie. J. F. K. Wij zijn het eens met Uw bemerkingen in zake het „Utrechtsche" verslag van den Beker wedstrijd. Doch het is niet de moeite waard er op in te gaan. Diverse Inzenders! Zeer vele bijdragen, ingez. stukken enz. moeten wegens plaatsgebrek wachten I 52 CLUBNIEUWS DER A. F, C. AJAX verdienste apart. Het was eenvoudig verrassend, dat wij ondanks alles toch nog „spel" te zien kregen. De snelheid, waarmede de aanvallen op v. d. Bergh werden ondernomen, deed het laagje modder dat het veld bedekte waarlijk niet vermoeden. Zelfs redden zich Mommers' mannen zoo knap uit de kleverige situatie, dat wij durven spreken van 'n wedstrijd. De glijbaantjes in den modder, de opspattende pap, die zich vastzette op yerseys en broekjes, alles ten spijt, is er gevoetbald En hulde dus aan de 22 mannen voor deze prestatie 1 Pardon, aan de 23 mannen 1 Ook de zeer geleerde heer, Dr. van Staveren, wiens correcte gemoedelijkheid wij eiken arbiter ten voor beeld zouden willen stellen, was een dier helden, die j.l. Maandag de moeielijkheden van deze modder- geschiedenis op volmaakte wijze de baas bleven. En wat nu den uitslag betreft niemand zal willen ontkennen, dat wij verdiend hebben gewonnen. Hoog stens zou er sprake kunnen zijn van iets geflatteerds in de cijfers 5 1. In zooverre kunnen wij daarmede accoord gaan, dat 3 1 misschien 'n juister uitslag ware geweest. Hoe dit zij, Ajax heeft getoond de kampioenen van Nederland „aan" te kunnen en Versluys b.v. heeft gaarne willen erkennen, dat zijn ploeg ook op een droog veld niet of zeer waarschijnlijk niet opge wassen zou blijken te zijn tegen de verguisde tweede klasser uit de Meer. De goalgetters in dezen wedstrijd waren: Broek man No. 1, Lucas No. 2, Gupflert No. 3 en 4 (de eerste met medewerking van een der W. II backs) en v. Dort No 5. Dat bij dit resultaat het enthusiasme van de duL zenden Ajax aanhangers volkomen was, laat zich denken. De ,,bel" en de „vlag" (waaraan 'n rood-witteling wiens vurige verknochtheid aan Aj ix de tribuneschare Zondag aan Zondag amuseert) gaven helle en schelle blijken van instemming. De stemming op de tribune kon feestelijk genoemd worden. Deze laatste dag van de Gouden Meerbekerwed strijden was een waardig besluit van een waardig feest. Niets was tegen ons, behalve dan de grilligheid van de maand waarin dit eerste Meerfèest gevierd werd. Doch het welslagen verhinderen kon zij niet. April doet wat ie wil wij ook! 1 De feestdisch, die Ajax het winnende elftal aanbood, bracht een zeventigtal dames en heeren bijeen In de bovenzaal van Krasnapolsky vereenigden zich het Bestuur van Ajax, de Regelingscommissie, het eerste elftal, Willem II, de pers, de scheidsrechters en eenige genoodigden, allen met hunne dames. De Regelings-Commissie stond hier voor het laatste gedeelte van haar taak en ook hiervan kwijtle zij zich op schitterende wijze. Wij willen dan ook op deze plaats hulde brengen aan genoemde commissie met den Edelachtbaren Heer Burgemeester de Wit, als Eere-Voorzitter, aan het hoofd. Gij heeren, hebt Uw taak vervuld op een wijze, die het groote succes door U bereikt, rechtvaardigt. Het Ajax-Bestuur en leden kunnen zich gelukwenschen met de keuze en wij hopen het volgend jaar niet te vergeefs een beroep te doen op Uw werkkracht! Tot den Edelachtbaren Heer Burgemeester van Watergraafsmeer zij hier een speciale dankbetuiging gericht voor de eer, onze vereeniging geschonken, door het Eere-Voorzitterschap te willen aanvaarden van de Regelingscommissie. Wij kennen den Heer de Wit als een voorstander van het voetbalspel en wat voor ons speciaal aangenaam is, wij kennen den Burgemeester als een groot Ajax-belangstellende. Hopen wij, dat de goede verstandhouding tusschen den hoogsten ingezetene van de W'meer en onze Vereeniging bij voortduur bestendigd moge worden! De uitreiking van den Beker had onder donderende „three cheers" plaats. Bravo Pelser, bravo mannen van het eerste, voor jelui kranig werken. De beker is ons. Voor een jaar althans en wij hopen, dat jelui er voor zult zorgen, dat ze ook definitief in ons bezit komt. Wanneer de eeuwig lachende Mommers aantreedt en de heer Wit hem de zilveren plak en charivaris ter hand stelt krijgt Willem II eene ovatie, die haar de overtuiging zal hebben geschonken, dat zij 'n goede plaats inneemt in de Ajax-harten, zooals dit trouwens reeds jaren het geval was, getuige de aardige speeches van Mr. Arts, Holst en Schoevaert. De heer Dade kwijtte zich als Voorzitter van de Regelings-Commissie, uitstekend van zijn taak, bracht hulde aan den gever van den G. M. B. en had overigens aan vele sprekers, het woo d te geven. Aan zoovele, dat het niet mogelijk is ze hier allen te memo- reeren. Noemen we de toasten van den Heer Dade namens de Commissie, Bos namens de scheidsrechters, waar van helaas de nestor, de heer Meerum Terwogt, ver hinderd was, Arts namens Willem II, Gosschalk en Hoven namens de Pers, Egeman en Grootmeijer namens de Ajax-Bestuurderen en vele andere geani meerde toespraken. In zeer vroolijke stemming namen wij afscheid van Willem II en spoedden ons toen naar het Centr. Station om ons lie, dat in Enkhuizen een Zilveren Beker had weten te bemachtigen, feestelijk in te halen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8