De Derde dag. Finale AJAX WILLEM II CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 51 veel in staat, en vooral door ziju juist plaatsen kon D. F. C. onophoudelijk met succes aanvallen. Z'n uithoudingsvermogen liet hem na rust maar vooral in de verlenging jammer genoeg in de steek, hetgeen intusschen best te excuseeren valt. Zelden zagen we anders 'n ontmoeting, waarin het gelijke spel zóó volkomen juist de maatstaf was. Heusch, rood-witte Merwestad-bewoners, jelui ver- diendet het evenzeer als Mommers' mannetjes en we voelen mee met de voetbalsmart, die op den uitslag van de gedwongen loting moest volgen. Daarom hulde aan beide elftallen voor het heerlijk, spannend spel, dat zij in gelijke mate gaven. De beste herin neringen zullen we daarvan behouden. Precies 2 10 fluit de heer J. K. G. Grootmeijer, die den wedstrijd absoluut correct heeft geleid, beginnen. Willem II heeft wind en zon meegekozen en begint met 10 man. Direct kunnen we profiteeren van vlug en fraai spel. Bij Tilburg ziju het vooral van Asten en de beide v. Sons, die telkens gevaarlijk doorbre ken; bij D. F. C. toonen Sigmond, de Wijs en Dirks elkaar prachtig te begrijpen, zoodat de bal keer op keer met pijlsnelle beweging in de richting van v. d, Bergh verdwijnt, maar door hem steeds bijtijds van richting wordt veranderd. Van een sterker zijn van een der partijen was geen sprake, zoodat ook Barend v. Hemert op afdoende wijze zijn talenten kon toonen. Keurig opgezette aanvallen van beide kanten blijven zonder sesultaat, tot 16 m. na den aanvang de Wijs na fraai samen spel met Sigmond handig drie verdedigers lapt en scoort. (1 o). Direct daarop zwermen de rood-witten weer voor Walter en 't uiterste moet W II aanwenden om den pittigen D F C.-aanval te weerstaan. Lang zaam gelukt dit, zoodat we Tilburg meer aanvallend zien. Als v. Son v. Hemert den bal uit de handen wil trappen, zondigt de laatste tegen het maken van te veel passen, zoodat 'n vrije schop volgt. De bal wordt onnoozel langs Barend getrapt, en we verbazen ons weer eens even over het gemis van spelregel kennis bij spelers als deze. Door eenvoudig via een der D. F. C.-ers te trappen, zou dit een doelpunt hebben opgeleverd'. Na rust komt in den stand geen verandering en het is eerst in de tweede helft, dat W. II gelijk maakt Mommers passeert heel handig naar den vrijstaanden v. Son, die onhoudbaar doelpunt. (1-1) En hierna bleef het doorloopend over en weer a.invallen, waarbij het spel steeds beter werd. Hoe meer het einde naderde, des te opwindender de stemming. Want het werd duidelijk, dat de partij, die nog eenmaal slaagde te doelpunten, een voor sprong zou hebben die niet meer in te halen was. De spanning werd enorm, het publiek oegon beide partijen aan te vuren, officials der betrokken partijen zagen bleek en nerveus neer op de wanhopige pogingen hunner discipelen. Maar dat alles kon Miiets helpen, en de spelers, die trachtten de eer der zege te behalen,, gingen door hard te zwoegen om hunnen begunstigers het genoegen der overwin ning te doen smaken Maar eigenaardig, de partijen bleven volkomen tegen elkaar opwegen, zoodat het einde wordt aange kondigd met gelijken stand In de 4 X 71/2 m- verlenging bleven verdere doel punten eveneens uit, zoodat noodgedwongen deze fraaie kamp door loting moest worden beslecht I W. II was de gelukkige, die niet al te enthusiast werd toegejuicht, omdat het D. F. C. geen haar minder toekwam. De Dordtsche ploeg kan zich hiermede troosten Hoe gaarne hadden we het ook aan Dordt gegund, die naar hier kwam ondanks de tegenwerking van het Bondsbestuur en U.V.V. Het lot heeft beslist! En nu, morgen de eindstrijdZoo heel gemakkelijk zal Ajax niet winnen, maar toch twijfelen we niet aan Ajax' zegepraal. We genieten al bij voorbaat van den grootsten strijd van dit G. M. B.-feest LEO. Wij waren helaas persoonlijk verhinderd dezen wedstrijd bij te wonen, vonden echter „Leo" bereid hiervan een verslag te maken. Hierbij een woord van dank voor zijne welwillendheid. 5 l 'n Striemende hagel gaf 'n wintersch cachet aan dezen tweeden Paaschdag. Welk een sterk contrast nu weer met den vorigen dag van zon en van belofte op beter weer. In den vroegen morgen begon de nattigheid reeds overvloediglijk te stroomen en op het aanvangsuur van den strijd, die de meest belangrijkste en inte ressantste moest worden, zaten we met 'n veld, dat goed voetbal practisch onmogelijk maakte. Naar het scheen kon het ontzettende weer op den dag van dezen grooten strijd, waarnaar een ieder met verlangen uitzag, slechts weinigen thuis houden, tenminste een 6000 menschen hadden zich de on aangenaamheden van 'n tocht naar de Meer bij dit hondenweer getroost. Het grillige lot dat de sympathieke roodhemden uit de Merwestad zoo slecht bejegend had, stelde de Nederlandsche Kampioenen in staat zich nu te her stellen van de 4 O nederlaag die zij, slechts enkele weken geleden, te slikken hadden gekregen. Het was daarom dubbel jammer, dat de terreingesteldheid voor de tweede maal van dien aard was, dat 'n volle krachtsontplooing van de Tilburgenaars niet verwacht kon worden. De enorme gladheid van den bodem eischte de grootste behendigheid en dat Willem II's spel volgens der heeren meening alleen geheel tot zijn recht kon komen op '11 droogveld, gaf ons bij voorbaat de overtuiging, dat we niet die ontmoeting zouden zien, waarop èn Willem II en Ajax hoopten Dat Ajax zich zoo merkwaardig goed heeft aange past aan de omstandigheden van het oogenblik is n

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7