De Eerste dag. AJAX D. V. S. 5 0 Modderballet. De Tweede dag. WILLEM II D. F. C.*) 50 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX zorg gelukt, alsnog zulke vereenigingen te nooden, welker tegenwoordigheid met recht groote verwach tingen voor het' welslagen rechtvaardigde Eene groote attractie was ongetwijfeld het deelnemen van Willem II, die met D. F. C. en I). V. S. het gevreesde D. V. S.; denk aan het Stadion 1 het trio vormde, dat met ons het eerste Gouden Meerbeker- feest vierde. Pluvius scheen het er op gezet te hebben de vreugde te verstoren. Onbarmhartig sijpelde het water uit een grijzen, droeven hemel, en dat duurde-zoo den ganschen dag. Ongetwijfeld heeft dit velen van een tocht naar de Meer afgehouden en inderdaad, aanlokkelijk was het gure Aprilweertje allerminst! Echter, er zijn van die enthusiasten, die zich door niets laten terughouden bij tij en ontij zijn zij present! En zoo zagen wij circa drie duizend menschen om de lijnen geschaard toen het eerste bedrijf van dit gouden bekerspel stond te beginnen. D. V. S. dat met 'n ploegje zeer enthusiaste sup porters de reis naar Amsterdam had aanvaard, zond het volgende elftal in het veld Zwart van Dalsum P. Blom J. B. Veltenaar van Velzen Vermetten Jr. Snoep Vernietten Sr. v. Krieken Linthout A. Blom Reeds in de eerste minuten belegert Ajax het D. V. S.-doel. Lucas en Couton(!) zenden schoten in en Gupffert kopt 'n bal over. Doelpunten kunnen niet uitblijven en als Zwart 'h schot van Gupffert vallende net op de. lijn stopt, komt Brockmann aangerend om het pleit te beslechten (i—o). D. V. S. is lang niet ontmoedigd en weet zich op het modderveld minstens zoo goed te bewegen als de gastheeren. Het is echter duidelijk, dat van goed of fraai spel geen sprake is. De dikke modderlaag is daarvoor 'n belemmering en het is haast geen spelen in zulk een poel. De jblanke yerseys zitten dra onder den modder en de spelers lijken wel badende schoorsteenvegers De eerste helft levert geen doelpunten meer op. Na de rust pakt D. V S nog wat meer aan. Pelser en vooral Couton houden echter schoon schip en retourneeren onverbiddelijk alles wat in hun nabijheid komt. De D. V. S.-aanval is overigens actief genoeg; v. Krieken en Vei metten doen erg hun best en worden daarin goed gesteund door de half linie en de backs, waarvan v. Dalsum het beste werkt, doch de vleugels hebben niet veel in te brengen en Snoep b.v. kan niets tegen Couton uitrichten. Uit 'n scrimmage voor doel weet Lucas de 2° goal ter wereld te brengen, spoedig gevolgd door No. 3 van denzelfden speler. Dit doelpunt had Zwart, die overigens verdienstelijk keepte, wel kunnen houden. Hordijk zet onze voorhoede druk aan het werk en valt op door zijn keurig voeden. D. V. S. geeft zich niet gewonnen. Blom lost een scherp schot op Smit, die den bal netjes voor den doelmond weg pikt en in het veld terugzendt. Zeven minuten vóór het einde scoort Blockmann na een algemeenen aanval No. 4 en v. Dort brengt het getal ten slotte op 5 uit een opbrengen van Gupffert. Het was, in aanmerking genomen de slechte terrein en weersgesteldheid, 'n geanimeerde strijd, waarbij Ajax haar superioriteit op afdoende wijze wist uit te drukken, zich daarmede revancheerènd voor de nederlaag in het Stadion in de fatale promotie wedstrijden aan het einde van het vorig seizoen. En wij plaatsten ons aldus verdiend in de finale, tot groote vreugde van de roodwitte aanhangers,, die wei verregend doch voldaan huiswaarts togen. 1 1 De Nederlandsche Kampioenen winnen door loting! Na de lugubere koude en ijzigen regen van Vrijdag deed het warme lente-zonnetje op dezen dag prettig- stemmend aan. Jammer genoeg merk je hiervan op onze comfortabele tribune met recht'n koud schijntje, d.w.z je kunt je alleen verlustigen in het gekoester van de massa er buiten, terwijl je zelf met kromme, verkleumde vingers je plicht doet tegenover de lezers van het Ajax-geschiedenisblaadje. Als we echter even dachten aan hetgeen die dappere supporters, als 't moet, voor de rood witte kleuren trotseeren, wan neer wij op onze beurt lekker droog zitten, waren we toch weer heel tevreden. Daarmede heb je echter zelf geen behagelijk gevoel,, bovendien hoe fraai deze wedstrijd ook was, 't voet- balvuur inspireert je toch nooit zooals bij een kamp, waarbij we den kleinen Lucas zoo heerlijk opwindend kunnen zien goochelen. Want dat zal t wel geweest zijn, anders verklaren we niet het voor den wedstrijd eigenlijk weinige publiek en de ongewone kalmte, die heerschte. En toch, ^t was 'n zeer genotvolle partij voetbal, waarin we ons in de 1 l/s uur eerst, maar vooral in de 4X7V2 minuut verlenging, hebben verlustigd. Beide partijen speelden 'n serieus spel, met overleg en enthu- siasme, en volkomen fair, trachtend voor de finale van het gouden kleinood in aanmerking te komen.. Al viel hier en daar 'n zwakke plek aan te wijzen, beide elftallen vormden 'n geheel, dat het andere niets toegaf en zich niet behoeft te schamen voor groote fouten. Het spel van W. II kon ons thans absoluut bekoren en we zijn overtuigd, dat dit elftal met wat meer dooi tastendheid voor doel haar vlug, aantrekkelijk spel veel productiever zou kunnen maken. D F. C. I speelde niets minder, maar forscher en met meer berekening. Lotsy vooral toonde zich daarin nog tot

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6