©ou&en (I>ijer&aki?tt-OE{eesf 49 6, 8 im 9 Pk*« \9\1- Ajax voor een jaar houdster van den gouden pokaal! 16.000 toeschouwers trotseeren hagel en sneeuw! Het Voorspel. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ^>Jen kijkje achter de schermen pleegt gewoonlijk r-j interessant te zijn. Het doet ons wat meer zien V en begrijpen van het wezen eener zaak. En we zouden onzen lezers, alvorens hun de revue van dit eerste Gouden Meerbeker-feest voor oogen te voeren, niet gaarne dit kijkje ontzeggen. Waarom zijn deze Meerbekerwedstrijden uitge schreven? Werden zij georganiseerd om een lustrum, om het Kampioenschap te vieren? Of dragen zij slechts het karakter van gewone seriewedstrijden, zooals deze bij tientallen elk seizoen door voetbalvereenigingen wor den uitgeschreven Noch het een, nóch het ander. Aan de organisatie van deze G. M. B.-wedstrijden zit een speciaal tintje. Er is een geschiedenisje aan verbonden Het uitschrijven van deze seriewedstrijden heeft een oorzaak. En deze oorzaak is geen andere dan de onbillijk- lijkheid jegens Ajax begaan, haar het ie klasseschap te onthouden Gedwongen het geheele seizoen te spelen in eene omgeving, waarvan de spelkwaliteit beslist inferieur is aan het spelpeil, tot hetwelk de Ajax-ploeg zich verheft, n.l. het eerste-klasse peil, werd de noodza kelijkheid gevoeld buiten het 2e-klasse milieu te zoeken naar een blijvende gelegenheid om zich met eerste klassers te meten. En die noodzakelijkheid deed een Amsterdamsch sportenthusiast besluiten een Gouden Beker beschikbaar te stellen, daarbij bepalende, dat deze beker tusschen drie- der sterkste (ie-kl.) clubs in den lande en Ajax jaarlijks zou worden verspeeld. Een regelings-commissie werd dra benoemd en aan hare grootc activiteit danken de Ajax-enthusiasten, dat reeds dit reizoen, met name gedurende de jongste feestdagen, om het bezit van den gouden pokaal voor het eerste jaar kon worden gestreden. Het is duidelijk, dat de bedoeling voor heeft ge zeten de sterkste clubs in Nederland uit te noodigen, o.a. werden voor de nu gespeelde seriewedstrijden H V. V en U. V. V. uitgenoodigd, die evenwel ver hinderd bleken. Het is der commissie niet dan na veel moeite en Knegt antwoordde en had 't over 'n alles-omstren- gelenden band, dien het Clubblad legt! We voelden ons allen omstrengeld De speeches volgden elkaar op. Indien de bel van Dade, die als voorzitter van de Regelingscommissie op verdienstelijke wijze de eterij leidde, in plaats van 'n nieuwe speech telkens 'n volgenden „gang" had aangekondigd, hadden Wim Gupffert c s voorloopig hunne snelheid kwijt geweest 1 De plechtigheid had plaats in den vooravond. Direct na de kippenpootensoep. Ik heb dit officieele gedeelte bewaard tot nu. Luistert! Het woord is aan Burgemeester de Wit. den Eerevoorzitter van het Regelingscomité, die ons de groote eer aandeed van zijne tegenwoordigheid. Burgemeester de Wit huldigt Ajax en drukt zijne bewondering uit voor den grootschen speelvorm der rood-witten. Hij zet uiteen, om welke redenen hij gemeend heeft het Eerevoorzittersschap van de Reg. Commissie te moeten aanvaarden en aan dit sport- feest het officieele cachet te hechten, enz. Onder donderend applaus en gecheer overreikt zijn Edelachtbare aan aanvoerder Pelser den fraaien beker, de gouden plak en de elf gouden charivaris voor de spelers. Dan richt hij het woord tot Willem II en over handigt captain Mommers de zilveren plak en de zilveren miniatuur bekertjes De cheers voor de rood-wit-blauwen daveren door de zaal. De plechtigheid is geëindigd. We beginnen aan de kalfsribbetjes. Moet ik U vertellen, wat 'n overbuurvrouw aan mij vroeg bij den 7den gang? Of moet ik uitduiden, hoe wij feestelijk Staal en Triebei van D. F. C. in haalden, die naar het schijnt, de Merwestad niet j meer terug wilden vinden!? Moet ik U a'les vertellen? Hadt je me maar! We zijn kalm, heel kalm naar het Centraal Station gewandeld om den tweeden Beker te bewonderen! Den tweeden .Beker Een zilveren, maar even zooveel waard als de gouden Mannen van 't tweede! Aantreden! Hoeden af, mijne heeren Wilt U even zoet zijn en Uw ooren spitsen: Seriewedstrijden te Enkhuizen, ie dag: Ajax II achtereenvolgens tegen Rapiditas 2-o, Blauw-Wit II 3-0 (stilte!!!!) Hollandia 1 -o Rusten! Tweede dag: Ajax II Hollandia 2-0 en j' Finale Ajax II - West Frisia (Enkhuizen) 4-0! Fanfares! Enzoovoort! Toen zijn we gaan slapen!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5