CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 47 want het spel der Ajacieden was in het geheel genomen niet meer dan een schaduw van wat het is. Het was een wedstrijd, waarbij van begin tot einde de zenuwen de overhand hadden, zoowel aan onze zijde, als aan die der tegenpartij. De lucht scheen zwanger van nervositeit, en spelers, toeschouwers, doch niet het minst de scheidsrechter, geraakten dermate onder den invloed, dat het spel in een zenuwachtig gedoe ontaardde en fraai voetbal dezen middag 'n illusie bleek. Naar onze meening streefde de scheidsrechter zijn doel voorbij. Door onnoodig waarschuwingen uit te deelen, reeds in het begin van den wedstrijd, bereikte hij het negatieve resultaat, dat de menschen zenuwachtig werden en het hoofd (resp. de hoofden) kwijt raakten. Het altijd erg gevoelige publiek werd bovendien in hooge mate onrustig en geprikkeld door deze waarschuwingen, die het niet begreep en ook niet begrijpen kon, en deze prikkelbaarheid bij het publiek wil helaas heel dikwijls 'n ongewenschten terugslag hebben op de spelers, resp. op het spelverloop. Wij willen nu liever niet verder uitweiden over dit punt, bedoelden slechts er op te wijzen, dat de stemming bij spelers en kijkers in sommige gevallen ongunstig beïnvloed wordt, waar dit niet noodig is. Om nu tot ons wedstrijdverslag te koujen Dè Hercules-ploeg, die zich verlaat heeft, zoodat eerst om 2.10 begonnen wordt, is als volgt samen gesteld: Van der Weerd de Pauw Halbisch Greve de Vries Pohl Swart Jansen v. Randwijck v. d. Heyden Valk. zoodat zij dus met drie invallers (voor Duysends, Quadvlieg en Buwalda) verschijnt. Gupffert en v. Dort leiden de eerste aanvallen op het Hercules-doel, terwijl Broekman de capaciteiten van v. d. Weert het eerst beproeft. Het bizonder fraaie veld heeft - het lijkt een paradox 1 - voor ons in dezen wedstrijd het nadeel, dat gewend als de Ajacieden zijn aan een modderigen grond, zij wat vreemd staan tegenover het geheel andere effect van den bal. Natuurlijk is dit geen verschooning voor den speelvorm der onzen, die inderdaad belangrijk inferieur is aan den in den laatsten tijd vertoonden. Wel zijn de rood-witten bij voortduur in in de meerderheid, maar het fijne spel, het sluitend combinëeren, dat zoo fnuikend werkt voor de tegenpartij, blijft in de schoenen van de heeren en we zullen ons niet verwonderen, wanneer de Utrechtsche pers zich in teleurstellenden zin uitlaat over den veelgeroemden spelvorm van onze mannen. Wij beleven 'n angstig moment, als bij 'n scrimmage voor ons doel Smit valt en Hordijk nog juist een vrij zeker doelpunt voorkomt. In snel tempo verhuist het leder van de eene speelhelft naar de andere en als Lucas eens keihard inschiet, weet v. d. Weerd vallende nog juist corner te werken. 'n Serie corners levert niets op, mogelijk door den straffen wind, die dwars over het veld stond? Beide partijen worden luide aangemoedigd en de vinnigheid, waarmede dit geschiedt doet behalve enthusiasme ook animositeit vermoeden. Vanwaar deze vijandigheid? De spelers zelf gaven er waarlijk geen aanleiding toe. Het bizonder groote aantal roodwitte-aanhangers, dat naar Utrecht medegekomen was, overblufte weliswaar min of meer den bepaald geringen Hercules-aanhang, doch de tè enthusiaste uitingen der Amsterdammers waren in het minst niet tegen Hercules of tegen het Utrechtsche publiek gericht De Ajax-enthusiasten nu kunnen na twintig minu ten spelens het eerste doelpunt begroeten, wanneer Gupffert een door de Natris opgebrachten bal in het net loopt. (1 - o) Dit brengt de gemoederen nog meer in beweging 1 'n Waar krijgsgehuil vervult de lucht en scheidsrechter Bos oordeelt het noodig onzen captain 'n collectieve waarschuwing uit te reiken?? De Vries, in de Hercules-ploeg, blijkt een hard en tactisch werker, die voortdurend op den voorgrond treedt en zijn voorhoede aan 't werk zet. De aanvals- linie der Heracliden brengt er echter niets van terecht en daarom zal hij "t zelf maar eens probeeren. 'n Mooie kopbal van hem gaat echter juist naast. Even vóór rust probeert hij het noch eens en zendt 'n vliegend schot in de richting van Smit. 't Leer snort langs den verkeerden kant van den paal. Dan is het spoedig rusten. De tweede helft is zoo mogelijk nog zenuwachtiger. En aan spanning ontbreekt het waarlijk niet. Doch waar blijft ons mooie spel? 'n Vleugje zien we zoo nu en dan, als de wings er van door gaanKeeper v. d. Weerd wordt duchtig aan den voetbaltand gevoeld Uit eene actie-Gupffert- Brockmann denken we no. 2 te zien komen, maar de voorzet van Wim was 'n ietsje te scherp, zoodat de bal uitrolt, 'n Prachtige headball van Brockmann weet v. d. Weerd nog juist weg te stompen. Bijna voortdurend speelt Ajax op de Hercules-helft, maar vooralsnog kan zij de score niet opvoeren', 'n Periode van fanatiek spel is ingeluid. Het A'damsche publiek vraagt 'n tweede goaltje en Hercules beantwoordt deze uitnoodiging met 'n verdubbelde krachtsinspanning om gelijk te maken. De blauw-witten komen geducht opzetten, doch hunne aanvallen zijn desondanks niet gevaarlijk. De Natris, die veel te weinig te doen krijgt, lost 'n reuzen-pil, doch v. d. Weerd, die uitstekend keept, maakt geen fout. Dan komt de penalty voor Hercules. De scheids rechter is van oordeel, dat v. Randwijck in den rug bewerkt is in het gevreesde gebied. Onder groote spanning zal v. Randwijck de over treding straffen 1 Maar Smit laat zich niks niemendal intimideeren en vangt 't balletje eenvoudig in zijn handen Eti weg vliegen onze wings met 1t ding 'n paar seconden na dit intermezzo moest v. d. Weerd alweer handelend optreden. Verschillende aanvallen weet hij onschadelijk te maken en tien minuten voor het einde is nog niet te zeggen, hoe het zal afloopen, want de zenuwen kun nen beiden partijen nog vreemde parten spelen. Toch komt het tweede doelpunt voor de onzen, wan neer v. Dort den uitgeloopen keeper verschalkt. (2 - o) Groote vreugde in de rood-witte gelederen l

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3