Van week tot week. 4 6 CLUBBERICHT. Wedstrijdprogramma. Van onze Enquête-Commissie. Zondag 1 April 1917. Hercules - Ajax. 0-2. Ajax wint in Utrecht voor den Beker! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX in het vreemde huis aan den Amsterdamschen straatweg Zaagt gij die ovatie aan onzen kranigen doelman na afloop van den strijd? Zóó eert Amsterdam zijn favorieten. Ik ben de verpersoonlijkte goeiigheidMaar als ze me zenuwachtig maken1 En ik ben zenuwachtig gemaaktIk zal, niet zeggen wie het deed. Maar lange kousen droeg ie nietl Doch ;n mooie scheiding wel en een fluit ook! Was dat 'n wedstrijd? Was dat spelen? Was dat bekeren 'n Bibberfilm met doodschieterijtjes, wurginkjes, zoenerijtjes in 'n stikdonker laantje bij slap maanlicht en soortgelijke verschrikkelijkheidjes meer, maakt je nog niet zoo nerveus en van streek als deze slok uit den Holdert-Beker 't Is om er voor altijd de beverigheid van in je pen te krijgenbrrt(arme zetter, die dit gekriebel-krabbel moet ontcijferen!!) Maar komaan, beheerschen wil ik me. En me zelf blijven I Want? Want wonnen we of wonnen we niet? 't Werd natuurlijk geen 20-01 Ofschoon Ajax, geloof ik, naar veler meening aan haar reputatie verschuldigd is, alles wat voetbalt, nu maar te knauwen en te pletten met '11 nul of tien Ga je gang maar! Is 2-0 niet voldoende? Komen we in de volgende ronde of komen we er niet? O, zoo! Dus gingen we tevreden huis-toe En indien er geen mijnheer bij ons geweest was, die 't coupé raampje voor 'n tooneelscberm aangezien had en de godganschelijke reis maar zat te halen", dan was er niets gebeurd Nu klonken er echter weldra uit alle hoeken van het compartiment nies-salvo's en kregen we behalve het echtpaar, waarvan ik reeds spr&k, ook nog 'n vechtpaar in ons midden Kn zit ik met 'n loopende neus over dit vlokkie? 't Lijkt Flora wel 't is geloopen 11 Uitslagen 6 AprilAjax I - D. V. S. 15-0. 8 Ajax II - Rapiditas 1:2 O. Ajax II - Blauw Wit II 3-0 Ajax II - Hollandia I 1 - o. Blauw Wit I!I - Ajax III 1 - 1 Ajax IV - O D. E. II: 0-0. Ajax V - V. R. A IV 0-5. V. V. A. V - Ajax VI0-2. 9 April: Ajax I - Willem II 5-1. Ajax II - Hollandia I 2-0. Ajax II - West-Frisia 1: 4-0. D. E. C. Ill - Ajax IV o - 15 April D. E. C. I - Ajax I. Voorwaarts II - Ajax II. 22 Zuid XI - Ajax I (waarschijnlijk te 's Bosch). 29 Ajax I - D.F. C. I Stadion). Men wordt verzocht nota te willen nemen, dat men den Heer M. J. KOOLHAAS overdag niet telefonisch bereiken kan. J. J. GrOOTMEIJER, Secretaris. Candidaat gesteld als adsp. lid de jongeheeren W. Bruijnesteijn, Ringdijk 37 Watergraafsmeer door L. v Bers en J. v. d. Horst A. Niessen, Spuistraat 268 gaf zich aan ons op. H. Wiedenbrugge, Leliegracht 43 gaf zich aan ons op. Als werkend lid de Heer: L. J. Glastra, ie Luit. Dépot VII Inf. Br. 8e Comp. door B. Rosenberg en J Strasser. Als onderst, leden de Heeren: D. Hettema, da Costakade 123 door J. Benjamins en J. J, Grootmeijer. T Heupermau, de Clercqstraat 119 door Velsing en Fons Pelser. De Heer R. Gouda, cand. w. 1. trekt zich terug. P. Kuijper te Oostzaan en A Heijtink, Alhier, blijven nog candidaat. H. D. DADE HNzn., Enkhuizen. Secr. Enquête-Comm. Voetbal is een spel van wisselvalligheden en verrassingen. Wij weten allen, hoe dikwijls voorspel lingen faliekant uitkomen en den broodetenden profe ten onthutst doen staan! Hoe dichter men zich bij de waarheid waant, hoe verder men er van af is en feitelijk weet men nooit zeker, waaraan men toe is. Ofschoon wij nu deze algemeen gehuldigde stelling geheel onderschrijven, konden wij er toch niet toe komen te twijfelen aan eene overwinning van Ajax. Weliswaar waren de termen aanwezig om de mogelijkheid van eene nederlaag niet uit te sluiten, doch gezien de lange slachtofferslijst van Ajax, waarbij namen, die inderdaad meer klank hebben dan momenteel die der Stichtsche ie klasser, togen wij naar de oude Bisschopsstad in de vaste overtui ging Ajax te zien winnen En onze verwachtingen werden in zooverre niet telëurgesteld, dat Ajax de zege - en verdiend - wist te behalen, doch voldaan waren wij allesbehalve,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2