DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Reijnier Claeszenstraat No. 2. N°, 6. ZONDAG 15 APRIL 1917. ls,e JAARGANG. Aöresveranöering. DRINGEND VERZOEK. BEKERIADE! HERCULES AJAX! CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2.— p. jaar franco p. post. Adres- S Redactie: i Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Het adres van de Adm. Ajax Clubnieuws en van het Secretariaat is van af heden Met verwijzing naar onze berichten in vorige nummers, in zake het remitteeren van het abonnementsgeld, verzoeken wij den nalatigen thans dringend bedoelde remise ten spoedigste aan ons in te zenden. Wij vestigen hierbij hunne aandacht op ons nieuwe adres. Reijnier Claeszenstr. 2. ADMINISTRATIE. door VLOKKIE. 1 April 1917. Utrecht was spinnijdig geweest, toen Hercules ge probeerd had in Mokurn te spelen! Onmiddellijk ging er een petitie naar den Haag. En 't zaakje was natuurlijk direct gepieptwe moesten naar Utrecht! Nu, de heeren in den Haag worden bedankt! We hebben 'n zeer joligenv-dag gehad, nekten 'n eersteklasser, bezichtigden de wieg van de Jaarbeurs en hielden ons daarna in Hotel „Het Doperwtje" 'n slordig kwartiertje onledig met de bespreking van lichamelijke belangen, waar bij evenwel, nochtans door niemand het woord gevoerd werd! De dag ving officieel aan. Op de stoep van het voorportaaltje van het W. P. Station hield een jeugdig paar, dat binnenkort 'n echt paar beloofde te worden, openluchtreceptie. De trainer had gezorgd voor twee koffers badhanddoeken om den tranenvloed te stuiten. Het aantal genoodigden groeide met de seconde. Egeman nam de honneurs waar met de élegance, die hem eigen is. Er waren ook nieuwe gezichten onder de gasten, o a een hovenier in uien en bruine boonen, die dezer dagen z'n joyeuse entrée deed in de Ajax-familie. Om 10.30 stapte er 'n wandelende bloc-nota het stoepje op. Dat was onze redacteur, die mee ging helpen Utrecht onveilig maken. Het was 'n bedrijvigheid van je welste. Grootmeijer, onze feestelijk gestemde secretaris, deelde de lakens en de plaatskaarten uit. Compère Koolhaas telde de spelers en kwam er telkens één te kort. O wee, o wee, jij boosdoener Na een controle-telling mochten we instappen. En spoedig zaten we niet alleen naast, doch ook op en door elkaar. Er gaan veel Ajax-leden in één coupé Toen de laatste Rood-witter ingeheschen was, gaven we orders om te vertrekken. En daar begon de ellende Zat er waarachtig zoo'n stukkie reizend koopman in ons compartiment! Zoo'n sjacheraar in snuisterijtjes, doosjes en clubspeldjes enz Zoo een, die looft en biedt en vervelend is, totdat ie z'n laatste clubspeldje kwijt is. Hoe kan compère Ko'olhaas zoo iets toelaten in een Ajax-gezelschap? Wat zegt U, commèrer Verlangend, hunkerend, stonden ze langs het lijntje, geurend brutaal met 't rood-witte lintje of strikje. Trotsch waren ze er op, heel naar de Domstad te zijn getogen om Ajax te zien winnen! En bij honderdtallen waren ze meegekomen met hun club, de Ajax supporters. Zoo ooit dan bleek dezen dag welke plaats Ajax inneemt in het harte van sportlievend Amsterdam. Utrecht, waart gij niet beschaamd te zien hoe Uw oude Hercules zich in eigen huis maar povertjes gesteund en bemoedigd zag in verhouding tot de spontane, hartelijke belangstelling, die Ajax genoot, ginds in Uw Sticht? Hoordet gij dat welkom aan de rood-witte strijders

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1