Ingezonden Stukken. Vragenbus. M. W. te A. Artikel 3 van het Gouden Meer- beker"-Reglement geeft het antwoord op Uw vraag. Het luidt: Correspondentie. L. K. te B. Van de aanbieding maken wij gaarne gebruik. Wilt s.v.p. een en ander richten aan het adres van den redacteur, U bekend. Vlokkie, A. ,,Zaansche Indrukken" in dank ont vangen I Mededeelingen van de Redactie. Wedstrijdverslagen. De Amersfoortsche Kei. Bijdragen voor het volgend nummer. Gouden-Meerbekerwedstrijden. 44 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Geachte Redactie Hierdoor neem ik de vrijheid, het onderstaande aan U bekend te maken. Bij de kwartjesrang (staanpl. om het veld) is tusschen de plankenstellage en het hek, dat het terrein omgeeft, een rang waar meestal die personen staan, die klein van stuk zijn. Dit nu is het niet, waarop ik U wijzen wilde doch wel, dat deze menschen op den naakten grond staan. Zoo b.v. toen Willem II hier kwam spelen, was deze rang onmiddellijk na het openen der loketten reeds bijna geheel bezet, dus trotseerden deze lieden 4 uren staan op den natten grond om hunne favorieten te zien spelen. M.i. is het Ajax- Bestuur dezen hun trouwen aanhangers wel ver schuldigd pianken op den grond te leggen, daar het niet alleen modderig en koud is, doch ook nadeelige gevolgen kan hebben (rheumatiek, verkoudheid). Bij de jongensrang, denk ik, zal het wel eender zijn. Hopende dat U deze regelen onder de aandacht van het bestuur zult brengen en dat er spoedig verandering in moge komen, teeken ik met de meeste hoogachting, Uw abonné „Ajax-Supporter". N.B. Gaarne neemt het Bestuur deze wensch in overweging waar het aantal staanplaatsen het volgend seizoen toch aanmerkelijk uitgebreid wordt. De winnaars van den beker zullen in volgende jaren steeds worden uitgenoodigd, benevens zooveel eerste klasse vereenigingen van den N. V. B. als noodig zijn om het aantal, met inbegrip van Ajax, op vier deelnemende vereenigingen te brengen. Zoodra er, Ajax uitgezonderd, drie bekerwinnaars zijn, zullen deze met Ajax als vierde vereeniging jaarlijks spelen tot een dezer vereenigingen den beker in eigendom verkrijgt. De commissie behoudt zich evenwel het recht voor, indien onverhoopt een of meer der bekerwinnaars verhinderd is of zijn, aan de seriewedstrijden deel te nemen, in de plaats daarvan andere vereenigingen uit te noodigen. Gaarne willen wij te gemoet komen aan den ons dezer dagen kenbaar gemaakten wensch, van tijd tot tijd ook verslagen te brengen van wedstrijden, gespeeld door de lagere elftallen. Persoonlijk verzorgen wij in de rubriek Van Week tot Weekhet verslaander wedstrijden van het eerste elftal, en het is duidelijk dat wij maar op één plaats te gelijk kunnen zijn Om dus ook over wedstrijden, gespeeld door 2e3e elftal, enz verslagen te kunnen geven, hebben wij anderer medewerking noodig. Ons tweede elftal vond voor zijn laatste matches reeds een reporter. Waar blijven de verslaggevers van de overige elftallen? Vooral waar het gaat om kampioens- of andere belangrijke ontmoetingen van de lagere teams, zou het aardig zijn de bizonderheden hiervan naar voren te brengen, opdat de groote Ajax-schare benevens dier nageslacht!) wetewat de jongeren in de vereeniging presteerden. De captains der respectieve teams moesten er zich maar eens voorspannen. Dus heeren, eerst in actie op het voetbalveld, en dan in actie voor het Clubblad! Tric-Trac schrijft ons dat wij „de bakeren „het kleintjeuit zijn lied hebben weggelaten, want aan het einde van het derde complot achter de regel „En houdt er z'n lijntjeis „Als 'n baker d'r kleintjeweggelaten. Natuurlijk waren de baker en 't kleintje op de druk kerij achtergebleven, waarvan we ze nu met bekwamen spoed hebben teruggehaald Men zende ons zijne bijdragen voor het volgend nummer uiterlijk den 12den DEZER aangezien wij anders in geen geval plaatsing daarin kunnen garan deeren. REDACTIE. LAATSTE XIEUWS. In het programma voor deze wedstrijden komt ter elfder ure nog een wijziging, aangezien de N.V.B. niet wenscht mede te werken, inzake het vrijmaken van D. F. C., voor welke vereeniging een competitie=wedstrijd werd ingelascht, nadat eerst van den Bond bericht was ontvangen, dat D. F. C. met Paschen a.s. vrij was! Wij zijn thans met de „vierde" vereeniging in onderhandeling. In de pers zal ten spoedigste worden mede gedeeld, welke club in de plaats der Dordtsche mededingt.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8