VARIA. Ajax III speelde tegen Wilh. Vooruit II. Op ons verzoek werd deze wedstrijd op W. V's terrein ge speeld. Ons elftal, dat den geheelen wedstrijd in de meerderheid was, kon een 6-0 overwinning boeken. Ajax IV had een appeltje te schillen met Swift 1 B daar op ons terrein het resultaat een 4 - 1 nederlaag geworden was. Ajax VI speelde den voornaamsten wedstrijd van het seizoen. De Stadion bewoners n.l. Blauw Wit VI waren onze gasten. Een pootig stel waartegen onze kleinere spelers in den beginnen niet bleken opge wassen te zijn. De techniek kwam ons echter in het laatste deel van de spannende ontmoeting te hulp. Het eindresultaat was 4 - 1 in ons voordeel. N. V. B. - Ganzenbord. Athletiek. FEUILLETON. Met AJAX II naar de Jaarbeursstad Hercules III - Ajax II 0 6 42 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De return wedstrijd werd door onze vierde elftallers met 3 - 0 gewonnen, waarmede de revanche een voldongen feit werd Resumeerende krijgen wij voor Zondag 25 Maart 1917 het navolgende schitterende resultaat. goals gesp. gew. gel. verl. v. t. punten 5 5 0 0 28 2 10 te kunnen slaan. Bedriegen de voorteekenen niet, dan zullen we 'n aardige estafette-ploeg kunnen vormen. Ons lid Nederveen heeft met den Groninger Hui- zinga eene oefening gehouden te Assen en een af stand van 15V2 K.M. in 1 uur en 2 m. afgelegd, een resultaat, waarmede wij onzen kranigen looper van harte geluk kunnen wenschen. Wij zijn overtuigd, dat in onze vereeniging meerdere goede krachten schuilen. Waar blijven ze? M. J. KOOLHAAS. Heel geestig schrijft G. A. W, de met inkt schrij vende potloodkrabbelaar van het Sportblad in het nummer van 22 Maart, onder het opschrift: ,,Het nieuwste Spel" Ziehier de nieuwste uitspanning voor voetballers op een regenachtigen Zondagmiddag" riep hij uit en hij toonde mij een gekleurd stuk papier, op karton geplakt en waarop ik tal van bekende en intelligente gezichten uit de voetbalwereld ontwaarde. Het is het nieuwste ganzenbord, het N.V.B.-spel genaamd", ging hij voort „Men bepaalt den inzet en die de hoogste oogen werpt, speelt het eerst. Die bij den eersten worp 6 en 3 werpt gaat tot Krabbelaar (26) en die 4 en 5 werpt tot „werkelijk-eerste- klas-scheidsrechter" (54). Die op een gans, ik meen bestuurs lid, komt, moet nog eens zooveel voorttellen als hij geworpen heeft. Die in het Stadion (39) speelt krijgt slechts 3 pepernoten en binn^nlandsche twisten en hij laat zijn beurt eens voorbijgaan. Die in het Bestuur (33) terecht komt, krijgt gratis pepernoten, maar moet wachten tot hij door een en ander verlost wordt, het geen nooit gebeurt. Die op het Reglement (44) komt, moet het De opwekking aan onze w.l., toch vooral de noodige aandacht te schenken aan de athletiek, is niet zonder uitwerking gebleven. Reeds zijn enkele van hen in training gegaan, ten einde gedurende de a.s. wedstrijden een goed figuur vervullen, namelijk de belangstelling voor de reserves levendiger te doen worden en meer algemeener. Door zoo volledig mogelijk de daden der verschillende elftallen in ons orgaan te belichten, zal het in hooge mate er toe bijdragen, interesse op te wekken voor de ploegen, waarop de hoop voor de toekomst is gevestigd. Waarom wij dit alles neerschrijven Omdat wij juist dezer dagen van een Ajacied te hooren kregen, dat het hem absurd voorkwam met het tweede" mee te gaan naar Utrecht, in stede van met Hordijk c.s. naar de Zaanstad te trekken I Dat leek hem nu toch 'n beetje-boel gek! Totdat wij hem overtuigen konden, dat ook het 2e elftal (resp. 3e, 4e enz.) zijn vreugde heeft in het spel. En dat ook die elftallen hun zeer genoegelijke voetbalexcursies hebben, al gaat de groote 'belang stelling van het publiek niet bepaald naar hen uit. Never mind, zij vechten niet minder enthusiast voor hun kampioenschap, zijn niet minder bezield met het heilige vuur, dat ter overwinning leidt. En nu het een en ander over den wedstrijd tegen Hercules III. Evenals de vorige week, was ook ditmaal ons elftal niet volledig en de reis naar Utrecht werd met 3 invallers aanvaard. Grootmeijer had zich het ge mopper (in het vorig nummer van ons blad) aange trokken en ging met ons mee om zijn schade in te Het is van sommige clubmenschen een fout zich blind te staren op de verrichtingen van het eerste elftal. Verder gaat hun belangstelling onbegrijpelijker wijze niet. Aan de reserves wordt ternauwernood ge dacht en of deze veel of weinig presteeren is van ondergeschikt belang! En dan te weten, dat juist met de resêrves de toekomst van een club staat of valt! Hoe goed en solide ook de hoofdploeg eener ver- eeniging moge zijn, de tijd komt, dat het eerste elftal zijn gelederen door welke oorzaak dan ook ziet gedund. E11 dan moeten daarachter waardige plaats vervangers staan, die den roem der vereeniging moeten kunnen hoog houden en haar geschiedenis op eer volle wijze vervolgen. Een feit is het, dat dit te weinig wordt erkend en de waardeering voor de spes patriae, de jongere krachten, vaak wel wat al te zeer beperkt is. En hier heeft ons clubblad een schoone taak te J I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6