Wat verder gespeeld werd. Ajax II dat naar Utrecht ging en over welken wedstrijd het verslag van onzen medewerker nadere bizonderheden geeft, maakte met 6-0 korte metten met Hercules III. Een resultaat dat voldoening geeft gezien het feit, dat de Kruyff, Schafer en Goosen op de appèllijst ontbraken. Ajax-leöen, beveelt het Clubnieuws bij vrienöen en kennissen aan. Zenöt ons aöressen. Wij zenöen proefnummers. 4° CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX kreet die smoort in den schoen van Couton, die met een forschen knal het gele gevaar afwendt. De Natris en Gupffert bezondigen zich nog al eens aan buitenspel. Trouwens Gupffert heeft vandaag heelemaal geen zin. Hij vindt in de Heer maar al te dikwijls zijn meerdere en zijn correct en afge werkt lijntjes-spel zien we maar bij vleugjes. De Heer nu speelt een goede partij back, in af wijking met zijn collega naast hem, die in 't geheel niet opvalt. Duchtig roeren zich evenwel in de Zaan- damsche ploeg de 'oudste Aten en de doelverdediger Kroese. Met genoemden de Heer wel het trio, dat bij de blauw-zwarte partij, het beste spel geeft. Als Brat er eens doorheen is, besluit hij zijn ren met naast te schieten. Van den uittrap via een paar rood-witte en blauw-zwarte beenen krijgt v. Dort, die ver vooruit geloopen is, den bal en schiet met 'n akelig hard schot het eerste gat in het Z.V.V.-doel. Het spel verplaatst zich zoo verbazend snel, dat dit eerste punt er is 15 minuten gespeeld als 'n verrassing komt. Naar beweren, zou deze goal in, besliste off-side positie gemaakt zijn, maar wij van onze zitplaats konden dit niet constateeren. Een feit is, dat de beslissingen van den scheids rechter waarlijk niet altijd even duidelijk waren. Het fluiten voor vrije schoppen althans was eenigszins verwarrend. En het publiek wordt daardoor 'n tikje rumoerig. Kroese geeft onze voorhoede veel werk. Want hij redt vele malen keurig en als aan Ajax een vrije schop wordt toegekend en Hordijk een geweldige pil op het doel lost, die ieder verwacht het moét zitten, brengt hij door dien kogel te vangen vriend en vijand in verrukking. Ondanks de superioriteit van onze mannetjes, waar tegen Z. V. V. 'n onverwoestbaar enthusiasme blijft stellen (te vergeefs) worden geen nieuwe doelpunten geboren en rust komt met 1 - o. Na de thee verwachtten we een inzinking van de Zaandammers. Maar dat ging niet door. Wel zijn de eerste minuten weer hoogst spannend, en zien we Lucas een prachtschot inzenden, even goed gestopt, doch een halve minuut later lost v. Dil een kanjer op Smit, die natuurlijk niet thuis geeft. Een aller-interessantste periode breekt nu aan. Z.V.V. ontwikkelt het beste spel, dat zij geven kan en wij hebben een hou aan dit fanatieke groepske 1 Maar we zeiden het reedsPelser en Couton Als 'n paar aanvallen weder door off side staan van onze vleugels zijn gebroken, en de wedstrijd onder stijgend gejuich en luidere aanmoedigingskreten van beider kleur, een meer-en meer spannend ver loop krijgt, is het weer Smit, die moet redden. Doch een seconde later is Onze tweede goal ter wereld. Een doelpunt, dat veel verwarring, ontevredenheid en geprotesteer veroorzaakt bij en door alles wat Zaandamsch voelt. De bal schijnt bij een der vele verwoede aanvallen der onzen reeds over de lijn gewerkt te zijn, vervolgens door iemand uit het publiek weer in het veld getrapt te zijn geworden en toen linea recta door ons in de goal te zijn gedeponeerd?! De scheidsrechter raadpleegt Jan en Alleman, alias het publiek(!) en beslist tenslotte, dat het goal is Wij voor ons houden ons overtuigd, dat indien een der Ajacieden werkelijk had gezien, dat de bal out was, het doelpunt niet geaccepteerd was geworden. Echter, zooals te begrijpen, prikkelde dit incidentje in hooge mate de zenuwen der Zaandammers, meer speciaal die der kijkers, welke laatste dan ook niet beter weten te doen dan een afgrijselijk gefluit te doen weerklinken. v. Dort maakt echter twee minuten hierna aan alle onzekerheid een einde door, onder begrijpelijke vreugde in het kamp der onzen, No. 3 langs Kroese te jagen. Het spel verliest echter niets van zijn attractie en het groote moment voor Z.V.V. komt, wanneer Dil op keurige wijze er door sjouwt en voor doel plaatst, waar Brat c.s. niet van plan zijn deze opgelegde kans te verzoeken Shoet 1 3 1 willen we al noteeren? Maar Smit, als 'n tijger, springt op het leer en blijft meester van de situatie! Bravo Smit, dat was 'n knap staaltje! Nu zijn toch de Z.V.V.-ers wel danig teleurgesteld en waarlijk, voor hun zwoegen en onvermoeid werken hadden zij wel 'n tegenpunt verdient. Doch het mocht niet zoo zijn. Nog drie minuten zijn te spelen, in welke echter geen der doelmannen zich meer verschalken laat. Deze spannende strijd eindigde dus met 'n 3O overwinning voor ons, die echter wel 'n beetje ge flatteerd is. 31 had de verhouding beter aangeduid. Maar ter Laan's club heeft zich toch van de smadelijke 11o'hersteld en dit moge haar'n troost zijn. Behalve boven omschreven overwinning mochten wij ook voor de lagere elftallen éclatante overwinnin gen boeken.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4