Van week tot week. 'n Bruidspaar in ons midden. Zondag 18 Maart 1917. Z. V. V. - Ajax 0-3. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 39 Bij het verschijnen van dit nummer heeft Ajax weder 'n Bruidspaar in haar midden. Ditmaal is het onze ijverige en verdienstelijke secretaris, tevens ad ministrateur en trouw medewerker van ons cluborgaan, Jan Grootmeijer, die zich 12 April a.s. in het huwelijk gaat begeven. In zijne a.s. gade kennen wij sinds lang een rood-witte aanhangster, wier tegenwoordig heid bij Ajax'wedstrijden Zondag aan Zondag getuigt van hare ^roote belangstelling in onze vereeniging. Ontbreekt deze trouwe clubgenoote ooit op het appèl? Steeds vergezelt zij onze club op hare tochten en bovendien kan met recht van haar gezegd worden, dat zij onzen secretaris tot een steun is, want menig uurtje reeds assisteerde zij dezen bij het omvangrijke werk, dat het secretariaat van eene vereeniging als Ajax medebrengt. En hoe serieus onze secretaris zich overigens van zijn t^ak kwijt, om daarenboven nog dikwijls op het veld de kleuren van zijn vereeniging te helpen ver dedigen, een ieder weet het. Het is mij dan ook een groot genoegen hun beiden in dit blad de hartelijke gelukwenschen namens de geheele vereeniging te mogen aanbieden en den wensch uit te spreken, dat tal van gelukkige jaren hen mogen wachten. Doch tevens, dat Jan zijn werkkracht nog langen tijd ter beschikking van Ajax zal kunnen blijven stellen, daarbij dapper bijgestaan door zijn gade M. J. KOOLHAAS. Met genoegen nam ik kennis van bovenstaande mij toegezonden bijdrage en ik maak van de ge legenheid gebruik hieraan de hartelijkste „redac- tioneele" wenschen voor collega Jan en Mej. Mies de Kruyff toe'te voegen. D. KNEGT. Red. De Zaandammers hebben er een feest van gemaakt! In de plaatselijke pers werd de komst van het ,,groote" Ajax in animeerende woorden geannonceerd en be halve talrijke affiches noodigden doeken, in de straten gespannen, uit tot bijwoning van dit sportevenement in de Zaandamsche season. Ook in de Hoofdstad werd propaganda gemaakt door aanplakbiljetten en „rijdende reclame". Zoodat het Z. V. V.-huis, gelegen in den winderigen Westzanerhoek, circa 2500 a 3000 toeschouwers moest bergen, die genoten hebben van een spannenden en forschen strijd. De felle Noord-Westenwind, die dwars over het veld stond, beinvloedde wel eenigszins doch niet noemenswaardig het spel, aangezien het terrein laag en binnendijks ligt. De gesteldheid van den speel- grond van Z. V. V. valt niet te roemen. Het wil ons voorkomen, dat reeds bij lichtelijk nattig weer deze kleigrond in een modderpoel is herschapen. Voor vandaag ging het echter. Overigens een gezellig terreintje met '11 knusse miniatuur-tribune, die nu te klein bleek Er heerschte een genoeglijke stemming. De Zaan damsche voetbalenthusiasten hadden zich ook zooveel voorgesteld van dit gebeuren, dat zij nu, met de neus voor den schotel, ternauwernood hun wedstrijd- honger langer in bedwang hielden. De ploegen zijn beide onvolledig. Bij ons houdt Jo Pelser, wegens een beenblessure, rust. We zien Goosen in zijn plaats '11 zeer verdienstelijke partij voetbal spelen. Deze speler is tactisch en kalm. Door zich steeds goed op te stellen gaf hij blijk 'n goede kijk op de zaak te hebben. Met zulke reserves kan lieb Ajax ruhig sein! De tegenpartij mist twee van haar ie-elftallers, n.l. Rijkeboer en de Wit. Dit elftal ziet er nu als volgt uit: Kroese de Heer Rieken Amons R. Aten D. Aten ter Laan Kamphuis Brat Zwart Dil. Onze opstelling kan ik, als aan onze lezers bekend, gevoeglijk achterwege laten. Het is ca. 2.15, als scheidsrechter Allart, onder algemeen gejuich, waarbij het contingent Ajax-aan- hangers blijkt zeer sterk te zijn, beginnen blaast. Hordijk heeft verkozen eerst tegen zon in te spelen. De eerste actie verplaatst het leer in de nabijheid van den blauwzwarten doelmond. Lucas zet zijn hoofd er onder, maar de richting is te hoog. De Z. V. V. ers beantwoorden met onstuimigheid deze eerste verkenning en het is Goosen, die den aanval breekt. De eerste minuten doen zien, dat hier een tegenpartij gevonden is, die althans vandaag niet van plan is, zich te laten afmaken. De Ouwejaarsdag- surprise 1916, die wij zoo vriendelijk waren ter Laan's mannen in Mokum te bereiden, zat den heeren ook nog zoo dwars, dat zij het zich tot taak gesteld had den, zich hiervan te herstellen En, het moet gezegd, vandaag zit er pit in hun elftal. Er wordt door Z V. V. flink aangepakt. Ze zitten erop, zooals de term luidt en we krijgen een kluif aan de heeren Doch als op 'n muur loopen hunne enthusiaste stormrennen dood op Fons Pelser en Couton, die in splendid stijl staan te backen, zoo kalm en zoo zeker, dat we groote bewondering kregen voor de steeds maar hernieuwde aanvallen der Z. V. V.ers, die niet opgaven. Hun gebrek aan taktiek echter was de oorzaak der totale mislukking van elke versche poging, en intusschen staat onze voorhoede ook niet te kijken. Lucas schiet uit een vrije positie hoog over; even daarna doet hij het leer juist op het net belanden. Als, aan de andere zijde, Dil er eens door rent en alleen Couton tegenover zich ziet, begint de Zaandamsche gilde angstwekkend te galmen, een

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3