DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 5, ZONDAG 1 APRIL 1917. lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. Redactie: r Administratie: van Eeghenstraat 32. Nog steeds gaven vele abonné's geen gevolg aan ons verzoek betreffende toezending van het abonnementsbedrag. Willen zij ons hun postwissel thans omgaand doen toekomen? v. Eeghenstraat 32, ADMINISTRATIE. ZAANSCHE INDRUKKEN. Z.V.V. - AJAX! 'n Harde noot! CLUBNIEUWS O Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN VERZOEK. door VLOKKIE. Iedere plek op den aardbol houdt er zoo z'n be- roemdheidjes of z'n apartjes op naHeeft niet Weesp z'n moppen, Kampen z'n uien, Den Haag z'n hopjes, Gouda z'n stroopwafels, Arnhem z'n meisjes en Amsterdam z'n witvleezige regeeringsaardappelen En zoo heeft het vlek Zaandam z'n molens. De bonte schilderachtigheid van z'n molens, die tot vreugde des landmans als-maar lustig gaan, zoo dik werf tenminste de goede God zijn wind over deze gezegende landouwen doet strijken. Deze molens zijn 'n brok eigen, 'n stuk karakteristiek van Zaanland, van Zaandam. Doch dit is lang niet Zaandam's eenige beroemdheid. Droeg niet in de zeventiende eeuw te Zaandam, Peter, czaar aller Russen, het scheepsmakerswambuis over zijn hoog-edele body, om zich door de Zaansche meesteren te doen opvoeden tot het eerlijke beroep van scheepsbouwer? En toch, Zaandam heeft nog grooter beroemdheid En deze is Z. V, V. Ze is de trots van de plaats, ze leeft in het hart van den rechtgeaarden Zaandammer. Z. V. V. is de vreugde of het leed van deze schoone stad. Kom niet aan Z. V. V., want waarachtig, de Zaan is niet diep genoeg voor je Even lachen moest ik. Toen ik ze voor 't eerst zag. 't Coquette ding met 'r kort gehouden kapsel. Ze doet ook wel wat pretentieus aan, staat er fier en ietwat trotsch. Net 'n klein meisje, die al heel groot wil zijn. Toch, na de eerste kennismaking, valt ze erg mee. Ze weet 'n stemming van gezelligheid te scheppen, die overhelt naar 't intieme. Ze is gastvrij en vriende lijk. De Z.V.V.-tribune, meen ik. 't Is een fiksch spelletje geworden De inmaakpotten, waarin zoo successievelijk eerste klassers, tweedeklassers, kampioenen, enz. enz. ver dwenen zijn, behoefden vandaag niet ont-dekseld te worden. De inzouterij ging niet door. Kroese in het Z.V.V.-doel, had aanvankelijk den raad gekregen 'n paar Zaansche molentjes in zijn heiligheid op te stellen, maar hij lachte eens ver achtelijk en klapte de vinnigste schoten er sierlijk uit. De wind was straf en de bal, die zeven en zestig maal out was, dreigde meerdere malen te verdwijnen in de schoorsteen van 'n belendende boerenwoning. Het veld was half-zacht en van laagpolderland- achtige kwaliteit. De scheidsrechter was 'n Hagenaar. Dit ter gerust stelling van de Zaandamsche supporters, die kleur meenden te moeten ontdekken in 's mans zeer kieur- looze beslissingen. Z. V. V. speelde als 'n ziedende God der wrake, waartegen onze helden van tijd tot tijd kwaad vechten hadden. Maar zij hielden stand, de dapperen. v. Dort kreeg een free kick tegen zich, omdat hij on-reglementair Cancaneerde 1? Toen sprong ie haast

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1