AJAX VI: Neeriandia IV, dat bij ons op bezoek was, had geen schijn van '11 kans Het duurde welis waar lang voordat wij de leiding namen, maar toen er één goaltje over de doellijn was volgden er meer. 't Ging van 'n leien dakje en toen de scheidsrechter zijn manchet volgeturfd had, n.l. er dertien streepjes op gezet had, kwam het eiude. Neeriandia wist geen enkel tegenpunt te maken. Zondag: 11 Maart 1917. Ajax-Alcmaria Victrix 9-0 Ajax H Hilversum II. De lagere elftallen. Ajax IV, het team dat nog steeds een kleine kans op het kampioenschap der eerste klasse B van den A. V. B. heeft, hield met beide handen die kans vast en sloeg R. U. C. II met 3 1. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 31 De thuisblijvers hadden ditmaal volkomen gelijk. Deze wedstrijd was saaiheid in de overtreffende trap. Spel van kat en muis. Futloos, zielloos, emotie-loos, spanning-loos, hopeloos, eindeloos Kortom, 'n remedie tegen voetbalfanatisme 1 In acht minuten tijds doorboorden de onzen, spelende met bal en tegenpartij, driemaal het doel der Alcmaria-Victrixianen, hetgeen het publiek niet verwonderde, doch alleen deszelfs lachlust prikkelde! Vóór rust nog drie. Totaal zes! Half time. De tweede helft was iets aardiger, hoewel quasi spelkwaliteit minstens even onbeduidend als het eerste gedeelte. Het groote krachtsverschil scheen wel een beletsel voor goed spel, tenminste wij zagen ook aan onze zijde verschillende opgelegde kansen verknoeien Veel hocus pocus met den bal, maar het resultaat? Over het algemeen willen we ons nu onthouden van critiek op spelers. Zulke wedstrijden leenen zich niet al te best daartoe. Het lijkt er op, alsof zij op de spelkwaliteit van de sterkere club schadelijk werken. Alcmaria, het zwakke zusje in de Afdeeling, heeft de klappen gehad, die zij verwachten kon. Het is geen schande van Ajax te verliezen. Vooral niet voor een 2e klasser als A. V. Dank zij het hardnekkig verdedigen van de Alkmaarders kwamen er nog maar drie gaten in hun net bij, zoodat bij het einde het scoringbord de totaliteit van 9o aanwees. We zijn aan groote overwinningen gewend geraakt, en ofschoon we ons natuurlijk verheugen over elk succes, dat wij boeken, hebben wij toch maar liever te doen met geduchte tegenstanders Onze oogen zijn dan ook gericht op de Gouden Meerbekerwedstrijden, het groote Ajax-voetbalfeest der komende Paaschdagen. 2 0 Onze reserves moesten naar Hilversum. Van groot belang was deze wedstrijd in verband met de kansen op het kampioenschap. Zoodat de verwachting niet hooggespannen was, toen bleek, dat met drie invallers moest worden gespeeldO.a. ontbrak André de Kruyff, de aanvoerder die ziek te bed ligt, op het appèl. Maar de Heeren hebben het er kranig afgebracht en verdienen een pluim voor de overwinning, die zij ondanks alles wisten te bevechten. In het begin leek het er anders niet veel op! Wintershoven werd even na het begin door den scheidsrechter wegens wangedrang verder medespelen ontzegd. Goosen in de goal leverde echter schitterend werk en met Gehrels en Panny Bil, benevens Manus, allen enorm in actie, zorgden onze 11e elftaders voor een 2 0 overwinning, zoodat het Kampioens schap ons thans moeilijk kan ontgaan. Overigens verwijzen wij naar het verslag van dezen wedstrijd, elders in dit nummer voorkomende onzen keeper, die 'n paar fraaie schoten even fraai keert. De wedstrijd wordt steeds forscher en weldra gaat iets gebeuren, dat zoowel onzen spelers als hunnen vrouwelijken reismakkers langs het lijntje het bloed uit de wangen doet trekken. Bij een aanval van Hilversum loopt de midvoor een beetje al te forsch op Wintershoven in. Deze laat zich door zijn zenuwen medeslepen en treedt als eigen rechter op, hetgeen de scheidsrechter niet dulden kan. Zeer terecht werd hem een plaats buiten de lijnen aangewezen!! Nu was het bij Jan Publiek geen Aamsterdaamsche scheidsrechter meer!! Wie zal nu keepen? Herckel of Goosen? We staan een oogen blikje paf. Reynolds adviseert Goosen en we moeten bekennen, dat deze keus schitterend is geweest. Goosen weerde zich geducht, trouw bijgestaan door zijne medespelers. Het schijnt, dat onze mannen door den zooeven genoemden tegenvaller extra geprikkeld, nog meer gaan aanpakken. Doch ze slagen er toch niet in het net d^r Gooilanders te doorboren. Rust komt met blanke score. De slappe thee schijnt den spelers goed gedaan te hebben en vol goeden moed wordt de tweede helft begonnen. Stevig wordt aangepakt; Vos rent langs het lijntje, zet prachtig voor en ouwe „Kip" is er als de kippen bij om het bruine monster in het nétwerk van de Hilversummers te doen verdwijnen. Groote vreugde in het Ajax-kamp. Panny Bill, Herckel, Schaefer, ze zijn niet meer te passeeren en achter hen spelen Gehrels en Levendig een stevige partij back, alsof hun leven er van afhangt. Een kwartier voor het einde krijgt de kleine, handige Kooge den bal toegespeeld, maakt geen fout en Ajax leidt met 2—0. Schaefer trekt zich nu in de half-linie terug en zoo wordt het laatste kwartier gespeeld, waarbij beide doelen beurtelings in gevaar verkeeren, doch noch de Hilversummers, noch wij slagen er in te doelpunten. Het einde brengt alzoo een 20 overwinning, die ons elftal, dank zij het meer tactische spel, volkomen verdiende. Het elftal bestond uit: G. L. Wintershoven (doel). F. Gehrels en Levendig (achter), Wesling, Herckel en Goosen (midden) en v. Os, Kooge, Schaefer, Lucas Sr. en J. H. de Vos (voor). Hoe er door dit elftal gespeeld is? Ik kan gevoeglijk volstaan met een: „Goede wijn behoeft geen krans"! Hulde Ajacieden voor (Jw kranig volnouden. Ga zoo voort en het volgend seizoen speelt Ajax II in de reserve le klasse! M. J. K.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7