aan Ajax de leiding geeft. aldus den stand op 2-0 brengend. de score op 3-0 brengt. half-time de tweede helft CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. is, over het algemeen, schitterend In de voorhoede werken snelheid (Gupffert en de Natris), taktiek (Lukas, Brokman) en doorzettingsvermogen (v. Dort) in zoo volmaakte combinatie en harmonie, dat zelfs het Nederlandsche Kampioenselftal niet vermag dit quintet te houden. Achter dit vijftal staat een prachtig voedende en stevig mee-verdedigende middenlinie, die zich volkomen van hare taak bewust is, terwijl ten slotte een robuust back-stel, met Smit daarachter, het trio vormt, dat het verstaat in laatste instantie een aanval, al is het ook een zeer vinnige, te breken. Het spel heeft een uiterst spannend verloop, want ondanks de superioriteit der gastheeren, weet Willem II zich de eerste tien minuten vrijwel staande te houden. Het kost haar evenwel ontzettende moeite; de glib berigheid van het veld schijnt een onoverkomenlijke hinderpaal en er is geen sprake van een sluitend samenspel in de rood-wit-blauwe gelederen, dat toch de groote kracht van een elftal is. Het plaatsen van den bal is beslist ouvoldoende en alleen Mommers blijkt in staat den druk te verlichten, hoewel niet af te wenden. Doelpunten kunnen niet uitblijven, tenzij Willem II zich spoedig zal herstellen en zij zich eerst wat moet inspelen. Maar zoo overrompelend werkt onze voorhoede, zoo verbazend snel gaat het voortdurend in groote zig-zag-lijnen op de Willem Il-veste af, dat alleen het falende schieten oorzaak is, dat de score blank blijft. Aan de andere zijde blijken de twee invallers voor v. Asten en v. Beurden absoluut onberekend voor de moeielijke taak, die hun is opgelegd. Noch Veter man, noch Hart presteeren iets en belemmeren zicht baar de aanvalsactie der Tilburgers. Het is dan ook slechts te betreuren, dat de W. Il-ploeg een vleugel speler als v. Beurden moest missen, want ongetwijfeld had deze het Smit c.s. moeielijker gemaakt. Gupffert en Lucas spelen op hun gemak „balletje verwisselen" en het is na ongeveer 'n kwartier spelens, dat de laatste met 'n keihard schot, dat de overlat ketst De tribune is 'n warreling van wuivende en juichende Ajax-enthusiasten en Mr. Arts en nog wat W. 11-getrouwen zitten triestig en somber' ter neer tusschen de geestdriftige Amsterdammers! Onder 'n prettig geloei heeft Willem II den bal weer aan het rollen gebracht, en al spoedig zweeft het leder weer voor den Rood-Wit-Blauwen doelmond. Gupffert heeft er vandaag bizonder veel plezier in en weinige minuten daarna slaagt hij er in, nadat v. d. Bergh zijn attaque eerst heeft afgewez'en, het terugkomende „bruine monster" met 'n verdienstelijken schuiver in het net te jagen, Weer staat de tribune als één man op en juicht, dat de lucht ervan davert. De Ajax-enthusiasten kijken elkaar eens veelbeteekenend aan 1 De Kampi oenen van Nederland ook al aan de zegekar? Ajax houdt inmiddels het spel in handen en met grootere schiet-capaciteiten der voorhoedespelers had de score met genoegen reeds nu 4-0 kunnen zijn. Want enkele prachtige kansen worden jammerlijk gemist. Nu eens zoekt Lucas, die van den water- vluggen de Natris op sublieme wijze een bal toe gespeeld krijgt, het doel te hoog en dan weer schiet v. Dort, de hard werkende v Dort. eenige meters naast- Het is eindelijk weer Gupffert, die met '11 fraai schot Willem II „moddert in letterlijken en figuurlijken' zin verder. Het verband is hopeloos zoek. Zelfs een handig en lenig werker als Versluys schijnt het niet te kunnen aarden op den zwaren grond en als eenige uitblinker staat daar Mommers, die onversaagd en onvermoeid den bal naar zijn voorhoede speelt, om telkens opnieuw het leder te zien terug vliegen. Stelselmatig probeert Willem II het dan met short passing, waarbij het binnentrio, vooral de v. Sons, de aanvallen schijnen te moeten leiden. Doch de intensieve .weerstand van Pelser c.s doodt het gevaar in de kiem Het lukt niet en hoewel er hard door de Tilburgers gewerkt wordt, komt met de 3-0 score in ons voordeel. Druk worden de kansen besproken. Ieder Ajax-- hart is gerust over den einduitslag en de algemeen geldende meening is, dat het 5-0, of 6-0 zal worden 1 Maar W7illem II denkt er anders over Zij begint direct met 'u verdienstelijk élan te spelen, hopend alsnog het onverwachte te doen gebeuren. Het is duidelijk, Mommers en zijn mannen gaan er alles op zetten. Als Veterman van Versluis eens den bal toe gespeeld krijgt, doet hij 'n serieuse poging een tegenpunt te maken en forceert een corner, die de eerste is van '11 lange rij hoekschoppen door den W. II captain genomen, die evenwel de een voor de ander na, op niets uitloopen. Toch houdt W. II nur stevig vast en toont zelfs van tijd tot tijd een over wicht. Het lijkt er op, alsof de Kampioenen ons doel gaan belegeren, en dit kalm-aan bewerken. Het spel mist echter zijn onstuimigheid van voor de rust en helt zelfs over naar saaiheid. De W. II-aanvallen zijn niet spontaan, niet hartstochtelijk. Er ontbreekt ent- husiasme aan. En dit duurde vele vijftallen minuten. Er volgen eenige hevige scrimmages voor ons doel, waarbij de Kampioenen waarlijk geen geluk hebben- Gedurende dezen druk op onze goal hadden zij werkelijk 'n tegenpuntje wel verdiend. Versluys zorgt met zijn geweldig ingooien voor wat afleiding. Elke sierlijke inworp van 20 a 25 M. wordt begeleid door het karakteristieke geluid, dat 'n kleurpijl-effect bij een Amstel-vuurwerk vermag; uit te lokken. En zoo amuseeren zich de Amsterdam mers met d,eze Tilburgsche specialité. Maar het gewenschte tegenpunt iaat zich inmiddels steeds wachten. En het insluiten der Ajax-ploeg blijkt daarenboven niet zonder gevaar, want onze voorhoede ligt op de loer en elke doorbraak kan noodlottig 'zijn. Zulke doorbraken, voor zoover zij niet spoedig strandden op off-side, brachten dan 'n zeer gewenschte opluchting en in een periode, dat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5