Steunt ons blaö boor het aan brengen van nieuwe abonné's. 28 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX anders het geval ware geweest, het verlangen rijzen tegen de Nederlandsche Kampioenen eene revanche ontmoeting te organiseeren. Want wij, Ajacieden, wilden niet overtuigd zijn van Willem U's superiori teit en wenschten door een tweede ontmoeting met de sympathieke Zuidelijke ie klassers de proef op de som te nemen. Inmiddels vertolkte ,,de Telegraaf' de overtuiging van alle Ajax-leden en aanhangers, zelfs de meest fanatieke, toen zij in haar overzicht een „spannenden" strijd voorspelde, waarbij eenerzijds Ajax het uiterste zou doen de i-o van September vorig jaar te wreken, on anderzijds de kampioenen zich wel zouden hoeden van door 't tweede-klassertje gebeten te worden! Dit was echter vooral ook de overtuiging van de -spelers, die in dien interessanten strijd het roodwit hadden te verdedigen. Zij waren zich bewust, dat een zware strijd hen wachtte. Zij onderschatten den tegenstander dan ook niet, hoewel zij evenmin ge neigd waren zich af te laten schrikken door den geweldigen klank Kampioen van Nederland", die tegenover het bescheiden: ,,2e klasser" als 't ware aandoet als 'n torenklok tegenover een fietsbelletje En zoo werd dan door spelers en kijkers deze groote strijd met buitengewone belangstelling te ge- moet gezien. De geheele week reeds vormde deze -ontmoeting in voetbalkringen het gesprek van den dag en de meest uiteenloopende prognostics hebben wij aangehoo/d. Het meerendeel hield het eehter op een gelijk spel, of een kleine roodwitte overwinning. Slechts een enkele stemde voor een overwinning der Tilburgsche kampioenen. En thans met den uitslag van den wedstrijd voor ons, een resultaat, dat werkelijk in flagranten tegen strijd is met de meest optimistische verwachtingen onzerzijds, vragen we ons af, in welke bewoordingen wij, ten opzichte van de tegenpartij, van deze nieuwe, grandioze victorie der Ajacieden zullen gewagen. In ieder geval niet loffelijk. Dat is duidelijk. Want het spel der kampioenen ging aan onze oogen voorbij als 'n teleurstellende film, die naar gelang ze verder afdraaide, steeds in sterker mate tegenviel en aan waardeering inboette. Waren dat nu Neerlands Kampioenen Zoekend naar eene verklaring voor dezen weinig grootschen speelvorm der Willem Il'ers, die in de wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland toch zulk een schitterend spel vertoonden, dat aller bewondering afdwong, dringt zich de vraag op, of wellicht het buitengewoon zware veld de heeren der mate heeft gehandicapt, dat zij ten slotte de kluts totaal zijn kwijt geraakt? Want een feit is het, dat het veld bizonder zwaar was, en tevens dat het enorme prestaties eischt zich aan te passen aan de bizondere moeielijkheden van zulk een zwaar terrein, vooral als doorgaans op minder kleiïgen grond wordt gespeeld. Alle trucs, die anders prachtig opgaan, mislukken, het spel wordt niet langer beheerscht, en het loopt uit op verwarring en mislukking. Doch in geen geval, men versta ons wel, kan deze handicap de kampioenen geheel vrij pleitenWij'zijn er zeker van, dat nog andere factoren er toe hebben bijgedragen W. U's spel minder te doen zijn dan het inderdaad is, al bedoelen we allerminst de kranige houding van onze verdienstelijke ploeg, die ook deze Kampioenen in het zand deed bijten, minder lof waardig te doen zijn. Echter, wij zouden Willem II gaarne de gelegen heid geven, te toonen dat er meer in haar spel zit dan zij Zondag 4 Maart j.l. vermocht te geven. De a s. Gouden Meerbeker-wedstrijden bieden een prachtige gelegenheid aan de Tilburgsche club om zich voor de oogen der duizenden Amsterdamsche sportenthusiasten, die van hare nederlaag getuigen waren, te herstellen, en wij hopen dan ook ten zeerste dat eventueel de dragers van het rood-wit-blauwe shirt alsdan bewijzen zullen tot grootere daden in staat te zijn. En nu de wedstrijd zelf: Het was een recht genoegelijke, gezellige Ajax-dag! Bij duizendtallen stroomden de kijklustigen weder onze poorten binnen en 'n compacte menschenmassa omzoomde reeds lang vóór de speeltijd aangebroken was het veld Buitengewone maatregelen waren door ons Bestuur genomen om 'n incident, als ter gelegen heid van den wedstrijd Ajax-Spartaan aan de orde was geweest, te voorkomen. En behoudens het onvermijdelijke gedrang voor de loketten verliep alles in de beste regelmaat. Het was haast '11 feestelijk oogenblik, toen de Tilburgsche ploeg, gestoken in het vroolijk tricoloor, door de rijen nog steeds toestroomende kijkers het veld inwipte. 'n Luid applaus brak los. 'n Welkom doch tevens 'n hulde aan de Zuidelijke en Neder landsche Kampioenen. Toen kort daarop het rood-witte elftal het speel veld betrad met het gebruikelijke dribbel-drafje daverde een donderend handgeklap door de lucht. Daar waren ze! Het spel kon beginnen! De leiding berust in handen van scheidsrechter J. Bergmeijer, die even over 2 beginnen blaast. Di rect na het aanvangsignaal neemt Ajax, die den toss gewonnen heeft en met het windje in den rug ver kiest te beginnen, het spel in handen en de Willem Il'ers krijgen ruimschoots gelegenheid het leer na te kijken. Zij slagen er evenwel slechts met groote moeite in, de onstuimige en wel berekende storm- loopen der onzen te breken. Reeds in de eerste minuten beleeft de ex-Concor- diaan-doelverdediger v. d. Bergh onprettige oogen- blikken en moet enkele schoten verwerken. Een niet gemakkelijke taak, gezien de waarlijk slechte gesteld heid van het doelgebied. Het spel, dat de Ajacieden nu gaan ontplooien

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4