DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 4. DONDERDAG 15 MAART 1917. lste JAARGANG. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. Adres- i Redac,ie: Administratie: van Eeghenstraat 32. Verzoek aan H. H. Abonné's. De Administratie verzoekt den abonné's nog maals, voor zoover deze het abonnementsgeld nog niet hebben voldaan, dit bedrag per post wissel aan haar adres, van Eeghenstraat 32, te doen toekomen. Ten einde niet te vervallen in dispositiekosten is toezending per p.w. gewenscht. De Admini stratie rekent in deze op de medewerking der lezers. GROC VAN KAMPIOEN. (Naar aanleiding van Ajax-Willem 11.) AJAX Zondag a.s. 17 jaar! J. J. GR00TME1JER en D. KNEGT. CLUBNIEUWS Ik dweep met spreekwoorden en zegswijzen. Er zit een berg van schoonheid, nog een berg van waarheid en een heel Zevengebergte van levenswijsheid in. Maar soms heeft het er den schijn van, dat ze verjaard, verouderd, verloopen zijn! Zoo bijvoorbeeld Hebben is hebben, maar krijgen is de kunst. Met één oog op de sympathieke rood-wit-blauw- gehuide Tilburgers en het andere op het Hoogst Bereikbare in den Voetballande", alias Championnaat Zondag 18 Maart as. is het de verjaardag van Ajax. Onze vereeniging zal dan het 17e jaar van haar bestaan hebben voltooid. Onder de meest gunstige omstandigheden gaat zij het achttiende jaar in. Sterk en krachtig staat zij te midden der voetbalgrooten. Moge haar nog tal van jaren van voorspoed en succes zijn weggelegd. Redactie en Administratie. - - j Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN van den hoeden af! Nederlandschen Voetbal Bond, zeg ik, dat het zijn moet: Hebben is (natuurlijk) hebben, maar HOUDEN is de kunst! Het woord is aan Willem II! Ik heb in twijfel gestaan, of ik dezen wedstrijd zou gaan zien. Als ik dacht aan den ,,doorgefourneerden" favoriet van voetballend Tilburg, Mommers, met zijn reputatie van Dollart tot Schelde, als ik dacht aan den slangen- mensch Versluys, die met zijn speer werpers-neigingen in staat schijnt een vereeniging het kampioenschap letterlijk in den schoot te werpen, als ik dacht. Enfin, ik vreesde voor wat je noemt 'n bittere pil, 'n smadelijke nederlaag der onzen Toch heb ik me door mijn huissloof de stoute schoenen doen aantrekken Ik heb de eer, maar vooral het genoegen gehad, op de tribune een plaats te bezetten vóór de rij, waarop zich de élite van de Tilburgsche voetbal- enthusiasten had neergevlijd. Daarom kan ik verklappen, hoe het komt, dat Willem II zoo jammerlijk faalde. Ten eerste: De Willem Il'ers hadden merkwaardiger wijze allen hun off-day! In Amsterdamsch overgezet: ze waren allen uit vorm.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1