ABONNEMENTS-VOORWAARDEN. Inlichtingen omtrent publiciteit in dit blad bij de Administratie van Eeghenstraat 32 Correspondentie. Verschillende bijdragen moeten wegens plaatsgebrek blijven overstaan tot het volgende nummer. Vragenbus. N. J. P. S. te W'm. Hieronder volgt de beantwoor ding van de door U gestelde vragen Mededeelingen van de Redactie. Het blad verschijnt halfmaandelijks. De jaargang loopt van 1 Februari tot 1 Februari. De abonnementsprijs bedraagt f2.per jaar, franco per post bij vooruitbetaling. Men verbindt zich voor het geheele jaar. Men abonneert zich door inzending van onderstaande, in te vullen, strook aan het adres van de Administratie van het Ajax-Clubnieuws, Van Eeghenstraat No. 32, Amsterdam. 36 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX te komen tot het beoefenen van sport bij de oudere werkende- en ondersteunende leden van Ajax. U bij voorbaat dankzeggend voor de te nemen moeite, verblijf ik gaarne Uw dv., A'dam, 9 Maart '17. CHR. C. HOLST. 1) Zie ons antwoord aan N.N. in het vorig nummer. 2) Dit bericht is uit de lucht gegrepen 1 3) Voor deelname aan de Gouden Meerbeker wedstrijden worden door Ajax drie ie-klasse vereeni- gingen uitgenoodigd. De door U genoemde zeer zeker niet. 4) Het Ajax-diploma verleent uitsluitend toegang tot het Ajax-terrein. 5) Werkende leden hebben geen recht van intro ductie. Zooals onze lezers bemerken zullenis dit nummer in stede van 8 pagina's, 12 pagina's sterk, 'n Extra hoeveelheid kopy dus, die wij hun ditmaal bieden. Een en ander is echter niet alleen het gevolg van den overvloed van bijdragen, die ons voor dit nummer wer den toegezondendoch in het aanbieden van deze grootere hoeveelheid lectuur moeten onze abonné's tevens een contraprestatie zien voor de nummersdie gedurende het zomerseizoen zullen verschijnen, en die arm als deze periode uit den aard der zaak aan voetbalsport is, er min of meet mager moeten uitzien. Hier langs afscheuren en per post als drukwerk in open couvert met 1 ct. porto op te zenden. Onder get eekende - wonende wenscht zich te abonneeren op het „CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX". Het abonnementsgeld ad 2.~ wordt heden per postwissel aan U afgezonden. (Hand te eken ing

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 12