ABONNEMENTS-VOORWAARDEN. Inlichtingen omtrent publiciteit in dit blad bij de Administratie van Eeghenstraat 32 AJAX - WILLEM II. WILLEM II. A J A X- Het blad verschijnt halfmaandelijks. De jaargang loopt van 1 Februari tot 1 Februari. De abonnementsprijs bedraagt f2.per jaar, franco per post bij vooruitbetaling. Men verbindt zich voor het geheele jaar. Men abonneert zich door inzending van onderstaande, in te vullen, strook aan het adres van de Administratie van het Ajax-Clubnieuws, Van Eeghenstraat No. 32, Amsterdam. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 24 Wij kunnen mededeelen, dat beide elftallen Zondag a.s. geheel volledig in het veld zullen komen n.l. W. v. d. Bergh H. v. Oerwen P. Stevens A. M. Versluijs H. Mommers L. Schollaert H.v. Asten J. v. Son A.v. Son J. Briaire M. v. Beurden Scheidsrechter J. H. Bergmeijer W. Qupffert Th. Brockmann J. D. de Natris M. Lucas J. L. v. Dort Jr. G. B. Terwee Jr. Joop Pelser H. Hordijk F. J. Couton Vons Pelser J. C. A. Smit Ons Bestuur nam verschillende belangrijke maatre gelen ten einde van een goed verloop van een en ander verzekerd te kunnen zijn. De loketten worden vanaf 12 uur geopend. De populaire rang van f. o. 10 wordt precies om 1 uur gesloten. De toegangsprijzen voor deze ontmoeting zijn verhoogd: resp. tot f. I. f. 0.75, f. 050, f. 0.25 en f. 0.10. Een ieder Ajacied wordt met nadruk verzocht mede te werken dat deze wedstrijd zonder wanordelijkheden verloopt. Men noodige de toeschouwers, welke zitplaatsen hebben en toch staan gaan, vriendelijk doch met klem uit te blijven zitten. Bij'het plaats nemen op de tribune is het verder wenschelijk dat deze vanaf het midden successievelijk wordt gevuld. Men wordt dus verzocht tusschen de plaatsen onderling geen ruimte open te laten maar men schuive zooveel mogelijk op naar het midden der tribune. Als ieder medewerkt wordt het een succesdag! En als wij daarbij dan nog winnenZou, hetgeen dit seizoen nog geen vereeniging lukte, aan Willem II gelukken! Wij wachten af I11 ieder geval wacht ons een schitterende, laat ons hopen, eerlijk gespeelde ontmoeting! Hier langs afscheuren en per post als drukwerk in open couvert met 1 ct. porto op te zenden. Onder geteekende wonende wenscht zich te abonneeren op het CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX". Het abonnementsgeld ad f 2 wordt heden per postwissel aan U afgezonden. (Handteekening)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8