PRENTJES Steunt ons blaö boor het aan brengen van nieuwe abonné's. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 21 torisch talent bij beschikt en met welk een energie hij er naar streeft, het voor oogen gestelde doel te bereiken. De Meerbewoners hebben nog dezer dagen gele genheid gehad de werkkracht van den heer Egeman te waardeeren, waar het betrof zijn bemoeiingen inzake de distributie van levensmiddelen. Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat deze benoeming in de geheele gemeente met instemming zal zijn vernomen, en overigens niet het minst door de Ajaxleden en aanhangers, waar de belangen onzer vereeniging, door de bezetting van een plaats in het Raadscollege van de Gemeente Watergraafs meer door onzen praeses, slechts gebaat kunnen zijn. door Vlokkie. IV. 't ASPIRANTJE. De kleinste spring in 't veld, De grootste voetbalheld In 't landje Spelertje in den dop, Ontluikend voetbalknop, Klein kwantje. van amandelbroodjes naar binnen Toen gingen-me In Haarlem stapte de muziek binnen. En geïnspi reerd door de rhytmische accoorden eener wel-melo- dieuze treinmuziek klonk dra - ondersteund door de lieflijkste klanken eener zuigpiano - een raadscolle- giale, presidiale heldentenor door de ruimte van ons compartiment, die voor zoo schoon een geluid een heiligschennis leek. Salvo's van 'n enthusiast applaus barsten los en deden het wagon-geraamte beven van ontroering. De gesprekken waren geanimeerd, de reis was kort, te kort Leiden Nu al 1 Toen zijn we gaan voetballen Onze president stond achter de goal te turven. Een goaltje, twee goaltjes Eerst op zijn manchet. Maar dat kon ie niet vol houden Vanwege de plaatsruimte! Toen heeft ie 't halfhempie van een Leijenaar gehuurd!! Arme Leijenaars! En toch, ze werkten en zwoegden als paarden. De damp sloeg uit hun boddies.'t Leek Van idealen vol, 'n Voetbal-boozebol, Vlug Jantje! Weet van hands en off side, Spreekt van 'n zwaren strijd! Pedantje l Zondagsmorgens match, Heel de week geklets En tusschen Fransche les en rekenuur, Phantaseert ie heel secuur Z'n rush-en. Breekt de Zondag eind'lijk aan, Gaat 't terreinwaarts heel voornaam, Al kibblend Voelt zich in zijn element, Combineert, passeert en rent Al dribblend 1 Scoort, dank zij zijn vurig spel 'n Goaltje - zes of zeven wel Bij-de-handje Juicht en joelt, leeft en geniet! 't Is duid lijk, de held van dit lied Is 't aspirantje! waarachtig wel, of 't mistte! En wij, grootstedelingen, stonden maar te huiveren in die landelijke nattigheid. Tot de pauze. Toen werd het eerst recht gezellig. De thee was overheerlijk, maar de biscuit was be paald verrukkelijk In no time was het 8-01 De scheidsrechter had haast en floot de vreedzame horden met bekwamen spoed weer tot de orde. En nauwelijks konden we bevroeden, dat het schoonste moment in dit „melodramatisch spel van het land" nog komen moest. Het was een grootsch oogenblik, 'n sensatie, 't Kwam onverwacht, als 'n noodkreet, die zich niet smoren laat, als 'n lang ingehouden snik, luid en harts tochtelijk Als 'n knal Want hij barstte 1 Wie barstte? „Hij" De bal Het opgekropte leed van elf L. V. V.-ers scheen gekropen in dien bal. En hij moest buigen of barsten. Toen barstte hijI

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5