Verzoek aan H.H. Abonné's. Officieel gedeelte. Eere-Leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. J. Ph. Geerlings t Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Athletiek-Commissie. Clubnieuws. Clubbericht. De A&ministratie verzoekt den abonnés, voor zoover Deze het abonnementsgeld nog niet hebben voldaan, dit bedrag per postwissel aan haar adres, van Eeghenstr. 32, te doen toekomen. Ten einde niet te vervallen in dispositiekosten is toezen ding per p. w. gewenscht. De Administratie rekent in deze op de medewerking der lezers. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX schitterend figuur, in welken wedkamp zij ook uit komen, en het is waarlijk een lust deze athleten te zien loopen, springen, enz. Onze athletieker houdt dan een geestdriftig pleidooi voor athletiekbeoefening, dat klinkt als een loflied. En hij moet de juiste snaar treffen, als het heet: Hoe vol goeden moed zullen dan onze Ajacieden, na zich door een goede en serieuze training van de noodige vaardigheid te hebben verzekerd, zich in den kamp werpen en, evenals op het voetbalveld, met onverzettelijk élan strijden voor den naam hunner vereeniging. Hoe zullen zij er dan ook, dank zij hun volhouden, jn slagen hunnen tegenstanders ont zag in te boezemen en het devies „Veni, Vidi, Vici" tot het hunne te maken Hij wijst dan terloops nog op het aangename van een gezamenlijke beoefening, en hoe dit slechts bevorderlijk zal zijn aan den goeden clubgeest. Aan het slot klinkt het: Daarom, jongelui, niet geaarzeld U aan te melden bij de Athletiekcommissie onzer Vereeniging. Waarom aarzeling? Waarom wachten? Hoe eerder men zich op de beoefening toelegt, des te spoediger zal er gelegenheid zijn een Ajax-Athletenploeg te vormen Juist, zoo is het! Niet uitstellen, wat geen uitstel lijdt! Gaarne ondersteunen wij deze uitnoodiging en hopen, dat de stem van onzen enthusiasten athletieker niet die zal zijn ,,eens roependen in de woestijn"! H. D. Dade HNzn. L v. Vliet. Chr, C Holst. F. H. Stallmann. K. W. F. v. d. Lee. H. Alofs. W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. Grootmeijer, Secretaris, van Eeghenstraat 32, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Dj de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. PH Geerlings, 2e Penningmeester. h. r. reijenga, i T- Commissarissen. F. Schoevaart, W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. Tj. de Munnik. leclen- J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, 1 t P. M. J. van Os, j Leden- Tj. de Munnik, d1 Joop Pelser, j Plaatsvervangende leden J. Reynolds, Adviseur. M. J. koolhaas, toegevoegd Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. S. Günzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. F. J. Couton, J. Reynolds M. J Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. J. Grootmeijer, D. Knegt.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2