Bericht. DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Voor de opstelling der elftallen in den wedstrijd Ajax=Willem II op 4 Maart a.s. zie pagina 24. N°. 3, DONDERDAG 1 MAART 1917. lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Kopie voor het volgenöe nummer moet uiterlijk öen 10den Maart a.s. in ons bezit zijn, om voor plaatsing in aanmerking te komen. Redactie. ATHLETIEK. CLUBNIEUWS AX Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. ONDER LEIDING VAN Adres: Redactie: Administratie: van Eeghenstraat 32. Wij ontvingen dezer dagen van een onzer werkende leden, 'n groot bewonderaar van athletische sport, een in enthusiaste bewoordingen geredigeerd op stelletje, bedoeld als een opwekking tot meerdere beoefening dezer sport. Het stukje van den schrijver, die ons bescheiden- lijk verzocht zijn pseudo. „Een enthusiast athletieker" niet te verklappen, is een klaaglied en een loflied. Een klaaglied, waar het luidt: Waarom toch is de belangstelling voor Athletiek zoo gering? Waarom Zijn en hier gaat zijn hart uit tot zijn club- genooten zijn de Ajaxleden-spelers met hart en ziel sportsmen, of heerscht er een soort van Jau Salie-geest onder hen Dit laatste voegt hij er dan snel achter mag toch van een Ajacied niet gezegd worden En dan gaat het voort Vlugheid, lenigheid, doorzicht en kalmte zijn fac toren, die bij voetbal groot gewicht in de schaal werpen. En geen sport, die deze hoedanigheden der mate aankweekt en ontwikkelt als de veelzijdige athletiek. Juist: de veelzijdige athletiek. Hier moeten we den schrijver even „in de rede vallen" om onze instemming te betuigen. Wij achten het van veel belang hier vooral de aandacht op te vestigen. De athletiek omvat zoovele wijzen van sportbeoefening, dat het te kust en te keur gelegenheid biedt, de spieren te stalen en te sterken. En ook om die verscheidenheid verdiende de athletiek wat grooter belangstelling van de zijde van de voetballers, die zich de lichamelijke ontwikkeling, door hare beoefening verkregen, op het voetbalveld zeer ten nutte zouden kunnen maken. En nu laten wij den inzender van het artikeltje weer aan het woord, die heel terecht schrijft: Ziet b v. eens naar de resultaten, die U. D., Deventer, verkregen heeft. De spelers van die vereeniging hebben zich geregeld en op serieuze wijze toegelegd op athletiekbeoefening en vormen thans een ploeg, die in den lande bovenaan staat. Zij maken '11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1