Van week tot week. Met de Kerstdagen maakten onze reserves een uitstekend geslaagde toer in de provincie. In den morpen van 24 December vertrok onze ploeg naar Kampen en werd daar allerhartelijkst ontvangen. Het stationsplein stond vol voetbal- enthusiasten, die bij onze aankomst een luid hoera aanhieven. De onzen wonnen daar met 2-0 van K H. C. Het terrein was slecht. De houding van het publiek, zoomede de onder linge verstandhouding echter waren uitstekend, waardoor de wedstrijd een aangenaam verloop had, Schafer bezorgde ons na de pauze de FEUILLETON. Tribunemenschen. 12 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Wij zijn onzen lezers nog een overzicht verschul digd van de wedstrijden der lagere elftallen, welke vanaf 17 Dec. 1916 hebben plaats gevonden. We beginnen met de prestaties van AJAX II. Den 17 Dec. 1916, toog dit elftal voor de competitie naar Hilversum om 't Gooi II te bevechten. In Amsterdam had ons elftal met 3-2 nauwelijks kunnen winnen zoodat, ge zien de „kracht" die* van ,,'t Gooi" uitgaat, een extra elftal mannetjesputters naar Hilversum afgevaardigd werd. O.a. was Prins, de oud eerste elftalspeler, gerequireerd. Het werd, ook al weer tengevolge van de zwakke leiding bij dezen wedstrijd, een verschrikkelijke smijtpartij, waarbij Prins het spel moest staken tengevolge van een opgeloopen verwonding. Wij hadden echter, met tien spelers uitkomende, het beste van het spel en onze kansen op het kampioen schap door een 4-1 overwinning aanmerkelijk. door v. Trappum II (vervolg en slot.) Maar het blijft niet bij de kreten! Ganschelijk niet Met de kracht van het keelorgaan alléén immers slaagt in deze momenten van hevige vervoering de tribunemensch er slechts zeer onvolkomen in, uiting te geven aan wat daar binnen, in zijn heftige sport- ziel, rondspookt en raast Wat dacht U! Daar zijn toch zeker veie schoone middelen méér, die als „geknipt" zijn om mede te werken aan een grootsch demonstreeren van enthusiasme, een fameus uiten van geestdrift. Wat meent U? Dit geschreeuw, gehuil als U wilt, zou alles zijn? j Och, wat is U slecht op de hoogte I Werpt slechts één blik op de tribunemassa en U leiding en nam tevens het tweede doelpunt voor zijn rekening. K. H. C. slaagde er niet in Wintershoven te passeeren, ondanks de luide aanmoedigingen van het publiek. 's Avonds vertrokken de toergaéten naar Zwolle en vermaakten zich uitstekend bij een „cabaret voorstelling". De jongelui, die het Zwolsche Kerstfeest onder den Kerstboom meemaakten, zullen dien avond niet licht vergeten. Wat jou Vos? Den volgenden morgen na een stevig ontbijt, onze linkshalf deed er anderhalf uur over, ver trokken wij naar Meppel, Een dikke sneeuw jacht maakte den tocht intusschen niet aange namer maar de uitstekende geest, die gedurende den geheelen toer heerschte, verdreef ook deze zorgen. „Alcides" de Noordelijke tweede klasser, gaf ons in Meppel partij. Ziegler en Grootmeijer werden in dezen wedstrijd door v. Raan en Heinrich vervangen; ons elftal was evenwel sterk genoeg om de tweede klassers te kloppen. Met 5-3 boekten wij onze tweede toeroverwinning. 's Avouds vertrokken wij naar Apeldoorn, gebruikten op het station in Zwolle het middag maal, en arriveerden allen, behalve Bill die met een hardnekkige verkoudheid te kampen had, in uitstekende conditie in Apeldoorn. Veien onzer waren ten opzichte van den wedstrijd tegen „Robur et Velocitas" dien wij nog voor den boeg hadden, niet te optimistisch gestemd. Twee zware wedstrijden achter den rug en de vermoeienissen van de reis als „handicap" waren de factoren die ook ons huiverig maakten. Een elftalletje vermoeide weet reeds beter. Ziet U mij Ben ik, zooals ik hier zit, niet te beklagen? Begrijpt U waarom ik en elk een die mij liefheeft met mij betreur, dat deze menschen geschapen zijn met armen en beenen? Met armen en beenen 1 1 Au! Met beenen, ziet U! Beenen die trappelen, links rechts! Armen rustig naast me, wat ik bidden mag armen die slaan rechts-links Houdt U mij even in het vizier, volgt een oogenblik mijn angstige blikken op den dikken heer naast me, die godbetert nog een dikken wandelstok bovendien heeft! En die gebruikt, ziet U. Gebruikt, benut, exploiteert, om te zeggen hoe mooi de een of andere ren is, en Au 't Is goal, ziet U. Ik heb het reeds „gevoeld"! De stek, weet U? Neen, niet genoeg! Blijft U nog even Het is zoo aardig. Zoo buitengewoon aardig hier, tusschen die tribunemenschen. Loopt U niet door! U mist zooveel! Kijkt eens naar mijn groerfe zijde.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4