Bericht. DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°, 2. DONDERDAG 15 FEBRUARI 1917. Is" JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Bijöragen voor het volgenöe nummer moeten uiterlijk den 23 Februari a.s. in ons bezit zijn, om voor plaatsing in aanmerking te komen. Reöactie. De rol van het publiek bij voetbalwedstrijden. CLUBNIEUWS A J AX ONDER LEIDING VAN Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. Redactie: Administratie: Adres: van Eeghenstraat 32. Voor hoevelen van de duizenden toeschouwers, die de voetbalvelden Zondag aan Zondag bevolken en de lucht van hunne enthusiaste juichkreten doen schallen, is het spel iets anders als een soort van publieke vermakelijkheid, een „vertooning"' in den letterlijken zin van het woord Wij bedoelen: Voor hoevelen is een voetbalwedstrijd waarlijk een demonstratie van zuiver sportieven aard, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan haar nut en belangrijkheid in physiek opzicht? Wat dit laatste betreft - de belangrijkheid van sportbeoefening met betrekking tot de bevordering van het lichamelijk welzijn - hierbij behoeft de gedachte aan „genoegen1' geenszins uitgeschakeld te worden, integendeel het is goed dat deze er zelfs nauw aan verbonden blijft. Sport eene ontspanning, - met als doel: lichame lijke oefening ter bevordering der gezondheid. Voilal Maar het begrip sport" uitsluitend als vermaak op te vatten, met alle negatie van haar eigenlijke wezen, lijkt toch op zijn zachtst uitgedrukt er erg naast. En nochtans schijnt het niet gewaagd te ver onderstellen, dat bij de groote massa, het werkelijke doel der sportbeoefening over het hoofd gezien wordt, en een wedstrijd slechts uitsluitend beschouwd wordt van het standpunt der „openbare vermakelijkheid". Een openbare vermakelijkheid, gezocht en populair in eene mate, die elke concurrentie uitsluit 1 En wanneer het nu aldus gesteld is met de publieke meening, behoeven wij ons waarlijk niet te verwon deren over de aanmatigende houding, die het publiek somtijds zoo heel gaarne geneigd is aau te nemen, waar het geldt critiek op spelers en scheidsrechters. Het is heel natuurlijk, dat het - de uitdrukking is typeerend - „waar" voor zijn geld wenscht. Van de acteurs - de benaming is in sportief verband, alweer niet erg gelukkig - binnen de krijtlijnen wordt verlangd, dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen, dat zij zich zullen beijveren aan de ver tooning iels sensationeels te geven Bezie toch het entrée-biljet„Publieke vermake lijkheid cents"1 Dus Dus verlangt het publiek amusement Sport- amusement. Sport in hoogeren zin is een artikel, dat in zijn kraam niet te pas komt Wat aangaat dezulken Het is heel eenvoudig te zeggen, dat dit hun zaak is en ons niet aangaat Zoolang vriend Publiek de perken van orde niet te buiten gaat! Soit 1 Maar ligt in deze zienswijze van het publiek, althans het deel ervan dat wij bedoelen, niet de verklaring voor de eenzijdigheid, oppervlakkigheid en partijdigheid van oordeel, die maar al te veel ten beste wordt gegeven Het ligt er soms zoo dik bovenop, dat een wedstrijd niet anders beschouwd wordt dan als een race tusschen paarden. Men houdt het op wit, de favoriet, juicht voor wit, ziet alleen het goede van witen verontachtzaamt zwart,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1