Van week tot week. Appreciatie van buiten. 4 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Met genoegen namen wij kennis van hetgeen de Amstelbode in baar nummer van 18 December j.l. schreef over het tweede proefnummer van het Ajax- Clubnieuws. Wij laten het hier onverkort volgen: ,,'t Is een inderdaad uitmuntende gedachte ge weest van de voorloopige redactie van het Clubnieuws der A F.C. Ajax" (we hebben deze halfmaandelijksche periodiek reeds aangekondigd) het tweede proefnummer te steken in 'n frisch en fraai omslagje, dat de clubkleuren vertoont, in de bovenhelft gebroken door den zwarten titel op witten grond. Di;uk, letter, indeeling en inhoud van het Ajax"-blaadje moeten het, dunkt ons, voor de tallooze vrienden en aanhangers van Ajax tot een genoegen maken het te lezen. Wat ons vooral in den inhoud aangenaam aandoethet literaire gedeelte er van is luch tig en vlot geschreven, als ware het voor een studenten almanak bestemd, en het meer zake lijke, sportieve: we bedoelen hier in het bijzonder de rubriek ,,Van Week tot Week", kenmerkt zich door welverzorgde, goed gestileerde behan deling, bezadigdheid van oordeel, loyale waar deering van bestreden tegenpartijen en door het streven om uit het verloop van geleverde wed strijden tactische conclusiën te trekken tot nog grootere volmaking van eigen clubspel. De redactie blijkt terecht in te zien welk een kostbare en vruchtbare eigenschap zelf-kritiek is! Als de vrienden van ,,Ajax", di-e de wedstrijden bij duizenden bezoeken, in gebreke mochten blijven aan dit prettige blaadje door hun steun een opgewekt bestaan te verzekeren, moeten zij wèl uiterst lastig te voldoen zijn!" De Ajax-leden, die zich nog niet van een abonne ment verzekerd hebben, mogen dit ter harte nemen! De belangrijkheid der wedstrijden welke sinds 17 Dec. 1916 plaats vonden, maakt het wcnschelijk in het kort de gebeurtenissen van de jongste Zondagen te bespreken. Allereerst vraagt dan de aandacht de wedstrijd gespeeld op Zondag 17 Dec. 1916: Ajax I A- F. C. I (3-1) Van dezen wedstrijd ontvingen wij onderstaand verslag dat wij, gezien de belangrijkheid van dezen „wasch- echten" Meerstrijd, nog plaatsen: Voor de oude voetballiefhebbers van de Meer de groote attractie Deze aloude tegenstanders, wier geschiedenis bladzijden van den heftigsten concur rentiestrijd om een plaats in het lokkende Eldorado der Eerste Klasse oplevert, in het veld te zien, heeft natuurlijk duizenden verlokt naar het Ajaxveld te trekken De trouwe A. F. C.-families, die eerlang hunne kindskinderen in het roode shirt zullen zien voet ballen en die nu al jaren en jaren hopen op een plaats voor hun favorieten in de hoogste voetbalsferen, kwamen weer opzetten in grooten getale. Scheepens, de stoere, onverzettelijke A. F. C.-praeses en Heimig, de vroeger gevreesde captain der rood huiden", zaten schouder aan schouder op de tribune, in spanning verbeidend wat deze ontmoeting voor hun club brengen zou. En geen plaatsje was onbezet; de tribune bleek te klein voor dezen, échten Meer-wedstrijd. De Burgervader, trouw bezoeker van de Ajax- wedstrijden, zal wel dubbel genoten hebben bij dien aanblik, wetend, dat hier de bloem van zijn burgerij vertegenwoordigd was. De wedstrijd zelf heeft ons niet in alle opzichten kunnen bevredigen, in dien zin, dat wij van de reds", zooals Nevoh de A.F.C.ers zoo graag noemt, felleren tegenstand hadden verwacht. De strijd ging bijna onafgebroken tusschen Ajax- voorhoede en vijandelijke verdediging Deze laatste heeft het zwaar te verantwoordeu gehad. Fischer, Kooy c. s. kwamen beenen te kort, wat vooral voor den laatste heel wat zeggen wil De snelle, over rompelende uitvallen onzer voorwaartsen, waarbij de vleugels 'n waarlijk pittig spel vertoonden (vooral de Natris was duchtig in actie) moesten onvermijdelijk tot een nederlaag van A. F. C. leiden. Het wilde ons daarenboven voorkomen, dat de A. F. C -ploeg het enthusiasme mist, dat vaak tot groote dingen inspireert. Wij dachten bij het aanschouwen van dit spel een oogenblik aan O. D. E. van de vorige week. Dat was 'n geduchte tegenstander, die elke seconde gevaarlijk was en krampachtig vastgehouden moest worden. Heerlijk, zulk spel te zien 't Geeft je mannetjes natuurlijk de handen (lees de voeten) vol werk en deze laatsten verkiezen misschien als het er op aankomt een minder onstuimigen vijand En nu hadden we in A.F.C. een dergelijk enthusiasme verondersteld, doch werden daarin wel wat teleurgesteld. De wedstrijd had een zeer gemoedelijk verloop. Er werd zeer vriendschappelijk gevoetbald en zeer opge wekt en vroolijk gejuicht bij het stijgen van de score. Overigens had het spel te lijden van het zware veld. Den spelers was het duidelijk aan te zien, dat deze factor belemmerend werkte. De lichtere A. F. C.-man nen waren hier betrekkelijk in het voordeel. Met den uitslag kunnen beide partijen tevreden zijn, al zullen de pur-sang rood-witten beweren, dat de roodbaatjes er genadig afgekomen zijn en dan zeggen,,als Lucas maar beter geschoten had", waarop de laatste, als ie 't hoorde, doodleuk zou antwoorden„doe het dan zelf als je in de klei vastdraait" 1 1 1 Gelijk heeft ie Zondag 24 Dec. 1916 trok ons eerste elftal naar Haarlem voor den wedstrijd:

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4