AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB DER Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 April 1908, Staatsblad No. 11. Bij het eerste nummer. Later dan wij aanvankelijk gedacht hadden, kunnen wij ons eerste nummer „in zee" sturen. Er was meer dan één aanleiding deze entrée, die naar we willen hopen, de gebruikelijke „joyeuse" zal zijn, wat uit te stellen. De voornaamste was het ontbrekende minimum abonnementen-tal. Doch plots waren we er. Meer dan dat, we waren zelfs over het vereischte minimumaantal heen en er kon dus geen aarzeling meer zijn. Het Ajax-clubnieuws kan zijn plaats innemen in de rij van vereenigingsperiodieken, en wij zullen trachten het blad die plaats waardig te doen zijn. Niet onvermeld willen wij hier laten de vriendelijke ontvangst, die ons de Pers bereidde. En voor die medewerking past hier een woord van erkentelijkheid. Als „een aardig zusje" is ons blad begroet en zelfs bleef een woord van waardeering voor den geestelijken vader (vadersniet achter Natuurlijk hier en daar een boos opmer- kinkje, of zelfs een vinnigheidje. Kan het anders? Wie aan den weg timmert heeft veel bekijksheeft dus veel te verduren van de voorbijgangers, die niet altijd even wel willend gestemd zijn. Intusschen Voor nuttige wenken en leerzaam-critische opmerkingen zullen wij steeds een open oor hebben, kleingeestige critiek daarentegen lappen wij stout-weg aan ons babylaarsje Zoo even spraken wij van het aantal abonnés. Hoe voldoende dit was JawelMaar is een redacteur ooit tevreden met het aantal van zijn lezers? En zou hij niet aanstonds een beroep doen op zijn schare, wat betreft het aanwerven van nieuwe lezers Dus richten wij tot U allen het vriendelijke verzoek ons te willen helpen met het aan werven van nieuwe abonnés. Hoe grooter dit aantal, hoe meer wij kunnen geven En het aantal abonnés is heusch nog voor uitbreiding vatbaar Onder de duizenden, die Ajax aanhangen, moeten zeker nog honderden zijn, voor wie een abonnement het beste en aangenaamste middel zal zijn, wat nader kennis te nemen van het leven en streven hunner favorieten. Voor zoover mogelijk zullen wij steeds gaarne met proefnummers, bedoelde pogingen steunen. Men geve aan onze Adm., v. Eeghenstraat 32, slechts het adres op van de candidaten. Wij zullen steeds gaarne rekening houden met wenschen en wenken van onze lezers, zullen het zelfs op prijs stellen te verne men wat onze lezers te zeggen hebben. Wij zijn zoo dikwijls aan het woord, dat wij gaarne ook anderen de gelegenheid zagen benutten, de fiolen hunner welsprekendheid uit te storten In ons tweede proefnummer hebben wij in ons artikel „Wie verleenen hunne mede werking" reeds uitgenoodigd onze schrijftafel te vullen met bijdragen. Voorloopig zien we nog ledige plekken! Maar we hebben goeden moed, dat het anders zal worden. Nu het bootje eenmaal vaart, zullen toch enkele passagiers wel eens medehelpen. Ook eens 'n handje uitslaan en proeven geven van hun vaarkunst Wij wachten af. Red. t SA 7* CLUBNI OPGERICHT 18 MAART 1900.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1