ABONNEMENTS-VOORWAARDEN. Inlichtingen omtrent publiciteit in dit blad bij de Administratie van Eeghenstraat 32 Opstelling der elftallen in den wedstrijd van heden. A. F. C. Het blad verschijnt halfmaandelijks, vanaf 1 Januari 1917. De abonnementsprijs bedraagt f2.— per jaar, franco per post bij vooruitbetaling. Men verbindt zich voor het geheele jaar. Men abonneert zich door inzending van onderstaande, in te vullen, strook aan het adres van de Administratie van het Ajax-Clubnieuws, Van Eeghenstraat No. 32, Amsterdam. 8 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX doorkneed in de ,,ofïf side" regels ?l) kan Ajax tevreden zijn over en trotsch zijn op z'n dapper team. Het was eene mooie prestatie en de wedstrijd heeft ons, stamgasten, van het begin tot het einde bekoord. Iets moet ons echter van het hartwanneer zullen er eens maatregelen genomen worden, tegen het onhebbelijke opstaan van de bezoekers der open tribune tegen het einde der wedstrijden? Zou hierin wellicht verbetering komen, indien de omrastering vóór de eerste rij banken wat meer naar achteren gebracht werd, zoodat er minder gelegenheid tot het gaan opstaan en masse gegeven wordtEn zou de tuimeling van den trainer over deze onzichtbare omrastering wellicht tevens een wenk voor het Ajax Bestuur zijn, om deze omrastering tegelijkertijd door een zichtbare omrastering te vervangen? B. v. dik touw? De omheining achter de open tribune is beplant met ijzerdraad, met punten, die naar buiten steken. Een probaat middel om met gescheurde jassen of blousjes thuis te komen De verbetering van den uitgang is keurig, hoewel klaarblijkelijk nog niet gereed. Thans nog een middel gevonden tegen het hinderlijke opstaan, het puntige ijzerdraad plat geslagen en met mij zullen vele stam gasten voor langen tijd tevreden gesteld zijn, mits „Ajax" ons bovendien nog meermalen van wed strijden als die van heden, laat èmullen Met alle achting STAMGAST Wij zeggen den geachten „Stamgast" dank voor zijn wenken. De afrastering van het speelterrein is een „tijdelijke". Zoodra overgegaan wordt tot plaatsing der eigenlijke afsluiting zal natuurlijk met een en ander rekening worden gehouden. Wat het vroege heengaan der bezoekers van de zitplaatsen om het veld betreft, hieraan is natuurlijk weinig te doen alleen kunnen wij diegenen die vroeger het terrein verlaten verzoeken hunne plaatsen zoo dicht mogelijk bij de uitgang te nemen opdat de stoornis zoo gering mogelijk zij. „CLUBNIEUWS" AJAX J. C. A. Smit Vons Pelser F. Couton H. Hordijk Joop Pelser G. B. Terwee Jr. J. L. v. Dort Jr. M. Lucas J. D. de Natris Th. Brockmann W. Gupffert Scheidsrechter M. Bos. B. Zweedijk D. Zweedijk Delsen W. Welsch Jobst v. d. Werff A. Kooy J. Fischer Doets Dekker I Borneman I Hier langs afscheuren en na afloop van den wedstrijd op Zondag a.s. in het bestuurshuisje af te geven, of per post als drukwerk in open couvert met 1 ct. porto op te zenden. Ondergeteekende wonende ivenscht zich te abonneeren op het CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX". Het abonnementsgeld ad 2.- wordt heden per postwissel aan U afgezonden. Handteekening

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 8