6 PRENTJES CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zoodat we heel voornaam in onze rubriek „Cor respondentie" moeten schrijven: Uw bijdrage moet wegens overvloed van copy blijven overstaan tot een volgend nummer! Anders is het minder prettig, komt het te veel op een paar menschen aan. En bij een cluborgaan is dat al heel uit den booze. Bovendien onnoodig. Er zullen onder ons toch zeker enkelen zijn, die lust gevoelen hunne journalistieke prestaties eens te ontplooien. Voor voetballers 'n prachtige gymnastiek der her senen naast die der beenen, die het beoefenen wel waard is. Wanneer velen gehoor willen geven aan deze vriendelijke uitnoodiging, zal daardoor het orgaan, als Club-orgaan slechts winnen. Dit blad bedoelt te zijn: van, voor maar ook door de leden! Zooals uit den inhoud van beide proefnummers moge blijken, hebben wij ons reeds de medewerking van enkele proza- en poezieschrijvers kunnen verzekeren. Wie volgt? Vóór alles worden gewenscht artikelen, die direct of indirect het clubleven raken. Natuurlijk moeten wij ons het recht van plaatsing voorbehouden. Het blad zal b.v. geen plaats bieden aan degenen, die persoonlijke aangelegenheden niét kunnen onder scheiden van vereenigingszaken Desgewenscht kan men zich bedienen van een nom de plume, mits de werkelijke naam van den inzender of de inzendster (dames niet achterblijven!) aan de Redactie bekend zij. Van de strengste discretie kan aan een ieder zich bij voorbaat overtuigd houden. Alle stukken en bescheiden, den inhoud betreffend, te zenden aan de Redactie van het Ajax-Clubnieuws, per adres: van Eeghenstraat 32, Alhier. door Vlokkie. II. DE KEEPER. In z'n wollen trui Staat ie - lekker lui - Te gluren 1 Ieder werkt zich lam „Hij" staat stroef en stram Te turen Arm gekruist nog wel!! Kijkt ie naar het spel Passieloos Van het heele span Maakt alleen diè man Zich niet boos! Tóch is in den strijd Ook hij vechtbereid 'k Zie het plots Want na lange rust, Staat hij daar bewust. Als een rots In zijn stoer figuur Schijnt het ware vuur Gevaren Heel beslist en koel Zal ie voor smaad z'n doel Bewaren Hij is overal Waar de snelle bal Belandt Uit den rechterhoek Stompt hij 't leder kloek Met vaste hand Het gepraat is verston,d. Het is stil geworden. Iets van prikkelend ongeduld schijnt de wachtende schare te bevangen Spannend verbeidt men nu het signaal van den Almachtige 1 Reeds hebben de spelers zich netjes opgesteld. Trek ken nog even de kraakheldere shirts glad. Staan al in 'n houding van daar gaan we. Daneindelijk is het geschied. 't Emotievolle moment is er. De fluit heeft gesnerpt. Heerlijke opluchting! Uit duizenden kelen stijgt ze op. De aanmoedigingskreten, die door de spanning geladen atmosfeer deinen, hebben iets van'n reactie, die zich luide uitzegt. Gil-geluiden stijgen op uit de massa, die, geheel geboeid door het radde spel van bal en voet, aan de climax van vervoering toekomt De accoorden van liet enthusiasme golven nu in vele toonaarden door het luchtruim. De geagiteerde, zenuw-gespannen kijkersschare biedt waarlijk een interessant aspect. Vooral de aan-houdende, langgerekte bijvalskreten, die den aanval van de favorieten ondersteunen, „dragen" bijna, en die aandoen als de noode gemiste muzikale begeleiding, laten niet na op zelfs den kalmsten onder de tribunemenschen een sterken invloed uit te oefenen. Er is aan dit groote enthu siasme, waarover de buitenstaander wijsvinger op het voorhoofd medelijdend wat spot, niet te ontkomen. Het pakt en sleurt een ieder mee, die zich op zijn weg waagt en in de bewogenheid van die oplaaiende geestdrift biedt de aanblik van de tribuneschare waarlijk tooneeltjes van echte sporte- motie. (Wordt vervolgd).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 6