Van week tot week. 3 De Sport schrijft: De Sportkroniek schrijft De Telegraaf schrijft: Het Nieuws van den Dag schrijft: Algemeen Handelsblad schrijft: Zondag 3 November 1916 Ajax Royal Naval Brigade F. C. 0—0. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX «heb daar trouwens vroeger den Ajax-officials al opgewezen. Bij voorbaat wil ik echter op een gevaar wijzenmen geve zich zoo min mogelijk af met spelcritiek! Verslagen en cri- «tieken door clubmenschen geschreven, nemen bijna steeds den vorm aan van stroopsmeerde- rijen, die zelfs den grootsten fanatiekeling al reeds beginnen te vervelen. Het belang van »zulk een eigen orgaan is in de eerste plaats gelegen in het feit, dat het bestuur daardoor «in geregeld contact met alle leden blijft, want in zulk een groote vereeniging verreweg de meeste leden en donateurs van alle Neder- landsche clubs is dat door persoonlijke omgang natuurlijk niet mogelijk. Verder kan »men over de eigen verrichtingen statistischen «gegevens verstrekken die de groote en kleine «pers niet pleegt te brengen. Het eerste nummer vestigt den indruk, dat Grootmeijer*) die rich- uit wil en daarom wensch ik Ajax met haar eigen krant die er uiterlijk ook heel netjes uitziet geluk 1 »Wij ontvingen het proefnummer van een clubblad voor Ajax, dat wij met genoegen lazen. De inhoud pleit voor de redactie, die «in handen is van den heer Knegt.* Alleen eigen vooral jongere spelers niet te veel op- kammen, collega! Daar zijn heel wat voetbal sloopbanen door gebroken. «Overigens niets dan lof. «De bezoekers werden verrast door de aan bieding van een Ajax „clubblad", hetwelk vanaf i Januari geregeld zal verschijnen. Het blad ziet er aardig uit en neemt onder de talrijke «club-periodieken een waardige plaats in. Naar uit een opgave van te spelen wedstrijden blijkt, komt D. F. C. tweeden Kertdag in de Meer Ajax bezoeken. «Wij ontvangen het eerste nummer van het clubblad van Ajax, de Amsterdamsche 2e klasser, die groeit en sterk wordt tegen de verdrukking in. »We vinden na een inleidend woord eenige cijfers die de kracht van Ajax aanduiden, be- nevens een plaatje van Gupffert, die met zooveel succes zijn plaats in het N. V. B.-elftal bezette. 'n Frisch uitziend blad, dat moge meewerken >om het enthusiasme voor de populaire Amster damsche vereeniging te doen blijven voort- bestaan. «Ajax krijgt met I Januari een eigen orgaan, »het „Clubnieuws der A. F. C. Ajax" genaamd, waarvan gisteren ter gelegenheid van de wed- strijd tegen de Engelsche geïnterneerden een «proefnummer aan de bezoekers werd ter hand gesteld. Met het verkrijgen van een periodiek, die »het lief en leed van Ajax zal bevatten, gaat een hartewensch der vele Ajaciden en hunne «bewonderaars in vervulling, naar het heet in het inleidend artikel. «We wenschen ze er geluk mee en ontleenen er het volgende nieuws aan etc. «Morgen verschijnt het eerste nummer, eigen- lijk een proefnummer nog. van een nieuw «blaadje, een club-blaadje van Ajax. Het nummer dat voor ons ligt, ziet er zeer smakelijk uit en het blad zal er bij honderden Ajax-enthou- «siasten wèl ingaan. Waarlijk wij hebben niet te klagen over de belang stelling 1 Noch het een noch het ander is feitelijk juist. Zoodra definitief tot uitgave kan worden besloten, zal worden medegedeeld welke Heeren zich met de leiding van het Ajax Clubnieuws willen belasten. Van dien spannenden strijd zijn deze indrukken ons het sterkst bijgebleven. „Het sublieme spel der Naval Brigadiers over alle linies en de krachtige weerstand van onze verdediging." Dit was weer eens een buitengewoon genotvolle voetbalmiddag, zooals we in langen tijd niet hadden meegemaakt. De hooggespannen verwachtingen wer den niet teleurgesteld en de duizenden voetballief hebbers, die ons veld tot in alle hoeken vulden, zullen hun gang naar het Ajax-huis ongetwijfeld niet hebben betreurd. Op geen der rangen was 'n plaatsje onbezet en ook ditmaal bleek weer eens dat de populariteit van onze vereeniging geen phrase is. Het was er gezellig en er heerschte geestdrift. Geestdrift over het taaie volhouden van de Ajax-ploeg die een tegenstander over zich kreeg, zooals zij er dit seizoen nog geen tegen zich had en vermoedelijk niet meer krijgen zal. Geestdrift en bewondering vooral ook voor het Engelsche elftal, dat een forsch en zeer fraai combi natie spel ontplooide zonder smijtmanoevres. Dit behoort altijd zoo ongemeen in het spel van van een waarlijk goede ploeg, n. 1. dat de superioriteit nooit uitdrukking vindt in ruwe of geforceerde prac- tijken, doch uitsluitend gebaseert is op meesterschap en snelheid. Meesterschap en snelheid Wanneer wij deze woorden neerschrijven zien we in gedachten de blauwkielen weer in het onafgebroken snelle tempo, dat hun spel kenmerkte, vliegen en glijden langs de taai-zwoegende Ajacieden. Zien wij hun wei-doordacht samenspel, dat sloot als een bus, en dat door zijn verrassende volmaakt heid vooral in den aanvang dikwijls onze spelers overdonderde en ietwat weifelend en ontmoedigd deed

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 3