Voor de opstelling der elftallen in den wedstrijd A. F. C. - AJAX zie pag. 8. AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB DER Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 April 1908, Staatsblad No. 11. Het Clubnieuws en öe belangstelling öer leden. Hoe aangenaam wij ook getroffen zijn door de hartelijkheid, waarmede door velen ons eerste geesteskindje is binnengehaald, en hoe gevoelig wij ook zijn voor de betuigingen van- instemming van meer dan ééne zijde ontvangen, moeten wij toch verklaren, dat de aandacht door de Ajax-leden aan het eerste proefnummer van het Clubnieuws ge schonken, lange niet evenredig is aan de verwachting, die wij koesterden. Groot was het aantal Ajax-leden en aan hangers, dat met gretigheid het Clubnieuws verslond en het er roerend over eens was, dat het initiatief van uitgave zeer te waar- deeren viel. Doch hebben zij deze waardeering omgezet in een abonnement? Moeielijk zou het ons vallen het aantal abonné's, dat zich bereids aanmeldde niet onbelangrijk doch onvoldoende te moeten teleurstellen en hun, onder terugzending hunner remise, te moeten mededeelen, dat gezien de geringe belangstelling, niet tot de uitgave kan worden besloten. Dit zal echter het geval zijn, indien niet spoedig althans voor 24 December a s. een groot aantal abonnementen inloopt. De uitgave van een periodiek gaat met groote kosten gepaard, en wanneer deze niet minstens voor een belangrijk deel kunnen worden gedekt door abonnementen, is het niet mogelijk er toe te besluiten. De geringe abonnementskosten het Club nieuws wordt U tweemaal per maand franco per post toegezonden voor f 2.kunnen geen bezwaar zijn, en bovendien is dit kleine bedrag waarlijk niet in verhouding tot wat het periodiek brengt. Wij, van onze kant, hebben al het moge lijke gedaan inkleeding en uitvoering een zoo goed mogelijk cachet te geven, en hebben dit tweede proefnummer in een rood-wit omslag gestoken, waardoor het naar wij hopen aan frischheid zal hebben gewonnen. Nu is het wachten op U! Op pag. 8 vinden de lezers de voor waarden van abonnement en zij, die zich nog niet aanmeldden, noodigen wij uit dit thans ten spoedigste te doen, door de strook op pag. 8 heden ingevuld in te leveren in het Bestuurshuisje op het terrein en het bedrag ad. f 2.bij de inlevering der strook te storten of een dezer dagen aan de Admini stratie, van Eeghenstraat 32 te zenden. CLUBNIEUWS OPGERICHT 18 MAART 1900.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 1