Voor de opstelling der elftallen in den wedstrijd Ajax=First Royal Naval Brigade F. C. op heden zie pag. 7. PROEFNUMMER. AMSTERDAM 3 DECEMBER 1916. No. 1. DER Enkele woorden ter Inleiding. „Proficiat" dachten we bij ons zei ven en begonnen eene taak, die we ons met veel genoegen oplegden. Een taak, welker vervulling de papieren belichaming bedoelt te zijn van 'n schoonen wensch van vele Ajacieden 'n Eigen cluborgaan'n Ajax-clubnieuws 'n Periodiek, bevattende het lief en leed van Ajax. Clubannalen, waarin zullen worden op- geteekend de voornaamste gebeurtenissen, en die zullen vormen het geschiedenisboek van Ajaxons geschiedenisboek dus. Is er niet iets van trots in het hart van den rechtgeaarden Ajacied bij de gedachte een lijfblad te hebben, een gids, die hem op de hoogte houdt van de Ajax-snufjes Doch even deze mooie perspectieven naar den achtergrondhet is nog niet zoo ver. Wij zijn nog niet toe aan de eerste blad zijden, want met het verschijnen van deze proeve van een halfmaandelijksch Ajax-clubblad doen wij slechts een poging in breeden kring interesse te wekken voor een onderneming, die in niet te onderschatten mate kan bijdragen de belangstelling voor Ajax te doen toenemen. En er is meer dan dit. Er is o.a. dit belangrijke. Dit zèèr belangrijke NamelijkDe intensievere bevordering van den clubgeest door de uitgave van een perio diek. En dat juist doet lokken tot de oprichting. Het cluborgaan is als een electrische cen trale. Er wordt kracht verzameld ten profijte van de geheele gemeenschap, in dit geval de Ajax-gemeenschap. En allen voelen zich in die bevoorrechting één. Het orgaan is de schakel, door welke de leden tot elkander worden gebracht. Er is een voortdurend contact tusschen Bestuur en Le den, Leden en Donateurs. Het clubleven krijgt een intiemer, gezelliger karakter en ten algemeene nutte wordt de geest van eenheid versterkt. En door welke hoogelijk te apprecieeren deugden méér onderscheidt zich al niet het Cluborgaan Echter zonder den steun van alle Ajax- leden en donateurs kunnen wij niet tot de verwezenlijking van ons plan geraken. Wij hebben aller medewerking noodig, dus ook de Uwe. Voor het slagen van de onderneming is dit conditio sine qua non d.i. onherroepelijk voorwaarde. CLUBNIEUWS OPGERICHT 18 MAART 1900. A.F.C. AJAX Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 April 1908, Staatsblad No. 11. Redactie en Administratie: VAN EEGHENSTRAAT No. 32, AMSTERDAM. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnement per jaar franco per post f2.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 1